สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดอุบลราชธานี มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก ในปี 2543 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 6 คน และมีการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อปี 2557 มีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดละ 1 คนทั่วประเทศ

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ในปี 2540 จึงได้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประเทศไทย ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 315 ซึ่งบัญญัติให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2543[1] จังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกตั้งครั้งแรก จำนวน 6 คน คือ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ วีระศักดิ์ จินารัตน์ วิชัย ครองยุติ อมร นิลเปรม มลิวัลย์ เงินหมื่น และ วิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงษ์

รายนามสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด[แก้]

ชุดที่ 8-9; พ.ศ. 2543-2549[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2543 ชุดที่ 9 พ.ศ. 2549
1 นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ (ถูกคัดค้าน/ได้รับเลือกตั้งใหม่) กานต์ กัลป์ตินันท์
2 วีระศักดิ์ จินารัตน์ (ถูกคัดค้าน) ยอดยุทธ เดชรุ่งเรือง
สนิท จันทรวงศ์ (แทนนายวีระศักดิ์)
3 วิชัย ครองยุติ เรืองยศ โภคกุลกานนท์
4 อมร นิลเปรม นิทรา เทียมสุวรรณ
5 มลิวัลย์ เงินหมื่น เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
6 วิลาวัลย์ ตันวัฒนะพงษ์ วิจิตร ศรีแสง

ชุดที่ 10-11; พ.ศ. 2551-2557[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2551 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2557
1 ถนอม ส่งเสริม สมชาย เหล่าสายเชื้อ

อ้างอิง[แก้]