สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี มี 7 เขตการเลือกตั้ง (ปี พ.ศ. 2557) และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตได้ 7 คน จากทั้งหมด 375 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์

หลังจากประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดนนทบุรีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ หลวงศรีเขตนคร (ปลื้ม สวนะปรีดี)

เขตการเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง เขตการเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1: ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2526 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2529
พ.ศ. 2531 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอบางกรวย, อำเภอบางใหญ่, อำเภอไทรน้อย และอำเภอบางบัวทอง
4 คน
(2 เขต เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2535/1
พ.ศ. 2535/2
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี, อำเภอบางบัวทอง และอำเภอปากเกร็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอไทรน้อย, อำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน
ส่วน เขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอไทรน้อย
· เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอบางกรวยและอำเภอบางใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอบางบัวทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอปากเกร็ด
5 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอบางกรวย
· เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอบางใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอบางบัวทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอปากเกร็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 6: อำเภอไทรน้อย
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี, อำเภอปากเกร็ด และอำเภอบางบัวทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอบางใหญ่, อำเภอบางกรวย และอำเภอไทรน้อย
6 คน
(2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1: อำเภอเมืองนนทบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2: อำเภอบางกรวย
· เขตเลือกตั้งที่ 3: อำเภอบางใหญ่
· เขตเลือกตั้งที่ 4: อำเภอปากเกร็ด
· เขตเลือกตั้งที่ 5: อำเภอบางบัวทอง
· เขตเลือกตั้งที่ 6: อำเภอไทรน้อย
Nonthaburi Constituencies for MPs 2011.svg 6 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต

ชุดที่ 1 – 7 ; พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2495

ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 หลวงศรีเขตนคร (ปลื้ม สวนะปรีดี)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 ร้อยตำรวจเอกฟุ้ง ระงับภัย
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481 นายทองอยู่ เอี่ยมบุญอิ่ม
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 -
สิงหาคม พ.ศ. 2489 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายกุหลาบ แก้ววิมล
ชุดที่ 6 พ.ศ. 2492 - (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พันตรีหลวงราชเวชชพิศาล

ชุดที่ 8 – 9 ; พ.ศ. 2500

      พรรคธรรมาธิปัตย์ (พ.ศ. 2500)
      พรรคสหภูมิ
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายทนง นิยมะสินธุ์
ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500 นายทนง นิยมะสินธุ์

ชุดที่ 10 – 13 ; พ.ศ. 2512 - พ.ศ. 2522

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 นายเติม ทับทิมทอง นายประยูร จอประยูร
ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518 นายแสวง ศรีมาเสริม
ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร
ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 นายถวิล จันทร์ประสงค์

ชุดที่ 14 – 15 ; พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2529

      พรรคประชากรไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526 นายประยูร จอประยูร ร้อยเอกชะโลม รัตนเสถียร นายถวิล จันทร์ประสงค์
ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 นายประชุม รัตนเพียร

ชุดที่ 16 – 18 ; พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535

      พรรคประชากรไทย
      พรรคชาติไทย
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคพลังธรรม
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 นายประกอบ สังข์โต นายสนม เธียร์นนท์ นายถวิล จันทร์ประสงค์ นายประชุม รัตนเพียร
ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นางพิมพา จันทร์ประสงค์ นายถวิล จันทร์ประสงค์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร
ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535

ชุดที่ 19 – 20 ; พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539

      พรรคประชากรไทย
      พรรคพลังธรรม
      พรรคความหวังใหม่
      พรรคประชากรไทยพรรคราษฎร (พ.ศ. 2541)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538 นายประกอบ สังข์โต นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ นางพิมพา จันทร์ประสงค์ นายถวิล จันทร์ประสงค์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร
ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539 นายประกอบ สังข์โต นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์ นางพิมพา จันทร์ประสงค์ นายฉลอง เรี่ยวแรง นายสุชาติ บรรดาศักดิ์

ชุดที่ 21 – 22 ; พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548

      พรรคไทยรักไทย
      พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายนิทัศน์ ศรีนนท์
2 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ นายอุดมเดช รัตนเสถียร
3 นางพิมพา จันทร์ประสงค์ Yellow card.svg นางพิมพา จันทร์ประสงค์
นายสำเร็จ อัจฉริยะประสิทธิ์
(แทนนางพิมพา/เสียชีวิต)
นางพิมพา จันทร์ประสงค์
(แทนนายสำเร็จ)
4 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย
5 นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
6 - นายฉลอง เรี่ยวแรง

ชุดที่ 23 ; พ.ศ. 2550

      พรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทย
      พรรคพลังประชาชนพรรคภูมิใจไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2
ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550 นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายนิทัศน์ ศรีนนท์ นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ นายสมบัติ สิทธิกรวงศ์
(เสียชีวิต)
นายทศพล เพ็งส้ม พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย
นายณรงค์ จันทนดิษฐ
(แทนนายสมบัติ)

ชุดที่ 24 ; พ.ศ. 2554

      พรรคเพื่อไทย
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554
1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์
2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร
3 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์
4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร
5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์
6 นายฉลอง เรี่ยวแรง

รูปภาพ

อ้างอิง

ดูเพิ่ม