โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
PCCLOEI.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
129 หมู่ที่ 5 ดำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไทย ประเทศไทย42110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Princess Chulabhorn's College Loei
Princess Chulabhorn's Science High School, Loei
อักษรย่อ จภ.ลย. PCCLOEI
ประเภท โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537

(23 ปี 295 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1042520465
ผู้อำนวยการ นายกิตติชัย กรวยทอง
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง

สี          น้ำเงิน - แสด
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
ต้นไม้ประจำโรงเรียน แคแสด
เว็บไซต์

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย (อักษรย่อ : จภ.ลย.; อังกฤษ: Princess Chulabhorn's College Loei : PCCLOEI) หรือเรียกย่อๆ ว่า จุฬาเลย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดเลย ประเภทโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคของรัฐ เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19

ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย[แก้]

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวัชรินทร์ เกตะวันดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย เขต 1 ประธานกรรมธิการ การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ประสานงาน โดยเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2538 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสหศึกษาโดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จ แต่การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำโครงการตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประกาศจัดตั้งใน 12 เขตการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้ง 4 โรงเรียน คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย และ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2537 ประกาศจัดตั้ง 4 โรงเรียน คือ จังหวัดมุกดาหาร เพชรบุรี สตูล และจังหวัดเลย ปีการศึกษา 2538 ประกาศจัดตั้ง 3 โรงเรียน คือ จังหวัดลพบุรี พิษณุโลก และจังหวัดประทุมธานี ปีการศึกษา 2540 ประกาศจัดตั้งอีก 1 โรงเรียน ณ จังหวัดชลบุรี

ในการดังกล่าว กรมสามัญศึกษา(ในขณะนั้น) ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานอนุญาตใช้นามโรงเรียนว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง รับนักเรียนแบบสหศึกษา ทั้งประจำ และ ไป - กลับ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้แก่โรงเรียนในเครือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 14.49 น. ของวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2539

ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 160 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถนนชนบท สายห้วยพอด - ภูบ่อบิด เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ห่างจากศูนย์ราชการประมาณ 28 กิโลเมตร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งจัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ความหมายของชื่อโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย แยกได้เป็น
  • จุฬาภรณ เป็นพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • ราช,ราชา แปลว่า อันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์
  • วิทยาลัย แปลว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง

ดังนั้น จุฬาภรณราชวิทยาลัย หมายถึง สถาบันการศึกษาขั้นสูงอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ใช้พระนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

 • ตราประจำโรงเรียน ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประกอบด้วย[1]
  • พระมงกุฎสีเหลืองทอง มีพู่สีชมพูใต้พระมงกุฎทั้ง 2 ข้าง
  • รัศมีสีเหลืองทองเหนือยอดพระมงกุฎ 19 เส้น
  • อักษร สีแสด และ สีน้ำเงิน อยู่ภายใต้พระมงกุฎ โดย จภ มาจากพระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
  • แพรแถบด้านล่างตรา สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง มีข้อความชื่อโรงเรียนสีเหลืองทอง
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ แคแสด[2]
 • สีประจำโรงเรียน ได้แก่          สีน้ำเงิน-แสด[2] โดย
  • สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ ความแข็งแรง มั่นคง และความเคร่งครัดในระเบียบวินัย
  • สีแสด หมายถึง เป็นสีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500

การคัดเลือกนักเรียน[แก้]

การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย ใช้รูปแบบการสมัครและการสอบคัดเลือกในรอบแรกเหมือนกันกับโรงเรียนอื่นๆในเครือจุฬาภรณ์ ส่วนการสอบในรอบที่สองนั้นแต่ละโรงเรียนจะเป็นผู้พิจารณารูปแบบ วัน เวลา และสถานที่สอบเอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1[แก้]

การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษาที่สมัคร โดยสมัครและสอบรอบแรกผ่านโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนักเรียนแห่งละ 96 คน[3] โดยแบ่งรับนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จำนวนไม่น้อยกว่า 88 คน
 • กลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส (ได้แก่ โรงเรียนดีประจำตำบลตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาที่มีนักเรียนไม่เกิน 200 คน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จำนวนไม่เกิน 8 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4[แก้]

การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จะรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษาที่สมัคร โดยสมัครและสอบรอบแรกผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับนักเรียนจากโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย จำนวน 144 คน[4]

งานวันประเพณีของโรงเรียน[แก้]

งานราชพิธี[แก้]

ทั่วไป[แก้]

 • วันสถาปนาโรงเรียน - กิจกรรมภายในโรงเรียน ทำบุญโรงเรียน จัดนิทรรศการวิชาการ และงานเลี้ยงฉลองในภาคค่ำ
 • PCC SCIENCE MATH TEST - กิจกรรมวิชาการระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายโดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
 • จุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์ - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
 • 2 มิถุนายน - วันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
 • 4 กรกฎาคม - วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • 25 มีนาคม - วันพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษา

อ้างอิง[แก้]