รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้รวบรวมรายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนที่รวมรวมในหน้านี้ได้แก่สถานศึกษาที่เปิดสอนการศึกษาในระบบในระดับปฐมวัย (เตรียมอนุบาลและอนุบาล) ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งอาจจะเปิดสอนเพียงระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว มากกว่าหนึ่งระดับ หรือทุกระดับ รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในหน้านี้จะจำแนกโรงเรียนตามสังกัด และจำแนกโรงเรียนตามอำเภอที่ตั้ง

ภาพรวม[แก้]

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานีที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Green pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมือง 1)
Blue pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเมือง 2)
Red pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเขื่องใน)
Orange pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตตระการพืชผล)
DeepPink pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเขมราฐ)
Cyan pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตศรีเมืองใหม่)
Purple pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตวาริน)
Steel pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตเดชอุดม)
Brown pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สหวิทยาเขตบุณฑริก)
White pog.svg สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา)
Turquoise pog.svg สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
Gold pog.svg สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งตามสังกัด[แก้]

ในส่วนนี้จะจำแนกโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีตามสังกัดของโรงเรียน ได้แก่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน[แก้]

แผนที่แสดงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 5 เขตของจังหวัดอุบลราชธานี

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร่วมกับจังหวัดอำนาจเจริญ และมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 9 สหวิทยาเขตได้แก่

โดยอำเภอน้ำขุ่น ไม่มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โรงเรียน สหวิทยาเขต ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ตระการพืชผล ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร ตระการพืชผล เกษม ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนเก่าขามวิทยา เขื่องใน ศรีสุข เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ตระการพืชผล แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ มัธยมศึกษา
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร เขื่องใน เขื่องใน เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ศรีเมืองใหม่ โขงเจียม โขงเจียม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ วาริน โคกสว่าง สำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนชีทวนวิทยาสามัคคี เขื่องใน ชีทวน เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ศรีเมืองใหม่ จิกเทิง ตาลสุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงยางวิทยาคม เมือง 1 ดุมใหญ่ ม่วงสามสิบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนดงสว่างวิทยา บุณฑริก โนนสวรรค์ นาจะหลวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม เมือง 2 เหล่าแดง ดอนมดแดง มัธยมศึกษา
โรงเรียนเดชอุดม เดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา บุณฑริก โดมประดิษฐ์ น้ำยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ศรีเมืองใหม่ ตาลสุม ตาลสุม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เมือง 1 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา เดชอุดม ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เดชอุดม ทุ่งเทิง เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนทุ่งศรีอุดม เดชอุดม โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนากระแซงศึกษา เดชอุดม นากระแซง เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาจะหลวย บุณฑริก นาจะหลวย นาจะหลวย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา บุณฑริก นาโพธิ์ บุณฑริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก เดชอุดม นาเยีย นาเยีย มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีนุกูล เมือง 2 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนารีนุกูล 2 เมือง 2 หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาส่วงวิทยา เดชอุดม นาส่วง เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำยืนวิทยา บุณฑริก สีวิเชียร น้ำยืน มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม ตระการพืชผล โนนกุง ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ เขมราฐ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น มัธยมศึกษา
โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม เขื่องใน บ้านไทย เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร บุณฑริก โพนงาม บุณฑริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมือง 1 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนปทุมพิทยาคม เมือง 2 ปทุม เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา เมือง 1 ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนพะลานวิทยาคม เขมราฐ พะลาน นาตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนพังเคนพิทยา เขมราฐ พังเคน นาตาล มัธยมศึกษา
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร เขมราฐ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร มัธยมศึกษา
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เมือง 1 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วาริน แสนสุข วารินชำราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวารินชำราบ วาริน คำน้ำแซบ วารินชำราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนวิจิตราพิทยา วาริน แสนสุข วารินชำราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา เมือง 1 เตย ม่วงสามสิบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ศรีเมืองใหม่ นาคำ ศรีเมืองใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ วาริน สว่าง สว่างวีระวงศ์ มัธยมศึกษา
โรงเรียนสหธาตุศึกษา เขื่องใน สหธาตุ เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนสะพือวิทยาคาร ตระการพืชผล สะพือ ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร วาริน โนนกลาง สำโรง มัธยมศึกษา
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ศรีเมืองใหม่ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม เขื่องใน หัวดอน เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี เมือง 2 หนองบก เหล่าเสือโก้ก มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองขอนวิทยา เมือง 2 หนองขอน เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา เมือง 2 หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีเมืองใหม่ หนามแท่ง ศรีเมืองใหม่ มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วาริน ห้วยขะยุง วารินชำราบ มัธยมศึกษา
โรงเรียนอ่างศิลา บุณฑริก อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย เมือง 1 กระโสบ เมืองอุบลราชธานี มัธยมศึกษา
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา ศรีเมืองใหม่ เอือดใหญ่ ศรีเมืองใหม่ มัธยมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1[แก้]

