สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดเชียงราย มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 7 คน จากทั้งหมด 350 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ พระดุลยธรรมปรีชาไวท์ (ยม สุขานุศาสน์)[2]

เขตการเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอเชียงคำ, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเชียงของ และอำเภอเทิง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพะเยา, อำเภอพาน, อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย
2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอเชียงของ และอำเภอแม่จัน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพะเยา, อำเภอเทิง และอำเภอเชียงคำ
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอพาน
พ.ศ. 2491 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2500/1 5 คน (เขตละ 5 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 7 คน (เขตละ 7 คน)
พ.ศ. 2518 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเชียงของ และ กิ่งอำเภอเวียงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน, อำเภอแม่ใจ, อำเภอพะเยา, อำเภอดอกคำใต้ และ กิ่งอำเภอป่าแดด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเทิง, อำเภอเชียงคำ, อำเภอจุน, อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน
8 คน (เขต 1 และเขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเชียงของ และ กิ่งอำเภอเวียงชัย
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน, อำเภอแม่ใจ, อำเภอพะเยา, อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอป่าแดด
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเทิง, อำเภอเชียงคำ, อำเภอจุน, อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเทิง, อำเภอพาน, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอแม่สรวย, อำเภอป่าแดด และ กิ่งอำเภอเวียงชัย
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเทิง, อำเภอพาน, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอแม่สรวย, อำเภอป่าแดด, อำเภอเวียงชัย และ กิ่งอำเภอพญาเม็งราย
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย และ กิ่งอำเภอพญาเม็งราย
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด
7 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 2 และเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย, อำเภอพญาเม็งราย และ กิ่งอำเภอเวียงแก่น
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน และ กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย, อำเภอพญาเม็งราย, กิ่งอำเภอเวียงแก่น และ กิ่งอำเภอขุนตาล
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง และ กิ่งอำเภอแม่ลาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงของ, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย, อำเภอพญาเม็งราย, กิ่งอำเภอเวียงแก่น, กิ่งอำเภอขุนตาล และ กิ่งอำเภอเชียงรุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่จัน, กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง, กิ่งอำเภอแม่ลาว และ กิ่งอำเภอดอยหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงของ, อำเภอเชียงแสน, อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย, อำเภอพญาเม็งราย, อำเภอเวียงแก่น, กิ่งอำเภอขุนตาล และ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอพาน และอำเภอป่าแดด
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลห้วยชมภู ตำบลท่าสาย ตำบลแม่กรณ์ ตำบลห้วยสัก ตำบลดอยลาน และตำบลป่าอ้อดอนชัย)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเวียงชัย, อำเภอแม่ลาว, อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลท่าสาย ตำบลแม่กรณ์ ตำบลห้วยสัก ตำบลดอยลาน และตำบลป่าอ้อดอนชัย), อำเภอพาน (เฉพาะตำบลแม่อ้อ) และอำเภอพญาเม็งราย (เฉพาะตำบลไม้ยา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลห้วยชมภู)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอป่าแดด และอำเภอพาน (ยกเว้นตำบลแม่อ้อ)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเทิง, อำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย (ยกเว้นตำบลไม้ยา)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอแม่ฟ้าหลวง (ยกเว้นตำบลแม่ฟ้าหลวง) และอำเภอแม่จัน (ยกเว้นตำบลแม่ไร่ และตำบลท่าข้าวเปลือก)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอเชียงแสน, อำเภอแม่สาย, อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลแม่ไร่) และอำเภอแม่ฟ้าหลวง (เฉพาะตำบลแม่ฟ้าหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอเวียงแก่น, อำเภอเชียงของ, อำเภอแม่จัน (เฉพาะตำบลท่าข้าวเปลือก), กิ่งอำเภอดอยหลวง และกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
8 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย, อำเภอแม่สรวย, อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอเวียงชัย และอำเภอแม่ลาว
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเชียงของ, อำเภอพาน, อำเภอเทิง, อำเภอป่าแดด, อำเภอพญาเม็งราย, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอขุนตาล, อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอแม่สาย, อำเภอแม่จัน, อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่ฟ้าหลวง
8 คน (เขต 1 และ เขต 2 เขตละ 3 คน ส่วนเขต 3 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลบ้านดู่ ตำบลนางแล ตำบลห้วยชมภู ตำบลรอบเวียง ตำบลสันทราย ตำบลแม่ยาว ตำบลริมกก ตำบลดอยฮาง ตำบลแม่กรณ์ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด และตำบลเวียง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเวียงป่าเป้า, อำเภอแม่สรวย และอำเภอแม่ลาว
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลดอยลาน ตำบลห้วยสัก ตำบลท่าสาย และตำบลป่าอ้อดอนชัย) และอำเภอพาน
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเทิง, อำเภอเวียงชัย และอำเภอป่าแดด
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอแม่สาย, อำเภอเชียงแสน, อำเภอดอยหลวง และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวง
7 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองเชียงราย (ยกเว้นตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอแม่ลาว, อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพานและอำเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตำบลท่าสาย ตำบลสันทราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอเทิง, อำเภอป่าแดด, อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอเชียงของ, อำเภอเวียงแก่น, อำเภอขุนตาล, อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอเชียงแสน (เฉพาะตำบลแม่เงิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอแม่สาย, อำเภอดอยหลวง และอำเภอเชียงแสน (ยกเว้นตำบลแม่เงิน)
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวง
Chiang Rai Constituencies for the 2019 Elections.svg 7 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1; พ.ศ. 2476[แก้]

ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476[3]
พระดุลยธรรมปรีชาไวท์ (ยม สุขานุศาสน์)

ชุดที่ 2–4; พ.ศ. 2480–2489[แก้]

เขต ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 ชุดที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2489 ชุดที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2489
เลือกตั้งเพิ่มเติม
1 นายประยูร วิมุกตาคม นายบุญศรี วิญญรัตน์ นายประยูร วิมุกตาคม นายศิริ เพ็ชรรัตน์
2 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) นายบรรจบ บรรณสิทธิ์ นายบุญยฝาง ทองสวัสดิ์
3 ขุนพิพิธสุขอำนวย

ชุดที่ 5; พ.ศ. 2491–2492[แก้]

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 พันโท แสวง ทัพพะสุต
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
พ.ศ. 2492 นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)

ชุดที่ 7; พ.ศ. 2495[แก้]

ลำดับ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495
1 นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
2 นายบุณยฝาง ทองสวัสดิ์
3 นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคเสรีมนังคศิลา
      พรรคเสรีมนังคศิลาพรรคชาติสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ชุดที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์
นายบุณยฟาง ทองสวัสดิ์ นายส่งศักดิ์ สายปัญญา
พันตรี เล็ก ทองสุนทร นายแถม นุชเจริญ
นายอำนวย ปาระเดช นายประพันธ์ อัมพุช

ชุดที่ 10; พ.ศ. 2512[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคสหประชาไทย
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512
1 จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี
2 นายบุญเรือง กิจกล่ำศวล
3 ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค
4 นายอินทร์หล่อ สรรพศรี
5 นายขวัญชัย สารากิจ
6 นายบุญสวัสดิ์ ดวงใจเอกราช
7 นายแถม นุชเจริญ

ชุดที่ 11–12; พ.ศ. 2518–2519[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคเกษตรสังคม
      พรรคพลังใหม่
      พรรคกิจสังคม
      พรรคสันติชน
      พรรคธรรมสังคม
      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519
1 จ่าสิบเอกทรงธรรม ปัญญาดี จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี
นายพายัพ กาญจนารัณย์ นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์
นายสัณฐาน สุริยะคำ นายวรวิทย์ คำเงิน
2 ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค
นายฤทธิ์ อินทนันท์ นายวินัย นามเสถียร
นายประพันธ์ อัมพุช นายหลง ศิริพันธุ์
3 นายเชวง วงศ์ใหญ่ นายเชวง วงศ์ใหญ่
นายประสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา นายเพียว ตันบรรจง

