สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดอุบลราชธานี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 11 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายเลียง ไชยกาล และ นายเนย สุจิมา

เขตเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอเขื่องใน และอำเภอม่วงสามสิบ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอยโสธร, อำเภอลุมพุก และอำเภอฟ้าหยาด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบุ่ง, อำเภอขุหลุ และอำเภอเขมราฐ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอวารินชำราบ, อำเภอเดชอุดม, อำเภอสุวรรณวารี และอำเภอพิบูลมังสาหาร
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอม่วงสามสิบ และอำเภอตระการพืชผล
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอกันทรารมย์, อำเภอขุขันธ์ และอำเภอกันทรลักษ์
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอยโสธร, อำเภอเขื่องใน, อำเภอลุมพุก และอำเภอมหาชนะชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอวารินชำราบ, อำเภอเดชอุดม , อำเภอโขงเจียม และอำเภอพิบูลมังสาหาร
3 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 6 คน (เขตละ 6 คน)
พ.ศ. 2500/1 7 คน (เขตละ 7 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 9 คน (เขตละ 9 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ และ อำเภอเขื่องใน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอศรีเมืองใหม่ และ กิ่งอำเภอนาจะหลวย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเขมราฐ, อำเภออำนาจเจริญ, อำเภอพนา, อำเภอชานุมาน และ กิ่งอำเภอกุดข้าวปุ้น
9 คน (3 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ, อำเภอเขื่องใน และ กิ่งอำเภอหัวตะพาน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอศรีเมืองใหม่ และ กิ่งอำเภอนาจะหลวย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเขมราฐ, อำเภออำนาจเจริญ, อำเภอพนา, อำเภอชานุมาน, กิ่งอำเภอกุดข้าวปุ้น และ กิ่งอำเภอเสนางคนิคม
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเขื่องใน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย และ กิ่งอำเภอตาลสุม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภออำนาจเจริญ, อำเภอพนา, อำเภอหัวตะพาน และ กิ่งอำเภอเสนางคนิคม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอชานุมาน และ กิ่งอำเภอกุดข้าวปุ้น
10 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 และเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ และ กิ่งอำเภอตาลสุม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน และอำเภอนาจะหลวย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเขื่องใน, อำเภออำนาจเจริญ, อำเภอพนา, อำเภอหัวตะพาน และ กิ่งอำเภอเสนางคนิคม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอชานุมาน, อำเภอกุดข้าวปุ้น และ กิ่งอำเภอโพธิ์ไทร
11 คน (เขต 1–3 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ และ กิ่งอำเภอสำโรง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน และอำเภอนาจะหลวย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเขื่องใน, อำเภออำนาจเจริญ, อำเภอพนา และอำเภอหัวตะพาน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอชานุมาน, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอเสนางคนิคม, กิ่งอำเภอตาลสุม และ กิ่งอำเภอโพธิ์ไทร
12 คน (4 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ และ กิ่งอำเภอสำโรง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน และอำเภอนาจะหลวย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเขื่องใน, อำเภออำนาจเจริญ, อำเภอพนา และอำเภอหัวตะพาน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอชานุมาน, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอเสนางคนิคม, อำเภอตาลสุม และอำเภอโพธิ์ไทร
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ, กิ่งอำเภอสำโรง และ กิ่งอำเภอดอนมดแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย และอำเภอสิรินธร
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเขื่องใน, อำเภออำนาจเจริญ, อำเภอพนา, อำเภอหัวตะพาน และ กิ่งอำเภอลืออำนาจ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอชานุมาน, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอเสนางคนิคม, อำเภอตาลสุม และอำเภอโพธิ์ไทร
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ, กิ่งอำเภอสำโรง และ กิ่งอำเภอดอนมดแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย, อำเภอสิรินธร และ กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเขื่องใน, อำเภออำนาจเจริญ, อำเภอพนา, อำเภอหัวตะพาน และ กิ่งอำเภอลืออำนาจ
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอชานุมาน, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอเสนางคนิคม, อำเภอตาลสุม และอำเภอโพธิ์ไทร
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ, อำเภอสำโรง และ กิ่งอำเภอดอนมดแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย, กิ่งอำเภอนาเยีย และ กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอตาลสุม, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอสิรินธร, กิ่งอำเภอนาตาล และ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขื่องใน, อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอกุดข้าวปุ้น, และ กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
11 คน (เขต 1–3 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอวารินชำราบ, อำเภอสำโรง และ กิ่งอำเภอดอนมดแดง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย, กิ่งอำเภอนาเยีย, กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม และ กิ่งอำเภอน้ำขุ่น
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอตาลสุม, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอสิรินธร, กิ่งอำเภอนาตาล และ กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเขื่องใน, อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอตระการพืชผล, อำเภอกุดข้าวปุ้น และ กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลแจระแม ตำบลปทุม ตำบลกุดลาด ตำบลกระโสบ และตำบลไร่น้อย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอดอนมดแดง, อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลหัวเรือ และตำบลขี้เหล็ก), อำเภอตาลสุม (เฉพาะตำบลนาคาย และตำบลจิกเทิง) และกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเขื่องใน และอำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลปะอาว ตำบลหนองปอน ตำบลหนองบ่อ และตำบลขามใหญ่)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลโคกก่อง ตำบลบอน และตำบลสำโรง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอตระการพืชผลและอำเภอกุดข้าวปุ้น
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะตำบลนาเลิน) และกิ่งอำเภอนาตาล
