โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
Princess Chulabhorn's College, Loei
PCCLOEI.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
129 หมู่ที่ 5 ดำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไทย ประเทศไทย42110
ข้อมูล
อักษรย่อ จภ.ลย. PCCLOEI
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537

(23 ปี 195 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1042520465
ผู้อำนวยการ นายกิตติชัย กรวยทอง
จำนวนนักเรียน 719 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีนกลาง

สี          น้ำเงิน - แสด
เพลง มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
มาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นจากวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นจะส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ห่างไกล ปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ลงนามโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายวัชรินทร์ เกตะวันดี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย เขต 1 ประธานกรรมธิการ การศึกษาสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ประสานงาน

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "PRINCESS CHULABHORN'S COLLEGE,LOEI" เปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2538 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสหศึกษา

ประวัติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย[แก้]

เนื่องจากในสภาพปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง ทั้งยังเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งในการผลักดันให้การพัฒนาประเทศประสบความสำเร็จ แต่การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย ยังไม่กว้างขวางเท่าที่ควร กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2536 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำโครงการตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ประกาศจัดตั้งใน 12 เขตการศึกษา เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ประกาศจัดตั้ง 4 โรงเรียน คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง เชียงราย และ จังหวัดบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2537 ประกาศจัดตั้ง 4 โรงเรียน คือ จังหวัดมุกดาหาร เพชรบุรี สตูล และจังหวัดเลย ปีการศึกษา 2538 ประกาศจัดตั้ง 3 โรงเรียน คือ จังหวัดลพบุรี พิษณุโลก และจังหวัดประทุมธานี ปีการศึกษา 2540 ประกาศจัดตั้งอีก 1 โรงเรียน ณ จังหวัดชลบุรี

ในการดังกล่าว กรมสามัญศึกษา(ในขณะนั้น) ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี พระราชทานอนุญาตใช้นามโรงเรียนว่า “โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย” ต่อท้ายด้วยชื่อจังหวัดที่เป็นที่ตั้ง รับนักเรียนแบบสหศึกษา ทั้งประจำ และ ไป - กลับ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบให้แก่โรงเรียนในเครือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี พระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์ให้แก่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศในเวลา 14.49 น. ของวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2539

ปัจจุบัน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย มีที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 160 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถนนชนบท สายห้วยพอด - ภูบ่อบิด เลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ห่างจากศูนย์ราชการประมาณ 28 กิโลเมตร จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ซึ่งจัดการศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 และ ช่วงชั้นที่ 4 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

สัญลักษณ์[แก้]

ตราประจำโรงเรียน[แก้]

PCCLOEI.jpg

พระมหามงกุฎเป็นสีเหลืองทอง มีเส้นรัศมีเหลืองทองอยู่เหนือพระมหามงกุฎ 19 เส้น พู่ทั้งสองข้างของพระมหามงกุฎด้านล่างเป็นสีชมพู มีพระนามาภิไธย อักษรย่อ จภ อยู่ใต้พระมหามงกุฎ อักษร จ เป็นสีแสด อักษร ภ เป็นสีน้ำเงิน แถบแพรด้านล่างเป็นสีฟ้า ตัดขอบแถบเป็นเส้นสีเหลืองทอง ในแถบมีชื่อของโรงเรียนตามด้วยชื่อจังหวัดอันที่ตั้งเป็นอักษรสีเหลือง

สีประจำโรงเรียน[แก้]

     สีน้ำเงิน เป็นสีประจำสถาบันพระมหากษัตริย์

     สีแสด เป็นสีประจำวันพฤหัสบดี อันเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ต้นแคแสด


แคแสด-ต้นไม้ประจำโรงเรียน เป็นต้นไม้ที่มีดอกสีแสด ขึ้นง่าย โตเร็ว เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ทุกภาค

คำขวัญของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ[แก้]

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน[แก้]

ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ หมายถึง คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

อัตลักษณ์[แก้]

ผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมพร้อมคุณธรรม

เอกลักษณ์[แก้]

โครงงานเด่น

งานวันประเพณีของโรงเรียน[แก้]

2 มิถุนายน วันสถาปนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

25 มีนาคม วันพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนที่จบการศึกษา