สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดลำปาง มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 4 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 4 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดลำปางมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ เจ้าสรอย ณ ลำปาง[2]

เขตเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอหางสัตว์ (ปัจจุบันคืออำเภอห้างฉัตร), อำเภอเกาะคา, อำเภอแม่ทะ และอำเภอเถิน
2 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 4 คน (เขตละ 4 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ และอำเภองาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ทะ, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก และ กิ่งอำเภอเสริมงาม
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ และอำเภองาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ทะ, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก และอำเภอเสริมงาม
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ และอำเภองาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ทะ, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก, อำเภอเสริมงาม และ กิ่งอำเภอแม่เมาะ
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ, อำเภองาว และ กิ่งอำเภอเมืองปาน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ทะ, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก, อำเภอเสริมงาม และ กิ่งอำเภอแม่เมาะ
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ, อำเภองาว และ กิ่งอำเภอเมืองปาน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ทะ, อำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก, อำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่เมาะ
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ, อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ทะ, อำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก, อำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่เมาะ
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลปงแสนทอง ตำบลชมพู ตำบลกล้วยแพะ ตำบลพระบาท ตำบลพิชัย ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลเวียงเหนือ ตำบลสบตุ๋ย ตำบลสวนดอก และตำบลหัวเวียง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้าเป้า ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลต้นธงชัย ตำบลบุญนาคพัฒนา ตำบลทุ่งฝาย และตำบลบ่อแฮ้ว), อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเมืองปาน
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง), อำเภองาว, อำเภอวังเหนือ และอำเภอแจ้ห่ม
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเกาะคา, อำเภอแม่เมาะ และอำเภอแม่ทะ (ยกเว้น ตำบลสันดอนแก้ว ตำบลบ้านบอม และตำบลบ้านกิ่ว)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเถิน, อำเภอเสริมงาม, อำเภอสบปราบ, อำเภอแม่พริก และอำเภอแม่ทะ (เฉพาะตำบลสันดอนแก้ว ตำบลบ้านบอม และตำบลบ้านกิ่ว)
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองลำปาง, อำเภอห้างฉัตร, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภอวังเหนือ, อำเภองาว และอำเภอเมืองปาน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ทะ, อำเภอเกาะคา, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน, อำเภอแม่พริก, อำเภอเสริมงาม และอำเภอแม่เมาะ
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอห้างฉัตรและอำเภอเมืองลำปาง [ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองปาน, อำเภอวังเหนือ, อำเภอแจ้ห่ม, อำเภองาว และอำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่เมาะ, อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง [เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเกาะคา, อำเภอเสริมงาม, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอห้างฉัตรและอำเภอเมืองลำปาง [ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองปาน, อำเภอวังเหนือ, อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่เมาะ, อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง [เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเกาะคา, อำเภอเสริมงาม, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก
Lampang Constituencies for the 2019 General Election.svg 4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอห้างฉัตรและอำเภอเมืองลำปาง [ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ ตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองปาน, อำเภอวังเหนือ, อำเภองาว, อำเภอแจ้ห่ม และอำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลงและตำบลบ้านเสด็จ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่เมาะ, อำเภอแม่ทะ และอำเภอเมืองลำปาง [เฉพาะตำบลกล้วยแพะ ตำบลปงแสนทอง ตำบลพระบาท (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) ตำบลชมพู (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง) และตำบลพิชัย (นอกเขตเทศบาลนครลำปาง)]
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเกาะคา, อำเภอเสริมงาม, อำเภอสบปราบ, อำเภอเถิน และอำเภอแม่พริก
4 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[3]
เจ้าสรอย ณ ลำปาง

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายแถม คมสัน พลตรี พระยาอมรวิสัยสรเดช (พิณ โรหิตะพินทุ) นายอินทูร วรกุล นายประเวศ บริราช
2 เจ้าสร้อย ณ ลำปาง เจ้าสรอย ณ ลำปาง (เสียชีวิต)
นายประยูร ขันธรักษ์ (แทนเจ้าสรอย ณ ลำปาง)
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์

ชุดที่ 5–7; พ.ศ. 2491–2495[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 ขุนสีมะสิงห์สวัสดิ์
นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
นายวิชัย โลจายะ

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ นายบุญเรือง ชุ่มอินทรจักร นายอินทูร วรกุล
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคแนวประชาธิปไตย
      พรรคประชาธิปัตย์
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 นายไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน
2 นายบุญเรือง ชุ่มอินทรจักร
3 นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
4 นายเสริม จีนาสวัสดิ์

ชุดที่ 11–14; พ.ศ. 2518–2526[แก้]

      พรรคแรงงาน
      พรรคกิจสังคม
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
      พรรคชาติไทย
      พรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายสอาด ปิยวรรณ นายดุสิต พานิชพัฒน์ นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์ นายพินิจ จันทรสุรินทร์
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 นายไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน นายบุญเรือง ชุ่มอินทรจักร
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายสอาด ปิยวรรณ นายประพันธ์ พยัคฆบุตร นายพินิจ จันทรสุรินทร์
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน นายพินิจ จันทรสุรินทร์

ชุดที่ 15–20; พ.ศ. 2529–2539[แก้]

      พรรครวมไทย (2529) → พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคชาติไทย
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายบุญหลง ถาคำฟู นายสอาด ปิยวรรณ นายอำพล ศิริวัฒนกุล นายพินิจ จันทรสุรินทร์ นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายพินิจ จันทรสุรินทร์ นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายบุญหลง ถาคำฟู นายบุญชู ตรีทอง นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายพินิจ จันทรสุรินทร์ นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายวาสิต พยัคฆบุตร นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร นายพินิจ จันทรสุรินทร์ นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายวาสิต พยัคฆบุตร นายบุญชู ตรีทอง นายพินิจ จันทรสุรินทร์ นางสาวธารทอง ทองสวัสดิ์
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
2 นายจินดา วงศ์สวัสดิ์ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร
3 นายวาสิต พยัคฆบุตร
( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
นายวาสิต พยัคฆบุตร
4 นายพินิจ จันทรสุรินทร์
5 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายสมโภช สายเทพ
(แทนนายกิตติกร)
นายธนาธร โล่ห์สุนทร ( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
นายวาสิต พยัคฆบุตร
2 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชารัฐ พรรคเศรษฐกิจไทย
      พรรคเสรีรวมไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายสมโภช สายเทพ นายกิตติกร โล่ห์สุนทร
2 นายวาสิต พยัคฆบุตร นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
3 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
(เสียชีวิต)
นายวัฒนา สิทธิวัง
(แทนนายอิทธิรัตน์ / พ้นจากตำแหน่งตามคำพิพากษาศาลฎีกา)
นายเดชทวี ศรีวิชัย
(แทนนายวัฒนา / ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.
  2. อาร์วายทีไนน์,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก
  3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]