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอโขงเจียม, อำเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้นตำบลนาเลิน), อำเภอตาลสุม (ยกเว้นตำบลนาคายและตำบลจิกเทิง), อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลโนนก่อและตำบลช่องเม็ก) และอำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตำบลระเว ตำบลทรายมูล และตำบลโพธิ์ศรี)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตำบลระเว ตำบลทรายมูล และตำบลโพธิ์ศรี), กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ และกิ่งอำเภอนาเยีย
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอบุณฑริก, อำเภอนาจะหลวย และ อำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลโนนก่อและตำบลช่องเม็ก)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอน้ำยืน, อำเภอทุ่งศรีอุดม, อำเภอสำโรง (ยกเว้นตำบลโคกก่อง ตำบลบอน และตำบลสำโรง), อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง) และกิ่งอำเภอน้ำขุ่น
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)
11 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี, อำเภอเขื่องใน, อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอตาลสุม, อำเภอดอนมดแดง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอตระการพืชผล, อำเภอเขมราฐ, อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอโขงเจียม, อำเภอกุดข้าวปุ้น, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอสิรินธร และอำเภอนาตาล
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเดชอุดม, อำเภอบุณฑริก, อำเภอน้ำยืน, อำเภอนาจะหลวย, อำเภอสำโรง, อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอทุ่งศรีอุดม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอวารินชำราบ, อำเภอพิบูลมังสาหาร, อำเภอนาเยีย และอำเภอสว่างวีระวงศ์
11 คน (เขต 1–3 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 4 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลตำบลปทุม เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลไร่น้อย ตำบลกุดลาด และ ตำบลกระโสบ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอดอนมดแดง, อำเภอเหล่าเสือโก้ก และ อำเภอตาลสุม
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะเทศบาลตำบลอุบล ตำบลแจระแม ตำบลปะอาว ตำบลหนองขอน ตำบลหนองบ่อ ตำบลหัวเรือ และ ตำบลขี้เหล็ก) และอำเภอเขื่องใน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอวารินชำราบ และอำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลโคกก่องและตำบลสำโรง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอตระการพืชผล และอำเภอกุดข้าวปุ้น
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอโขงเจียม, อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลโนนก่อ) และอำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตำบลระเว และ ตำบลทรายมูล)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตำบลระเวและตำบลทรายมูล), อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอบุณฑริก, อำเภอนาจะหลวย และ อำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลโนนก่อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอน้ำยืน, อำเภอทุ่งศรีอุดม, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอสำโรง (ยกเว้นตำบลโคกก่องและตำบลสำโรง) และอำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)
11 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตำบลกระโสบและตำบลกุดลาด)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเขื่องในและอำเภอม่วงสามสิบ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอวารินชำราบและอำเภอนาเยีย
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเหล่าเสือโก้ก, อำเภอตระการพืชผล และอำเภอกุดข้าวปุ้น
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอนาตาล, อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอศรีเมืองใหม่ (เฉพาะตำบลนาเลินและตำบลหนามแท่ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอโขงเจียม, อำเภอตาลสุม, อำเภอดอนมดแดง, อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลกระโสบและตำบลกุดลาด) และอำเภอศรีเมืองใหม่ (ยกเว้นตำบลนาเลินและตำบลหนามแท่ง)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอสว่างวีระวงศ์, อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลฝางคำ ตำบลคันไร่ และตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอนาจะหลวย, อำเภอบุณฑริก และอำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลฝางคำ ตำบลคันไร่ และตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอน้ำยืน, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอทุ่งศรีอุดม, อำเภอสำโรง และอำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)
Ubon Ratchathani Constituencies for the 2019 General Election.svg 10 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตำบลปะอาว ตำบลหนองขอน ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหัวเรือ และตำบลไร่น้อย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเขื่องในและอำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตำบลปะอาว ตำบลหนองขอน ตำบลขี้เหล็ก ตำบลหัวเรือ และตำบลไร่น้อย)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอเหล่าเสือโก้ก, อำเภอดอนมดแดง และอำเภอตาลสุม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอวารินชำราบและอำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลบอน ตำบลโคกก่อง และตำบลสำโรง)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอตระการพืชผลและอำเภอกุดข้าวปุ้น
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเขมราฐ, อำเภอนาตาล และอำเภอโพธิ์ไทร
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอโขงเจียม, อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลโนนก่อ) และอำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตำบลระเวและตำบลทรายมูล)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอนาเยีย, อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตำบลระเวและตำบลทรายมูล)
· เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอนาจะหลวย, อำเภอบุณฑริก และอำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลโนนก่อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอน้ำยืน, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอทุ่งศรีอุดม, อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง) และอำเภอสำโรง (ยกเว้นตำบลบอน ตำบลโคกก่อง และตำบลสำโรง)
· เขตเลือกตั้งที่ 11 : อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง)
11 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476
นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์
นายเลียง ไชยกาล
นายเนย สุจิมา

