โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวัชรินทร์ เกตะวันดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย เขต 1 ประธานกรรมธิการ การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ประสานงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Princess Chulabhorn's College, Loei" เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2538 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสหศึกษา

มีหอพักนักเรียนทั้งหมด จำนวน 5 หอพัก ได้แก่ หอพักสกลนคร นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หอพักหญิงขอนแก่น นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4 และ 5 บางส่วน หอพักหญิงอุดรธานี นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4 และ 5 บางส่วน หอพักชายหนองคาย นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษปีที่ 1,2,3,4,5 และ 6 ทางด่วน หอพักชายหนองบัวลำภู นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3,4,5 และ 6 บางส่วน