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอดอนมดแดง และอำเภอเหล่าเสือโก้ก

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนปทุมวิทยากร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม ในพระอุปถัมภ์ฯ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนเมืองอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนอุบลวิทยาคม ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนวัดท่าวังหิน ในเมือง เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านนามึน ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านปลาดุก ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านยางลุ่ม ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านนาเมือง ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์ ไร่น้อย เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง ปทุม เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านปะอาว ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านข่าโคม ปะอาว เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเค็ง กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหมากมี่ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านปากน้ำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านผาแก้ว กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านนาคำ กุดลาด เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองแต้ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ ขี้เหล็ก เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านเชือก (ทวีปัญญา) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านดอนชี (ศึริจันทรานุสรณ์) หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ หนองขอน เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ (วิจิตรราษฎร์สามัคคี) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านจานตะโนน หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านดงบัง (อาทรราษฎร์บำรุง) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านโพนงาม (พูลเพิ่มวิทยาคาร) หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านมะเขือ หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านท่าบ่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา แจระแม เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองแก แจระแม เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคูเดื่อ แจระแม เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านทัพไทย แจระแม เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนประชาสามัคคี ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านขามใหญ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านนาดูน ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านด้ามพร้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหัวคำ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองมุก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านหนองจำนัก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านสำราญ หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี
โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านหนองแล้ง คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านหนองหิน คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านท่าเมือง ท่าเมือง ดอนมดแดง
โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง) ดอนมดแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านกุดกั่ว ดอนมดแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านยาง ดอนมดแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านยางกะเดา ท่าเมือง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ดอนมดแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านแคน (สมเด็จอุปถัมภ์) ดอนมดแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง ท่าเมือง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านโอดนาดี ท่าเมือง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ เหล่าแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านกระบูน เหล่าแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านเหล่าแดง เหล่าแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านค้อ เหล่าแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านท่าศิลา เหล่าแดง ดอนมดแดง
โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านนาไผ่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านเหล่าแค เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านเหล่าคำ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านเป้า เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านแต้เก่า หนองบก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านหนองบก หนองบก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ หนองบก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย หนองบก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านนาขมิ้น หนองบก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านดูน หนองบก เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านหาด โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านขามน้อย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านคำไหล โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านธรรมละ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านหนองมะแซว โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านรังแร้ง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านแพง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านจิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านแสง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2[แก้]

สพป.อุบลราชธานี เขต 2 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางเหนือของจังหวัด ได้แก่อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอนาตาล อำเภอเขมราฐ และอำเภอโพธิ์ไทร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3[แก้]

สพป.อุบลราชธานี เขต 3 มีพื้นที่ครอบคลุม 5 อำเภอทางตะวันออกของจังหวัด ได้แก่อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสิรินธร อำเภอโขงเจียม และอำเภอตาลสุม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4[แก้]

สพป.อุบลราชธานี เขต 4 มีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอทางตะวันตกของจังหวัด ได้แก่อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอนาเยีย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5[แก้]

สพป.อุบลราชธานี เขต 5 มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอทางตอนใต้ของจังหวัด ได้แก่อำเภอเดชอุดม อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอบุณฑริก อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอทุ่งศรีอุดม

โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
โรงเรียนบ้านบัวงาม บัวงาม เดชอุดม
โรงเรียนบ้านหนองสนม บัวงาม เดชอุดม
โรงเรียนบ้านนาเลิง บัวงาม เดชอุดม
โรงเรียนบ้านโนนแฝก บัวงาม เดชอุดม
โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี บัวงาม เดชอุดม
โรงเรียนบ้านบัวทอง บัวงาม เดชอุดม
โรงเรียนบ้านคำครั่ง คำครั่ง เดชอุดม
โรงเรียนบ้านกลาง กลาง เดชอุดม
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โสกแสง นาจะหลวย
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ หนองสะโน บุณฑริก
โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ นาโพธิ์ บุณฑริก
โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ นาโพธิ์ บุณฑริก
โรงเรียนบ้านบก ห้วยข่า บุณฑริก
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ เมืองเดช เดชอุดม
โรงเรียนบ้านหนองแสง เมืองเดช เดชอุดม
โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก บัวงาม บุณฑริก
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตั้งอยู่ที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39 โรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (12 โรงเรียน) เทศบาลนครอุบลราชธานี (5 โรงเรียน) เทศบาลเมือง 3 แห่งได้แก่เทศบาลเมืองเดชอุดม (1 โรงเรียน) เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (2 โรงเรียน) และเทศบาลเมืองวารินชำราบ (3 โรงเรียน) เทศบาลตำบล 10 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ตำบล อำเภอ ระดับชั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม แก้งเหนือ เขมราฐ มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาคำวิทยา แดงหม้อ เขื่องใน มัธยมศึกษา
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นาสะไม ตระการพืชผล มัธยมศึกษา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตาเกา น้ำขุ่น มัธยมศึกษา
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม โนนกลาง พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนบัวงามวิทยา บัวงาม เดชอุดม มัธยมศึกษา
โรงเรียนเบ็ดตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ช่องเม็ก สิรินธร มัธยมศึกษา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร พิบูล พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร มัธยมศึกษา
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ห้วยข่า บุณฑริก มัธยมศึกษา
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เหล่างาม โพธิ์ไทร มัธยมศึกษา
เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ในเมือง เมืองอุบลราชธานี ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อนุบาล
โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านก้านเหลือง ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองเดชอุดม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม เมืองเดช เดชอุดม อนุบาล
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโพธิ์กลาง พิบูล พิบูลมังสาหาร อนุบาล-มัธยมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 พิบูลวิทยาคาร พิบูล พิบูลมังสาหาร อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลเมืองวารินชำราบ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ วารินชำราบ วารินชำราบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น วารินชำราบ วารินชำราบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ วารินชำราบ วารินชำราบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เทศบาลตำบลขามใหญ่ โรงเรียนเทศบาลขามใหญ่บ้านหนองไผ่ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองหว้า ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อนุบาล
เทศบาลตำบลขามป้อม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ อนุบาล
เทศบาลตำบลตระการพืชผล โรงเรียนเทศบาล 1 ขุหลุประชาวิทยาคาร ขุหลุ ตระการพืชผล อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านม่วงเดียด ขุหลุ ตระการพืชผล อนุบาล
เทศบาลตำบลนาส่วง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาส่วง นาส่วง เดชอุดม อนุบาล
เทศบาลตำบลบัวงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม 1 บัวงาม เดชอุดม อนุบาล
เทศบาลตำบลบุณฑริก โรงเรียนเทศบาลบุณฑริก บัวงาม บุณฑริก อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลแสนสุข โรงเรียนเทศบาลแสนสุข แสนสุข วารินชำราบ อนุบาล-ประถมศึกษา
เทศบาลตำบลหัวนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหัวนา หัวนา เขมราฐ อนุบาล
เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อนุบาล
เทศบาลตำบลอุบล โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง (บ้านหมากมาย) กลาง เดชอุดม อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้ โรงเรียนบ้านบ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อนุบาล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านขุมคำ นาโพธิ์ บุณฑริก อนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา[แก้]

จังหวัดอุบลราชธานีมีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

โรงเรียนเอกชน[แก้]

โรงเรียนศูนย์พลาญข่อย อำเภอสิรินธร

โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ[แก้]

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาควบคู่การฝึกซ้อมกีฬา

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีแบ่งตามอำเภอที่ตั้ง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 17 กุมภาพันธ์ 2564. สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2564. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)
  2. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 18 สิงหาคม 2553. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= และ |date= (help)