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายฟอง สิทธิธรรม นายเลียง ไชยกาล นายน้อม วนรมย์
2 นายทิม ภูริพัฒน์ นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายฟอง สิทธิธรรม นายสุวิชช์ จิตตะยะโสธร
3 นายฟอง สิทธิธรรม นายเลียง ไชยกาล นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ นายนาตร มนตเสวี
4 นายเลียง ไชยกาล ขุนบุรัสการกิติคดี (เสียชีวิต)
นายบุญมา เกษมวัน (แทนขุนบุรัสการกิติคดี)
นายบุญมา เกษมวัน
นายสุดใจ ศุภสร

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายผดุง โกศัลวัตร
นายฟอง สิทธิธรรม
นายเลียง ไชยกาล
นายยงยุทธ พึ่งภพ
พ.ศ. 2492 นางอรพินท์ ไชยกาล (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
นายทองพูน อาจทะขันธ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายเลียง ไชยกาล
2 นายยงยุทธ พึ่งภพ
3 นางอรพินท์ ไชยกาล
4 นายดิเรก มณีรัตน์
5 นายทิม ภูริพัฒน์
6 นายผัน บุญชิต

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเศรษฐกร
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคสหภูมิพรรคชาติสังคม
      พรรคชาติสังคม
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายทิม ภูริพัฒน์ นายทิม ภูริพัฒน์
นายฟอง สิทธิธรรม
นายกลิ่น ปลั่งนิล นายวีระ รมยะรูป
นายทองพูน อาจธะขันธ์ นางสาวอรอินทร์ ภูริพัฒน์
นายเจียม โชติรัษฎ์ นายนาถ เงินทาบ
นายเลียง ไชยกาล นายเลียง ไชยกาล
นายผัน บุญชิต นายผัน บุญชิต
- นางอรพินท์ ไชยกาล (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายยงยุทธ พึ่งภพ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายดิเรก มณีรัตน์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายกลิ่น ปลั่งนิล (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายฟอง การินทร์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- ขุนวรวาทพิสุทธิ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
- นายสุวิชช์ จิตตะยะโสธร (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคแนวประชาธิปไตย
      พรรคอิสระ
      พรรคสหประชาไทย
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายเสรี สุชาตะประคัลภ์
2 นายฟอง สิทธิธรรม
3 นายทองมาก จันทะลือ
4 นายยิ่ง สิทธิธรรม
5 นายสมนึก ทองรุ่งโรจน์
6 นายวิชัย โกมลวิชญ์
7 นายบุญเย็น วอทอง
8 นายวิชัย เสวะมาตย์
9 นายประทีป ทองคำใส

ชุดที่ 11–12; พ.ศ. 2518–2519[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคสังคมชาตินิยม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธรรม (พ.ศ. 2517)
      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 นายประวิทย์ ศรีธัญรัตน์ นายเฉลิม สุขเสริม
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ นายโกศล มารมย์
นายประทีป ทองคำใส นายไพฑูรย์ โหตระไวศยะ
2 นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ ร้อยตำรวจโทณรงค์ เทวคุปต์
นายเพียร พุ่มจันทร์ นายสุทวิช สุพรรณ
นายสมาน งามสนิท นายเชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์
3 นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายประสิทธิ์ จันทวารา
นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
นายวิชัย เสวะมาตย์ นายยิ่ง สิทธิธรรม

ชุดที่ 13; พ.ศ. 2522[แก้]

