ข้ามไปเนื้อหา

สมาน งามสนิท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รศ ดร สมาน งามสนิท

รองศาสตราจารย์ สมาน งามสนิท หรือ รศ.ดร.สมาน งามสนิท เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ในปี พ.ศ. 2518 โดยเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นอาจารย์ที่สนใจและเชี่ยวชาญงานทางด้านการสื่อสาร เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี สื่อการสื่อสารต่าง ๆ เป็นต้น โดยเคยร่วมแสดงละคร และภาพยนตร์หลายเรื่อง รวมทั้งเคยเป็นคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) มีผลงานแต่งเพลงร่วมกับนักแต่งเพลงมีชื่อหลายท่าน เช่น นคร ถนอมทรัพย์ เพลงที่มีชื่อเสียง เช่น "เพลง 60 ปี 60 ล้านความดี" เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ เป็นต้น รวมทั้งยังเป็นผู้ที่สนใจในเรื่องพุทธศาสนาอีกด้วย โดยเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามสื่อและโอกาสต่าง ๆ และเป็นอาจารย์บรรยายประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานในสถาบันการศึกษา[แก้]

งานทางด้านสังคม[แก้]

ผลงานทางวิชาการพิมพ์เผยแผ่[แก้]

 • บทความวิจัย การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดระยอง วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 (2019): ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562[1]
 • ความวิจัย MANAGEMENT EFFECTIVENESS OF THE ENERGY FOR HEALTH CARE AND ENVIRONMENT RESEARCH CENTER วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุยายน 2563[2]
 • บทความวิจัย MANAGEMENT OF AYUTTHAYA , UNESCO WORLD HERITAGE CITY FOR CULTURAL TOURISM วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุยายน 2563[3]
 • บทความวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมของคณะสงฆ์ ภาค 1 วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563 [4]
 • บทความวิจัย MANAGEMENT OF COMMUNITY ECONOMY IN RAYONG PROVINCE วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563[5]
 • บทความวิจัย ADMINISTRATION ACCORDING TO GOOD GOVERNANCE OF BUENG YITHO MUNICIPALITY, THANYABURI DISTRICT, PATHUM THANI PROVINCEวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563 - [6]
 • บทความวิจัย EFFECTIVENESS OF THE VILLAGE POTENTIAL DEVELOPMENT PROJECT MANAGEMENT IN KOKPHOCHAI DISTRICT, KHONKAEN PROVINCEวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563 [7]
 • บทความวิจัยพุทธธรรมที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารรัฐกิจที่บันทึกไว้ในสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกาย วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (2015): ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558 [8]
 • บทความวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือตอนล่าง วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2017): ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560 [9]
 • บทความวิจัยการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรเทศบาลในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพุทธธรรม วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2017): ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2560 [10]
 • บทความวิจัย COMMUNITY DEVELOPMENT OF VENERABLE SITAGU SAYADAW NYANISSARAวารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2563 -[11]
 • บทความวิชาการ HOUSEHOLD PEOPLE DEVELOPMENT BY THE HIGHEST BLESSINGS (MAṄGALA SUTTA) NUMBER 1 TO 10 IN BUDDHISM วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2564

[12]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/178073/161118
 2. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/239818/165126
 3. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/240612/165173
 4. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/240818/166689
 5. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/243480/166700
 6. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/243906/166708
 7. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/244706/166709
 8. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/245438/166032
 9. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/245645/166181
 10. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/245647/166183
 11. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/246797/167568
 12. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/article/view/247407/170564
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๕๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๘๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]