ชุดที่ 13–14; พ.ศ. 2522–2526[แก้]

      พรรคชาติไทย
      พรรคสยามประชาธิปไตย
      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ นายมงคล จงสุทธนามณี
นายพายัพ กาญจนารัณย์
จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี
2 ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค
นายฤทธิ์ อินทรนันท์ นางอำไพ ปัญญาดี
นายสำเร็จ ภูนิคม

ชุดที่ 15–18; พ.ศ. 2529–2535[แก้]

      พรรครวมไทย (พ.ศ. 2529)พรรคเอกภาพ (2531)
      พรรคสหประชาธิปไตย
      พรรคชาติไทย
      พรรคราษฎร (พ.ศ. 2529)
      พรรคสามัคคีธรรม
      พรรคกิจสังคม
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 เดือน มีนาคม 2535 ชุดที่ 18 เดือน กันยายน 2535
1 นายมงคล จงสุทธนามณี นายมงคล จงสุทธนามณี นายมงคล จงสุทธนามณี
นายวีระพล มุตตามระ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
นายวิจิตร ยอดสุวรรณ จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
จ่าสิบเอก ทรงธรรม ปัญญาดี
2 นายประทวน รมยานนท์ นายสำเร็จ ภูนิคม
นายองอาจ เสนาธรรม นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ นายทวี พุทธจันทร์ นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
3 ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค นายอาทิตย์ วิลัยวงค์ ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

ชุดที่ 19–20; พ.ศ. 2538–2539[แก้]

      พรรคเอกภาพ
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
      พรรคชาติไทย
      พรรคนำไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคความหวังใหม่
เขต ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ
นายยงยุทธ ติยะไพรัช นายยงยุทธ ติยะไพรัช
นางรัตนา จงสุทธนามณี
2 นายประทวน รมยานนท์
(เสียชีวิต)
นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
นายมงคล จงสุทธนามณี
(แทนนายประทวน)
นายบัวสอน ประชามอญ นายมงคล จงสุทธนามณี
นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
3 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคไทยรักไทย
เขต ชุดที่ 21[4] พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22[5] พ.ศ. 2548
1 นายสามารถ แก้วมีชัย
2 นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
3 นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
4 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
5 นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
( Yellow card.svg / เลือกตั้งใหม่)
นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์
6 นายยงยุทธ ติยะไพรัช นางสาวละออง ติยะไพรัช
7 นายอิทธิเดช แก้วหลวง
8 นายบัวสอน ประชามอญ

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541)พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 23[6] พ.ศ. 2550
1 นายสามารถ แก้วมีชัย
นายสฤษฏ์ อึ้งอภินันท์
นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์
2 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
3 นางสาวละออง ติยะไพรัช
นายอิทธิเดช แก้วหลวง

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคเพื่อไทย
      พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกล
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายสามารถ แก้วมีชัย นายเอกภพ เพียรพิเศษ
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
2 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
3 นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
6 นายอิทธิเดช แก้วหลวง นายพีรเดช คำสมุทร
(ลาออก / ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
7 นางสาวละออง ติยะไพรัช

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (10 ก): 2. 24 Jan 2019.
  2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากการเลือกตั้งครั้งแรก จาก เว็บไซต์ สำนักข่าวออนไลน์อาร์วายทีไนน์
  3. ประกาศสภาผู้แทนราษฎร รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 1
  4. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 21 เก็บถาวร 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  5. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ 22 เก็บถาวร 2011-07-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย
  6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 23 เก็บถาวร 2010-03-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก เว็บไซต์ รัฐสภาไทย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]