สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย มี 7 เขตการเลือกตั้ง[1] (ปี พ.ศ. 2554) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 7 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 โดยการเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ พระดุลยธรรมปรีชาไวท์ (ยม สุขานุศาสน์)[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอเชียงคำ, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเชียงของ และ อำเภอเทิง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพะเยา, อำเภอพาน, อำเภอเวียงป่าเป้า และ อำเภอแม่สรวย
2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอเชียงของ และ อำเภอแม่จัน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพะเยา, อำเภอเทิง และ อำเภอเชียงคำ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า และ อำเภอพาน
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 7 คน (เขตละ 7 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเชียงของ และ กิ่งอำเภอเวียงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน, อำเภอแม่ใจ, อำเภอพะเยา, อำเภอดอกคำใต้ และ กิ่งอำเภอป่าแดด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเทิง, อำเภอเชียงคำ, อำเภอจุน, อำเภอปง และ อำเภอเชียงม่วน
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเชียงของ และ กิ่งอำเภอเวียงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน, อำเภอแม่ใจ, อำเภอพะเยา, อำเภอดอกคำใต้ และ อำเภอป่าแดด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเทิง, อำเภอเชียงคำ, อำเภอจุน, อำเภอปง และ อำเภอเชียงม่วน
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน และ อำเภอเชียงของ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเทิง, อำเภอพาน, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอแม่สรวย, อำเภอป่าแดด และ กิ่งอำเภอเวียงชัย
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน และ อำเภอเชียงของ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเทิง, อำเภอพาน, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอแม่สรวย, อำเภอป่าแดด, อำเภอเวียงชัย และ กิ่งอำเภอพญาเม็งราย
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย และ อำเภอเชียงแสน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย และ กิ่งอำเภอพญาเม็งราย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 2 และ เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย และ อำเภอเชียงแสน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย, อำเภอพญาเม็งราย และ กิ่งอำเภอเวียงแก่น
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน และ กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย, อำเภอพญาเม็งราย, กิ่งอำเภอเวียงแก่น และ กิ่งอำเภอขุนตาล
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง และ กิ่งอำเภอแม่ลาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงของ, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย, อำเภอพญาเม็งราย, กิ่งอำเภอเวียงแก่น, กิ่งอำเภอขุนตาล และ กิ่งอำเภอเชียงรุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง, กิ่งอำเภอแม่ลาว และ กิ่งอำเภอดอยหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงของ, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย, อำเภอพญาเม็งราย, อำเภอเวียงแก่น, กิ่งอำเภอขุนตาล และ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะ ตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ยาว ตำบลท่าสุด ตำบลริกก ตำบลสันทราย และ ตำบลดอยฮาง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะ ตำบลท่าสาย ตำบลแม่กรณ์ ตำบลห้วยสัก ตำบลดอยลาน และ ตำบลป่าอ้อดอนชัย) อำเภอเวียงชัย, อำเภอแม่ลาว, อำเภอพาน (เฉพาะ ตำบลแม่อ้อ) และ อำเภอพญาเม็งราย (เฉพาะ ตำบลไม้ยา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะ ตำบลห้วยชมภู), อำเภอแม่สรวย และ อำเภอเวียงป่าเป้า
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพาน (ยกเว้น ตำบลแม่อ้อ) และ อำเภอป่าแดด
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเทิง, อำเภอขุนตาล และ อำเภอพญาเม็งราย (ยกเว้น ตำบลไม้ยา)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอแม่จัน (ยกเว้น ตำบลแม่ไร่ และตำบลท่าข้าวเปลือก) และ อำเภอแม่ฟ้าหลวง (ยกเว้น ตำบลแม่ฟ้าหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอแม่จัน (เฉพาะ ตำบลแม่ไร่) และ อำเภอแม่ฟ้าหลวง (เฉพาะ ตำบลแม่ฟ้าหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเวียงแก่น, กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง, กิ่งอำเภอดอยหลวง และ อำเภอแม่จัน (เฉพาะ ตำบลข้าวเปลือก)
8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอเวียงชัย และ อำเภอแม่ลาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงของ, อำเภอพาน, อำเภอเทิง, อำเภอป่าแดด, อำเภอพญาเม็งราย, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอขุนตาล, อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และ อำเภอดอยหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สาย, อำเภอแม่จัน, อำเภอเชียงแสน และ อำเภอแม่ฟ้าหลวง
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วน เขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะ ตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลห้วยชมภู ตำบลรอบเวียง ตำบลสันทราย ตำบลแม่ยาว ตำบลริมกก ตำบลดอยฮาง ตำบลแม่กรณ์ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด และ ตำบลเวียง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอแม่สรวย และ อำเภอแม่ลาว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะ ตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลท่าสาย และ ตำบลป่าอ้อดอนชัย) และ อำเภอพาน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย และ อำเภอป่าแดด
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอพญาเม็งราย และ อำเภอขุนตาล
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอดอยหลวง และ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแม่จัน และ อำเภอแม่ฟ้าหลวง
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1 ; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[3]
พระดุลยธรรมปรีชาไวท์ (ยม สุขานุศาสน์)

