ข้ามไปเนื้อหา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 7 เขต (สำหรับการเลือกตั้ง พ.ศ. 2566)[1] และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งได้ 7 คน จากทั้งหมด 400 คนทั่วประเทศในสภาผู้แทนราษฎรไทย

ประวัติศาสตร์[แก้]

หลังจากที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 การเลือกตั้งครั้งนี้เป็น "การเลือกตั้งทางอ้อมครั้งแรกและครั้งเดียวของไทย" โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรก คือ ขุนวรศาสน์ดรุณกิจ (ฝ้าย บุญเลี้ยง)

เขตเลือกตั้ง[แก้]

การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้ง แผนที่ จำนวน ส.ส.
พ.ศ. 2476 เขตเลือกตั้งที่ 1 : ทั้งจังหวัด 1 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2480
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2489
พ.ศ. 2491
พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2495
พ.ศ. 2500/1 2 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2500/2
พ.ศ. 2512 3 คน (เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2519 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย และกิ่งอำเภอเกาะพะงัน
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอพระแสง, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ และกิ่งอำเภอบ้านตาขุน
4 คน (เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2522 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และกิ่งอำเภอบ้านนาเดิม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอพระแสง, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ และอำเภอบ้านตาขุน
พ.ศ. 2526 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และกิ่งอำเภอบ้านนาเดิม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอพระแสง, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ, อำเภอบ้านตาขุน และกิ่งอำเภอชัยบุรี
พ.ศ. 2529 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, กิ่งอำเภอบ้านนาเดิม และกิ่งอำเภอชัยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ และอำเภอบ้านตาขุน
5 คน (เขต 1 เขตละ 3 คน และเขต 2 เขตละ 2 คน)
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2535/1 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านนาเดิม และกิ่งอำเภอชัยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ และอำเภอบ้านตาขุน
พ.ศ. 2535/2 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านนาเดิม และกิ่งอำเภอชัยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอบ้านตาขุน และกิ่งอำเภอวิภาวดี
พ.ศ. 2538 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านนาเดิม และอำเภอชัยบุรี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอบ้านตาขุน และกิ่งอำเภอวิภาวดี
พ.ศ. 2539 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอบ้านนาเดิม
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ, อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านตาขุน, อำเภอชัยบุรี และกิ่งอำเภอวิภาวดี
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2544 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และ ตำบลช้างขวา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอเวียงสระ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และตำบลช้างขวา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพุนพิน, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้นตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) และอำเภอเคียนซา (เฉพาะตำบลเขาตอก)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพระแสง, อำเภอชัยบุรี, อำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลเขาตอก), อำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอไชยา, อำเภอท่าชนะ, อำเภอท่าฉาง อำเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) และกิ่งอำเภอวิภาวดี
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี, อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอกาญจนดิษฐ์, อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอเวียงสระ (ยกเว้นตำบลทุ่งหลวง)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอพุนพิน, อำเภอเคียนซา, อำเภอคีรีรัฐนิคม, อำเภอไชยา, อำเภอพนม, อำเภอท่าฉาง, อำเภอท่าชนะ, อำเภอเวียงสระ (เฉพาะตำบลทุ่งหลวง), อำเภอพระแสง, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอบ้านตาขุน, อำเภอชัยบุรี และอำเภอวิภาวดี
6 คน (2 เขต เขตละ 3 คน)
พ.ศ. 2554 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และ ตำบลช้างขวา)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอเวียงสระ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย และตำบลช้างขวา)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพุนพิน, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้นตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) และอำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพระแสง, อำเภอชัยบุรี, อำเภอเคียนซา (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ), อำเภอพนม และอำเภอบ้านตาขุน
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอไชยา, อำเภอท่าชนะ, อำเภอท่าฉาง อำเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) และอำเภอวิภาวดี
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2562 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอดอนสัก, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอเกาะพะงัน และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างขวา ตำบลป่าร่อน และตำบลคลองสระ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอบ้านนาสาร, อำเภอเวียงสระ และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลทุ่งรัง ตำบลช้างซ้าย ตำบลช้างขวา ตำบลป่าร่อน และตำบลคลองสระ)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพุนพิน, อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอคีรีรัฐนิคม (ยกเว้นตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง) และอำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพระแสง, อำเภอชัยบุรี, อำเภอพนม, อำเภอบ้านตาขุน และอำเภอเคียนซา (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอไชยา, อำเภอท่าชนะ, อำเภอท่าฉาง, อำเภอวิภาวดี และอำเภอคีรีรัฐนิคม (เฉพาะตำบลท่าขนอน ตำบลน้ำหัก และตำบลบ้านยาง)
6 คน (เขตละ 1 คน)
พ.ศ. 2566 · เขตเลือกตั้งที่ 1 : อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นตำบลวัดประดู่และตำบลขุนทะเล)
· เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเกาะพะงัน, อำเภอเกาะสมุย, อำเภอดอนสัก และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ)
· เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอเวียงสระ, อำเภอบ้านนาสาร (ยกเว้นตำบลทุ่งเตาและตำบลทุ่งเตาใหม่) และอำเภอเคียนซา (ยกเว้นตำบลบ้านเสด็จ)
· เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอพุนพิน, อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอบ้านตาขุน
· เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอชัยบุรี, อำเภอพระแสง, อำเภอพนม และอำเภอเคียนซา (เฉพาะตำบลบ้านเสด็จ)
· เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอท่าชนะ, อำเภอไชยา, อำเภอท่าฉาง และอำเภอวิภาวดี
· เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอบ้านนาเดิม, อำเภอบ้านนาสาร (เฉพาะตำบลทุ่งเตาและตำบลทุ่งเตาใหม่), อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (เฉพาะตำบลวัดประดู่และตำบลขุนทะเล) และอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตำบลท่าทอง ตำบลพลายวาส ตำบลท่าอุแท และตำบลคลองสระ)
7 คน (เขตละ 1 คน)

