โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University Hospital
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง10 กรกฎาคม 2556
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการนายแพทย์ธวัติ บุญไทย
จำนวนเตียง112 เตียง

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University Hospital) เป็นโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขประจำภูมิภาค

ประวัติ[1][แก้]

จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 - 2549 มีเป้าหมายระบุถึงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคกับการสนับสนุนการพัฒนาศักย ภาพทางปัญญาของระบบสุขภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ข้อที่ 6 ที่ระบุให้ดำเนินการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และระบบสุขภาพใหม่ แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 19 จังหวัด ประชากร 20 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ กลับมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแห่งเดียว จึงเห็นควรมีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตรเพิ่มขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่มีโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียง และขณะนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความพร้อมที่จะขยาย การผลิตบุคลากรในสาขาที่จำเป็นและขาดแคลนอีกทั้งเป็นความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ ได้แก่ สาขาแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการก่อตั้งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขริเริ่มโดย นพ.ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งนัดหมายให้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 เรื่องการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา ร่วมด้วยตัวแทนจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ คือ นพ.กวี ไชยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยตัวแทนแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ที่ประชุมเห็นพร้อม ในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ 3 กันยายน 2546 มีการบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการผลิตบัณฑิตแพทย์ก่อนหน้านั้นในเดือนตุลาคม 2545 ศ.ดร.ประกอบ วิโรจน์กูฎ ได้ขออนุญาตให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา มาช่วยปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมก่อตั้งโครงการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จนกระทั่งสภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา ดำรงตำแหน่งเป็น คณบดีผู้ก่อตั้งโครงการวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

สืบเนื่องด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ จำนวน 1 หลัง ในวงเงินจำนวน 235 ล้านบาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 และผูกพันงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ ซึ่งเป็นการลงทุนภาครัฐในโครงการที่จะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต พร้อมกับการสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนในการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ฉะนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ “อาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ (โรงพยาบาล)” ก่อตั้งขึ้นบนบริเวณ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 19,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลหลักในการฝึกสอนทางคลินิกของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตามความต้องการของภาคอึสานและของภูมิภาค และตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำภูมิภาคให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก ให้บริการที่หลาหลาย อาทิ ตรวจโรคทั่วไป คลินิกเฉพาะทาง บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ บริการทางตรวจพิเศษต่างๆทางรังสีและประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงาน[แก้]

 • แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
 • แผนกตรวจโรคทั่วไป
 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • แผนกผู้ป่วยใน
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกผิวหนัง
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกศัลกรรมทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิกกุมารเวชกรรม
 • คลินิกหอบหืด
 • คลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
 • คลินิกให้คำปรึกษา

ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันให้บริการเพียงบางหน่วยงานและจะเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2563

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

ตั้งแต่การก่อตั้งจากศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จนถึงศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายนามผู้อำนวยการดังนี้

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามประธานศูนย์ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์สุริยง แผลงงาม พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
ศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. แพทย์หญิงชลลดา บุษยรัตน์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
2. แพทย์หญิงนวินดา เจียมบุญศรี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560
3. นายแพทย์ธวัติ บุญไทย พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]