      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาราษฎร์
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522
1 นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช
นายไพฑูรย์ โหตระไวศยะ (เสียชีวิต)
นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ (แทนนายไพฑูรย์)
พันตำรวจตรี ยุทธนา พรสวรรค์
2 ร้อยตำรวจโท ณรงค์ เทวคุปต์
นายผัน บุญชิต
นายเชวงศักดิ์ เศรษฐมาตย์
3 นายวารินทร์ ศรีแย้ม
นายประสิทธิ์ จันทวารา
4 นายดุสิต โสภิตชา
นายไชยพจน์ ภู่กำชัย

ชุดที่ 14; พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ
นายมนต์ชัย โควสุรัตน์
2 นายผัน บุญชิต
นายตุ่น จินตะเวช
นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์
3 นายธนา เมตตาริกานนท์
นายสุทัศน์ เงินหมื่น
นายสุวัฒน์ ศิริอำนาจ
4 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
นายสมนึก ทองรุ่งโรจน์

ชุดที่ 15–18; พ.ศ. 2529–2535[แก้]

      พรรคกิจสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคกิจประชาคม (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคชาติไทย
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคชาติไทย
      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคพลังธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ นายไชยศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ
นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ
นายวิทยา ขันอาสา นายวิทยา ขันอาสา นายธำรงค์ ไทยมงคล นายวิทยา ขันอาสา
2 นายผัน บุญชิต นายตุ่น จินตะเวช นายตุ่น จินตะเวช นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์
นายอิสสระ สมชัย นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ นายอิสสระ สมชัย นายอิสสระ สมชัย
นายดำรงค์ บุญชิต นายปัญญา จินตะเวช นายปัญญา จินตะเวช นายโอวาท จุลโคตร
3 นายสนิท จันทรวงศ์ นายชัยพร ทองประเสริฐ นายสนิท จันทรวงศ์
นายธีระชัย ศิริขันธ์ นายสุทัศน์ เงินหมื่น
นายธนา เมตตาริกานนท์ นายวิฑูรย์ นามบุตร
4 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ พันตรี พูนศักดิ์ พสุนนท์ นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ นายสุรศักดิ์ บัวขาว นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ นายสุรศักดิ์ บัวขาว
นายดุสิต โสภิตชา นายดุสิต โสภิตชา
  • สำหรับการเลือกตั้งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2535 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นของจังหวัดอำนาจเจริญ

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคนำไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์
นายธำรงค์ ไทยมงคล นายสุพล ฟองงาม
นายตุ่น จินตะเวช
2 นายสุรศักดิ์ เทียมประเสริฐ
นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์
นายปัญญา จินตะเวช
3 นายปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
นายอิสสระ สมชัย
4 นายวิฑูรย์ นามบุตร
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2544)พรรคมหาชน
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายเกรียง กัลป์ตินันท์
( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
นายเกรียง กัลป์ตินันท์
2 นายสมบัติ รัตโน
( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
นายสมบัติ รัตโน
3 นายวิฑูรย์ นามบุตร นายวิฑูรย์ นามบุตร
( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
4 นายสุพล ฟองงาม
( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
นายสุพล ฟองงาม
5 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
6 นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
นายอุดร ทองประเสริฐ
7 นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
8 นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ นายอิสสระ สมชัย
9 นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์
10 นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ Yellow card.svg นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ
นายศักดิ์ชัย จินตะเวช
(แทนนายกิตติพงษ์ / Yellow card.svg / Red card.svg )
นายวิทยา บันทุปา
(แทนนายศักดิ์ชัย / Yellow card.svg )
นายกิตติพงษ์ เทียมสุวรรณ
(แทนนายวิทยา)
11 นายชาตรี พิริยะกิจไพบูลย์ นายตุ่น จินตะเวช

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติไทยพรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคชาติไทยพัฒนา
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
นายศุภชัย ศรีหล้า
2 นายสุทธิชัย จรูญเนตร
นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายอุดร ทองประเสริฐ
(แทนนายรัฐกิตต์)
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
3 นายตุ่น จินตะเวช
นายศักดิ์ชัย จินตะเวช
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นางอุดร จินตะเวช
(แทนนายศักดิ์ชัย)
นายสุชาติ ตันติวณิชชานนท์
4 นายสุพล ฟองงาม
นายอิสสระ สมชัย

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคชาติไทยพัฒนา
      พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
2 นายศุภชัย ศรีหล้า นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
3 นายวุฒิพงษ์ นามบุตร นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี
4 นายสุพล ฟองงาม นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
5 นายสุทธิชัย จรูญเนตร นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
6 นายพิสิษฐ์ สันตพันธุ์ นายธนะสิทธิ์ โควสุรัตน์
(ลาออก /ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
7 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
8 นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
9 นายปัญญา จินตะเวช นายประภูศักดิ์ จินตะเวช
10 นายสมคิด เชื้อคง
11 นายตุ่น จินตะเวช ยุบเขต 11

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]