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต[แก้]

ชุดที่ 1–7; พ.ศ. 2476–2495[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคแนวรัฐธรรมนูญพรรคประชาชน (พ.ศ. 2490)
ชุดที่ การเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1
ชุดที่ 1 พ.ศ. 2476 ขุนวรศาสน์ดรุณกิจ (ฝ้าย บุญเลี้ยง)
ชุดที่ 2 พ.ศ. 2480 นายวุฒิ สุวรรณรักษ์
ชุดที่ 3 พ.ศ. 2481
ชุดที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2489 นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร
สิงหาคม พ.ศ. 2489 พันตำรวจโท พัฒน์ นีลวัฒนานนท์ (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 5 พ.ศ. 2491 นายโชติ วิชัยดิษฐ
พ.ศ. 2492 – (เลือกตั้งเพิ่มเติม)
ชุดที่ 7 พ.ศ. 2495 พันตำรวจโท พัฒน์ นีลวัฒนานนท์

ชุดที่ 8–9; พ.ศ. 2500[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 ชุดที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 นายสงวน กนกวิจิตร นายละออง แสงเดช
2 นายโชติ วิชัยดิษฐ

ชุดที่ 10–11; พ.ศ. 2512–2518[แก้]

      พรรคสหประชาไทย
      พรรคประชาธิปัตย์
      ไม่สังกัดพรรคการเมือง
ลำดับ ชุดที่ 10 พ.ศ. 2512 ชุดที่ 11 พ.ศ. 2518
1 นายสงวน กนกวิจิตร นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
2 พันตำรวจตรี ทวี วิชัยดิษฐ นายวิจิตร ยืนนาน
3 นายประสาทสุข ถิรวัฒน์ นายชื่น ทองศิริ

ชุดที่ 12–14; พ.ศ. 2519–2526[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
เขต ชุดที่ 12 พ.ศ. 2519 ชุดที่ 13 พ.ศ. 2522 ชุดที่ 14 พ.ศ. 2526
1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายชื่น ทองศิริ นายยุทธกิจ เจนเปรมกิจ นายสิทธิพร โพธิ์เพชร
2 นายไพฑูรย์ วงศ์วานิช นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
นายวิจิตร ยืนนาน นายภิญญา ช่วยปลอด

ชุดที่ 15–19; พ.ศ. 2529–2538[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
      พรรคกิจสังคม
      พรรคพลังธรรม
เขต ชุดที่ 15 พ.ศ. 2529 ชุดที่ 16 พ.ศ. 2531 ชุดที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 ชุดที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2535 ชุดที่ 19 พ.ศ. 2538
1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายพาสกร จรูญรัตน์ นายโกเมศ ขวัญเมือง นายชุมพล กาญจนะ
นายสิทธิพร โพธิ์เพชร นายตัน วัชรสินธุ์ นายประวิช นิลวัชรมณี
2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
นายภิญญา ช่วยปลอด นางนิภา พริ้งศุลกะ

ชุดที่ 20; พ.ศ. 2539[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 20 พ.ศ. 2539
1 นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
นายชุมพล กาญจนะ
นายประวิช นิลวัชรมณี
2 นายธวัช วิชัยดิษฐ (เสียชีวิต/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นางนิภา พริ้งศุลกะ
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ชุดที่ 21–22; พ.ศ. 2544–2548[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 21 พ.ศ. 2544 ชุดที่ 22 พ.ศ. 2548
1 นายโกเมศ ขวัญเมือง
2 นายประวิช นิลวัชรมณี นายประพนธ์ นิลวัชรมณี
3 นายชุมพล กาญจนะ
4 นายเชน เทือกสุบรรณ
5 นายสินิตย์ เลิศไกร
6 นางนิภา พริ้งศุลกะ

ชุดที่ 23; พ.ศ. 2550[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 23 พ.ศ. 2550
1 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
(ลาออก)
นายธานี เทือกสุบรรณ
(แทนนายสุเทพ)
นายประพนธ์ นิลวัชรมณี
นายชุมพล กาญจนะ
(ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี)
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
(แทนนายชุมพล)
2 นายเชน เทือกสุบรรณ
นายสินิตย์ เลิศไกร
นางนิภา พริ้งศุลกะ

ชุดที่ 24–25; พ.ศ. 2554–2562[แก้]

      พรรคประชาธิปัตย์
เขต ชุดที่ 24 พ.ศ. 2554 ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562
1 นายธานี เทือกสุบรรณ นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์
2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งใหม่)
นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี
3 นางโสภา กาญจนะ นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ
(ลาออก/ไม่มีเลือกตั้งซ่อม)
4 นายเชน เทือกสุบรรณ นายสมชาติ ประดิษฐพร
5 นายสินิตย์ เลิศไกร
6 นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ

ชุดที่ 26; พ.ศ. 2566[แก้]

      พรรครวมไทยสร้างชาติ
      พรรคภูมิใจไทย
เขต ชุดที่ 26 พ.ศ. 2566
1 นางสาวกานต์สินี โอภาสรังสรรค์
2 นายพิพิธ รัตนรักษ์
3 นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ
4 นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน
5 นายปรเมษฐ์ จินา
6 นายพิชัย ชมภูพล
7 นายธานินท์ นวลวัฒน์

รูปภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. "ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (14 ก): 38–42. 3 มีนาคม 2566.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]