ข้ามไปเนื้อหา

การเขียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเขียน คือการสื่อสารชนิดหนึ่งของมนุษย์ การเขียนเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ให้เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ที่อ่าน เพื่อให้ผู้รับสารสามารถอ่านได้เข้าใจ ความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสามารถนำมาบอกต่อกับบุคคลอื่นได้ตามที่ผู้รับสารได้รับ เครื่องมือในการเขียนเช่น ดินสอ ปากกา สี พู่กัน กระดาษ กระดาน ฯลฯ การเขียนจะต้องเขียนเป็นภาษา ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้

ประเภทของการเขียน[แก้]

การเขียนสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ รูปแบบ เนื้อหา และวิธีการนำเสนอ

1. การเขียนเชิงสารคดี

มุ่งเน้นนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้

  • ตัวอย่าง: บทความ ข่าวสาร สารคดี รายงาน ตำราเรียน เอกสารทางวิชาการ

2. การเขียนเชิงบันเทิงคดี

มุ่งเน้นสร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน

  • ตัวอย่าง: นวนิยาย เรื่องสั้น บทละคร บทกวี การ์ตูน นิทาน

3. การเขียนเชิงวิชาการ

มุ่งเน้นนำเสนอผลงานวิจัย ความรู้เฉพาะทาง

  • ตัวอย่าง: วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย

4. การเขียนเชิงธุรกิจ

มุ่งเน้นการสื่อสารในองค์กร เอกสารทางธุรกิจ

  • ตัวอย่าง: จดหมาย อีเมล รายงาน เอกสารสัญญา แผนธุรกิจ

5. การเขียนเชิงกวี

มุ่งเน้นความสวยงามของภาษา สื่ออารมณ์ ความรู้สึก

  • ตัวอย่าง: บทกวี กลอน กาพย์ โคลง ฉันท์

6. การเขียนบันทึกส่วนตัว

มุ่งเน้นบันทึกความคิด ความรู้สึก ประสบการณ์ส่วนตัว

  • ตัวอย่าง: บันทึกส่วนตัว ไดอารี่ จดหมายเหตุ

7. การเขียนจดหมาย

มุ่งเน้นสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้สึก กับบุคคลอื่น

  • ตัวอย่าง: จดหมายส่วนตัว จดหมายทางการ จดหมายธุรกิจ

8. การเขียนออนไลน์

มุ่งเน้นสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล บนโลกออนไลน์

  • ตัวอย่าง: บทความ บล็อก โพสต์โซเชียลมีเดีย อีเมล

9. การเขียนอื่นๆ

ยังมีประเภทการเขียนอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเนื้อหา เช่น การเขียนบทความวิจารณ์ การเขียนบทละคร การเขียนสคริปต์ภาพยนตร์

10. รูปแบบการเขียน

รูปแบบการเขียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

  • การเขียนร้อยแก้ว: ไม่มีฉันทลักษณ์ บังคับคํา
  • การเขียนร้อยกรอง: มีฉันทลักษณ์ บังคับคํา

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]