การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเพิ่มเติม พ.ศ. 2492

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเพิ่มเติม พ.ศ. 2492

← พ.ศ. 2491 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 พ.ศ. 2495 →

21 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้ใช้สิทธิ24.27% ลดลง
  First party
 
พรรค อิสระ
ที่นั่งที่ชนะ 21

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

แปลก พิบูลสงคราม
ธรรมาธิปัตย์

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

แปลก พิบูลสงคราม
ธรรมาธิปัตย์

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเพิ่มเติม พ.ศ. 2492 หรือเรียกตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่า การเลือกตั้งเพิ่มสมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. 2492[1] มีขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2492 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติมตามจำนวนพลเมืองตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492[2] เป็นการเลือกตั้งทางตรง โดยวิธีรวมเขตเรียงเบอร์ โดยถือเอาจังหวัดหนึ่งเป็นเขตเลือกตั้งหนึ่ง จำนวนผู้แทนราษฎรในแต่ละจังหวัดคิดคำนวณโดยถือจำนวนประชาชน 150,000 คนต่อผู้แทนราษฎร 1 คน เนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม จึงมีการจัดการเลือกตั้งเฉพาะใน 19 จังหวัด ทำให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นมาอีก 21 คน จากที่มีอยู่เดิม 99 คน ผลการเลือกตั้งพบว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 3,518,276 คน มีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 870,208 คน คิดเป็นร้อยละ 24.27 จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุดคือ จังหวัดสกลนคร คิดเป็นร้อยละ 45.12 และจังหวัดอุดรธานีมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุดคือร้อยละ 12.02

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "พระราชกฤษฎีกาดำเนินการเลือกตั้งเพิ่มสมาชิกสภาผู้แทน พ.ศ. 2492". LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ. 5 เมษายน 1949. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2023.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  2. โคทม อารียา, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) หมวดองค์กรทางการเมือง เรื่องที่ 5 ระบบการเลือกตั้ง, กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2544