สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร มี 3 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 3 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยขณะนั้นยโสธรยังเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2515 ยโสธรยกฐานะขึ้นมาเป็นจังหวัด และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเป็นครั้งแรก (ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2518) โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก คือ นายอุดร ทองน้อย, นายสุทิน ใจจิต และ นายประยงค์ มูลสาร

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2518 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยโสธร, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอมหาชนะชัย และ อำเภอค้อวัง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเลิงนกทา, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล, อำเภอป่าติ้ว และ กิ่งอำเภอไทยเจริญ
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยโสธร และ อำเภอคำเขื่อนแก้ว (เฉพาะ ตำบลย่อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอคำเขื่อนแก้ว (เฉพาะ ตำบลลุมพุก ตำบลสงเปือย ตำบลนาคำ ตำบลดงแคนใหญ่ ตำบลกู่จาน ตำบลนาแก ตำบลกุดกุง และ ตำบลแคนน้อย) และ อำเภอค้อวัง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอกุดชุม (เฉพาะ ตำบลกุดชุม ตำบลโนนเปือย ตำบลกำแมด ตำบลนาโส่ ตำบลห้วยแก้ง ตำบลหนองหมี และต ำบลคำน้ำสร้าง), อำเภอป่าติ้ว, อำเภอทรายมูล และ อำเภอคำเขื่อนแก้ว (เฉพาะ ตำบลทุ่งมน ตำบลดงเจริญ ตำบลเหล่าไฮ และ ตำบลโพนทัน)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเลิงนกทา, อำเภอไทยเจริญ และ อำเภอกุดชุม (เฉพาะ ตำบลหนองแหน และ ตำบลโพนงาม)
4 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยโสธร, อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอมหาชนะชัย และ อำเภอค้อวัง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเลิงนกทา, อำเภอกุดชุม, อำเภอทรายมูล, อำเภอป่าติ้ว และ อำเภอไทยเจริญ
4 คน (2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองยโสธร และ อำเภอทรายมูล
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอคำเขื่อนแก้ว, อำเภอมหาชนะชัย, อำเภอค้อวัง และ อำเภอป่าติ้ว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเลิงนกทา, อำเภอกุดชุม และ อำเภอไทยเจริญ
3 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 11 – 18 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคเสรีธรรม (พ.ศ. 2522)
      พรรคชาติไทย
      พรรคก้าวหน้า (พ.ศ. 2526)
      พรรคปวงชนชาวไทย (พ.ศ. 2525)
      พรรคประชาชน (พ.ศ. 2531)พรรคเอกภาพ
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคพลังธรรม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายอุดร ทองน้อย นายสุทิน ใจจิต นายประยงค์ มูลสาร
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 สิบตำรวจโทผอง เดชเสน นายสุทิน ใจจิต นายสุชาติ สกุลบัวพันธ์
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายสำรวย จันทนป นายวิญญู ยุพฤทธิ์ นายสาตร ไกรศรีวรรธณะ
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายเรืองวิทย์ พันธ์สายเชื้อ นายสุทิน ใจจิต สิบตำรวจโทผอง เดชเสน (เสียชีวิต)
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข (แทนสิบตำรวจโทผอง)
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายวิสันต์ เดชเสน (ถูกให้ออกจากพรรค) นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
นายวิสันต์ เดชเสน (ได้รับเลือกตั้งใหม่)
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายวิสันต์ เดชเสน นายอุดร ทองน้อย นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร นางอุบล บุญญชโลธร
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 นายสมบูรณ์ ทองบุราณ นายรัชชัย ศรีลาภ

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายรณฤทธิชัย คานเขต นายประยุทธ นิจพานิชย์ นายสฤษดิ์ ประดับศรี นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายรณฤทธิชัย คานเขต พลอากาศเอกจรูญ วุฒิกาญจน์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคความหวังใหม่พรรคไทยรักไทย
      พรรคไทยรักไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3 เขตเลือกตั้งที่ 4
ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์ นายรณฤทธิชัย คานเขต นายวิฑูรย์ วงษ์ไกร นายวิสันต์ เดชเสน
ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548 นายสุทธิชัย จันทร์อารักษ์ นายรณฤทธิชัย คานเขต นายวิสันต์ เดชเสน

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคเพื่อแผ่นดิน
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายรณฤทธิชัย คานเขต นางสาวณิรัฐกานต์ ศรีลาภ นายพิกิฏ ศรีชนะ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 เขตเลือกตั้งที่ 3
ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ นายบุญแก้ว สมวงศ์ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]