ชุดที่ 2 – 4 ; พ.ศ. 2480 - พ.ศ. 2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายประยูร วิมุกตาคม นายบุญศรี วิญญรัตน์ นายประยูร วิมุกตาคม นายศิริ เพ็ชรรัตน์
2 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) นายบรรจบ บรรณสิทธิ์ นายบุญยฝาง ทองสวัสดิ์
3 - - - ขุนพิพิธสุขอำนวย

ชุดที่ 5 – 6 ; พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 พันโทแสวง ทัพพะสุต
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7 ; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
2 นายบุณยฟาง ทองสวัสดิ์
3 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
นายบุณยฟาง ทองสวัสดิ์ นายส่งศักดิ์ สายปัญญา
พันตรีเล็ก ทองสุนทร นายแถม นุชเจริญ
นายอำนวย ปาระเดช นายประพันธ์ อัมพุช

ชุดที่ 10 ; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี
2 นายบุญเรือง กิจกล่ำศวล
3 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค
4 นายอินทร์หล่อ สรรพศรี
5 นายขวัญชัย สารากิจ
6 นายบุญสวัสดิ์ ดวงใจเอกราช
7 นายแถม นุชเจริญ

ชุดที่ 11 – 12 ; พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2519[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคพลังใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสันติชน
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี
นายพายัพ กาญจนารัณย์ นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์
นายสัณฐาน สุริยะคำ นายวรวิทย์ คำเงิน
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค
นายฤทธิ์ อินทนันท์ นายวินัย นามเสถียร
นายประพันธ์ อัมพุช นายหลง ศิริพันธุ์
3 นายเชวง วงศ์ใหญ่ นายเชวง วงศ์ใหญ่
นายประสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา นายเพียว ตันบรรจง

ชุดที่ 13 – 14 ; พ.ศ. 2522 - พ.ศ. 2526[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ นายมงคล จงสุทธนามณี
นายพายัพ กาญจนารัณย์
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี
2 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค
นายฤทธิ์ อินทนันท์ นางอำไพ ปัญญาดี
นายสำเร็จ ภูนิคม

ชุดที่ 15 – 18 ; พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535[แก้]

      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคชาติไทย
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายมงคล จงสุทธนามณี นายมงคล จงสุทธนามณี นายมงคล จงสุทธนามณี
นายวีระพล มุตตามระ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
นายวิจิตร ยอดสุวรรณ จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี
2 นายประทวน รมยานนท์ นายสำเร็จ ภูนิคม
นายองอาจ เสนาธรรม นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ นายทวี พุทธจันทร์ นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
3 ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค นายอาทิตย์ วิลัยวงค์ ร้อยโทสมศาสตร์ รัตนสัค นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคเอกภาพ
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
      พรรคนำไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายยงยุทธ ติยะไพรัช
นางรัตนา จงสุทธนามณี
2 นายประทวน รมยานนท์ (เสียชีวิต) นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
นายมงคล จงสุทธนามณี (แทนนายประทวน)
นายบัวสอน ประชามอญ นายมงคล จงสุทธนามณี
นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
3 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21[4] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[5] พ.ศ. 2548
1 นายสามารถ แก้วมีชัย
2 นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
3 นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
4 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
5 นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
6 นายยงยุทธ ติยะไพรัช นางสาวละออง ติยะไพรัช
7 นายอิทธิเดช แก้วหลวง
8 นายบัวสอน ประชามอญ

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23[6] พ.ศ. 2550
1 นายสามารถ แก้วมีชัย
นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
2 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
3 นางสาวละออง ติยะไพรัช
นายอิทธิเดช แก้วหลวง

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายสามารถ แก้วมีชัย
2 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
6 นายอิทธิเดช แก้วหลวง
7 นางสาวละออง ติยะไพรัช

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๙ก, ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๒๙
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์
  3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรเภทที่ 1
  4. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  5. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย

ดูเพิ่ม[แก้]