หน้านี้ถูกกึ่งล็อก

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
NawangsuksawiT logo.png
ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
ที่ตั้ง
เลขที่ 55 หมู่ที่ 13 ถนนอุดรธานี-วังสะพุง
ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู, 39170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nawang Suksawit School
อักษรย่อ น.ศ. / NW
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 30 มีนาคม พ.ศ. 2521

(41 ปี 300 วัน)

ผู้ก่อตั้ง กรมสามัญศึกษา
เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760346
ผู้อำนวยการ นายจำเนียร มัตกิต
จำนวนนักเรียน 1,314 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีนภาษาจีน
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม

สี ████ ฟ้า-แดง
เพลง มาร์ชโรงเรียนนาวังศึกษาวิช
นาวังวิชโรงเรียนในฝัน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน อินทนิล
เว็บไซต์

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช (อักษรย่อ : น.ศ.; อังกฤษ: Nawang Suksawit School) หรือเรียกอย่างย่อว่า นาวังวิช เป็นโรงเรียนสหศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประจำอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [2]

ประวัติโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู เดิมชื่อ โรงเรียนนากลางศึกษาวิช อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2521 เปิดสอนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 มีนักเรียนจำนวน 120 คน ได้รับการจัดสรรอัตราครู 4 คน มี นายพีรพล ศรีเหล่า เป็นครูใหญ่[3] โรงเรียนมีพื้นที่ 63 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินลูกรังปนดินเหนียว ทำให้เป็นปัญหาด้านการเพาะปลูก การปรับสภาพพื้นที่ และการกักเก็บน้ำเป็นอย่างมาก โดยระยะแรกที่อยู่ในสังกัดจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนตั้งอยู่ที่ตำบลนาเหล่า อำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี เริ่มแรกใช้เรือนอิ่มอร่อยเป็นสถานที่ในการทำการเรียนการสอน ก่อนที่จะได้อาคารเรียนหลังแรกคือ อาคารอินทนิลที่สร้างเสร็จในปี 2523 ตามด้วยอาคารราชพฤกษ์ ที่สร้างเสร็จในปี 2529[4] จนถึงปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 บริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดอุดรธานีที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดเลยได้แก่ อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536[5] โรงเรียนนาวังศึกษาวิชจึงได้อยู่ในสังกัดอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จนกระทั่งวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้พื้นที่ทั้ง 5 ตำบลของอำเภอนากลาง ได้แก่ ตำบลเทพคีรี ตำบลนาเหล่า ตำบลนาแก ตำบลวังทอง และตำบลวังปลาป้อม ยกฐานะขึ้นเป็นกึ่งอำเภอนาวัง โรงเรียนจึงได้เปลี่ยนชื่อตามชื่อกิ่งอำเภอในสมัยนั้นเป็น โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

ปีการศึกษา 2538 ทางราชการได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นคือ อาคารลีลาวดี เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบกับการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนาวัง และเพื่อรองรับการขยายตัวของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ประจำอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งเป็นโครงการเด่นทางการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลในสมัยนั้น[6] และด้วยศักยภาพและคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนนาวังศึกษาวิชส่งผลให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งของอำเภอนาวัง และได้รับรางวัลมากมายทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ

จากความร่วมมือของบุคลากรครูและนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนนาวังศึกษาวิชเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากยิ่งขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู นอกจากนี้โรงเรียนนาวังศึกษาวิชยังได้รับคัดเลือกเป็น โรงเรียนแกนนำการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และกำลังประเมิณเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงประอำเภออีกด้วย อย่างไรก็ตาม การพัฒนาทางด้านการศึกษาใดๆ ของโรงเรียนนาวังศึกษาวิชที่ผ่านมา คงไม่สามารถดำเนินการได้โดยลำพัง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนจึงจะทำให้สำเร็จลงได้ อาทิ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ชมรมต้นกล้านาวังวิช คณะครู นักเรียน และหน่วยงานราชการภายในอำเภอนาวัง

ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้งให้ ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน ดร.จิรวัฒน์ จิรวัฒนพิสิษฐ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ

ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนาวังศึกษาวิชได้รับการคัดเลือกและประเมิณให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา[7] แห่งที่ 3 ของจังหวัดหนองบัวลำภู และในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนั้นเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้งให้ นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทน นายสุขเกษม พาพินิจ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ได้ยกระดับคุณภาพการศึกษานั่นคือการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)[8] ที่มีเป้าหมายอยู่ที่นักเรียนจะต้อง เป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก นับเป็นโรงเรียนที่ 4 ของจังหวัดหนองบัวลำภูที่ได้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้แต่งตั้งให้ นายจำเนียร มัตกิต ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแกวิทยา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ

ภาพนักเรียนโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,520 คน

ปัจจุบัน โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ตั้งอยู่ เลขที่ 55 หมู่ที่ 13 ถนนอุดรธานี-วังสะพุง ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง โดยใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดกว่า 14 ไร่ มีนักเรียน 1,314[9] คนและบุคลากรทางการศึกษา 86 คน[10] จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอนาวัง มีผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายจำเนียร มัติกิต โดยโรงเรียนมีระยะทางจากโรงเรียนถึงศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูประมาณ 42 กิโลเมตร [11]

ข้อมูลทั่วไป

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 8:8:8/7:7:7 รวม 45 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 86 คน [12] นักเรียน 1,314 คน [13] มีอาคารเรียนถาวร 3 หลัง อาคารประกอบ 4 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาณาเขต

 • พื้นที่ 63 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
  • ทิศเหนือ ติดกับชุมชนบ้านนาเหล่า
  • ทิศตะวันออก ติดกับถนนนาวัง-นาด้วง
  • ทิศตะวันตก ติดกับร้านศรีบุญเรืองเนื้อย่างเกาหลี
  • ทิศใต้ ติดถนนอุดรธานี-วังสะพุง (ทางหลวงหมายเลข 210)

สถานที่ภายในโรงเรียน

โรงเรียนนาวังศึกษาวิชมีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารปฏิบัติการ 4 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุม 1 หลัง และสถานที่ต่างๆ ดังนี้[14]

แผนผังโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ปัจจุบัน โรงเรียนนาวังศึกษาวิชได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา และจัดแผนการเรียนการสอนอย่างคลอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สายชั้นละ 8 ห้อง

 • ห้องเรียนพิเศษแผนการเรียนคณิตศาสตร์โดยระบบคอมพิวเตอร์ 1 ห้องเรียน
 • ห้องเรียนคุณภาพ 1 ห้อง
 • ห้องเรียนทั่วไป 6 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สายชั้นละ 7 ห้อง

 • ห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 1 ห้อง
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 2 ห้อง
 • ห้องเรียนศิลป์-ภาษา 2 ห้อง
 • ห้องเรียนศิลป์-คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
 • ห้องเรียนศิลป์-กีฬา 1 ห้อง

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนนาวังศึกษาวิช

 • โครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์โดยระบบคอมพิวเตอร์ เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนคุณภาพ เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมโรงเรียน

กีฬาสี ฟ้า-แดง เกม

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงต้นเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งคณะสีทั้งหมด 4 คณะสีคือ

 •      คณะสีชมพู ชมพูนครศิลป์
 •      คณะสีม่วง อินทนิลวาทศิลป์
 •      คณะสีเขียว ศิลป์อีสานเขียว
 •      คณะสีเหลือง อำพันจรัสแสง

โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งในปีปัจจุบันได้จัดเป็นครั้งที่ 42

ค่ายกล้าอาสา กล้านาวัง

โรงเรียนนาวังศึกษาวิช เป็นหนึ่งโรงเรียนเครือข่ายกล้าแผ่นดิน โดยมีชมรมต้นกล้านาวังวิช ประจำอยู่ ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมของชมรม ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

ค่ายภาษาอินเตอร์

ค่ายภาษาอินเตอร์ หรือ International Camp เป็นโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาของโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้จักกับพื้นฐานของภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และเวียดนามมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพีรพล ศรีเหล่า พ.ศ. 2521 - 2524
2 นายสนุก ศิริสถิตย์ พ.ศ. 2524 - 2525
3 นายสายเดิร บุญตรา พ.ศ. 2525 - 2525
4 นายสมบัติ มูลน้อย พ.ศ. 2525 - 2525
5 นายวันชัย วิเศษโพธิศรี พ.ศ. 2525 - 2526
6 นายสิทธิศักดิ์ โสภา พ.ศ. 2526 - 2535
7 นายเงิน ชิวปรีชา พ.ศ. 2535 - 2543
8 นายธีรพงษ์ สุวรรณเวทิน พ.ศ. 2543 - 2544
9 นายธวัช มูลเมือง พ.ศ. 2544 - 2553
10 นางวิลาวัณย์ พรหมโส พ.ศ. 2553 - 2554
11 ดร. เล็ก ขมิ้นเขียว พ.ศ. 2554 - 2557
12 ดร. จิรวัฒน์ จิรวัฒนพิสิษฐ์ พ.ศ. 2557 - 2557
13 ดร. สุขเกษม พาพินิจ พ.ศ. 2557 - 2561
14 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ พ.ศ. 2561 - 2562
15 นายจำเนียร มัตกิต พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ

 1. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (กระทรวงศึกษาธิการ)
 2. โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
 3. โรงเรียนทรงคุณค่า สพฐ. ด้านการศึกษายอดเยี่ยม
 4. ได้รับเลือกให้เป็น โรงเรียนดีใกล้บ้าน
 5. ผลประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภททั่วไป) ได้รับการรับรองคุณภาพ ในระดับ ดี
 6. โครงการ Best Practice ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
 7. เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมในงาน "สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ ปี 2560 (1S2C)" ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สพฐ.[15]
 8. ได้รับการประเมิณให้เป็น ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา[16]
 9. ได้รับการประเมิณให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น