โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
KWLOGO.jpg
ปัญญา นรานัง รตนัง
(ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน)
เลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ถนนอุดรธานี-เมืองเลย ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khamsaen Wittayasan School
อักษรย่อ ค.ว. / KW
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
สถาปนา 15 พฤษภาคม 2515

(48 ปี 193 วัน)

เขตการศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
รหัส 1039760331
ผู้อำนวยการ ดร. สุขเกษม พาพินิจ
จำนวนนักเรียน 2,125 คน
(ข้อมุล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563) [1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

สี ████ ดำ-แสด
เพลง มาร์ชโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นทองกวาว
เว็บไซต์

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ (อังกฤษ: Khamsaen Wittayasan School; อักษรย่อ: ค.ว. — KW) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษาประจำอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) ในจังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ[2]

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดสอนในปี พ.ศ. 2515 (17 พฤษภาคม 2515) การจัดตั้งโรงเรียนดำเนินการโดยนายเยื้อน ศรีศักดิ์ นายอำเภอนากลาง นายโชติ อินทรชาติ ศึกษาธิการอำเภอนากลางและนายนคร รัชชูวงศ์ ครูวิชาการอำเภอ ได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชนและการขยายโรงเรียนมัธยมศึกษาตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จนได้เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2515 (17 พฤษภาคม 2515) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองบัวคำแสนเป็นที่เรียน สำหรับชื่อโรงเรียนนั้นได้ชื่อว่า โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ไม่มีชื่อ "นากลาง" เนื่องจากในขณะนั้น นายอำเภอนากลางมีนโยบายที่เปลี่ยนชื่อจากนากลางเป็นหนองบัวคำแสน เพื่อเป็นการแก้เคล็ดที่ว่า นากลางเป็นดินแดนผู้ก่อการร้าย ทางการอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อักษรย่อว่า ค.ว.[3]ในระยะเปิดใหม่ปีการศึกษา 2515 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรอัตราครูให้ยังไม่เพียงพอ จึงได้รับความช่วยเหลือจากทางอำเภออนุมัติให้ยืมครูจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาช่วย 2 ท่าน คือ นายล้วน เหล็กกล้า และนายเรือง ใจปิติ ส่วนครูสังกัดกรมสามัญศึกษาคนแรกของโรงเรียน คือ นางสาวรัตนาภรณ์ แสนสิทธิ์ และในปีการศึกษา 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง นายสนิท วงศ์แสงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์และโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2548 มีจำนวนห้องเรียน 45 ห้องเรียน และนักเรียน 1,764 คน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง ว่าที่พันตรี ดร.ประดิษฐ์ ศรีหริ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คนที่ 12 จนถึงปี 2560 และปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนห้องเรียน 66 ห้องเรียน และมีจำนวนนักเรียน 2,311 คน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

ปีการศึกษา 2561 เป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง ดร.สุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช จังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ คนที่ 13 จนถึงปีปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ มีอาคารเรียน 5 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ชั้นเดียว 1 หลัง มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,125 คน บุคลากรทั้งสิ้น 134 คน ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ ดร. สุขเกษม พาพินิจ [4]

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดแผนการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 12:12:12/10:10:10 รวม 66 ห้องเรียน มีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 134 คน [5] นักเรียน 2,125 คน [6] มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง อาคารประกอบ 1 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง สถานภาพสำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัด คือ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดภารกิจ ให้ดำเนินการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพตามหลักโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) และโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อาณาเขต[แก้]

 • พื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา
  • ทิศเหนือ ติดกับไร่เกษตรกรรม
  • ทิศตะวันออก ติดกับไทยประกันชีวิต สาขานากลาง
  • ทิศตะวันตก ติดกับวัดบูรพาราม
  • ทิศใต้ ติดถนนอุดรธานี-เมืองเลย (ทางหลวงหมายเลข 210) ตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์

สถานที่ภายในโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์มีอาคารเรียน 5 อาคาร และอาคารอื่นๆ ดังนี้ [7]

แผนผังโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

สายชั้นละ 12 ห้อง

 • ห้องเรียน English integrated study Classroom 3 ห้อง
 • English Program 1 ห้อง
 • แผนการเรียนทั่วไป 8 ห้อง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

สายชั้นละ 10 ห้อง

 • ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 1 ห้อง
 • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 7 ห้อง
 • ห้องเรียนภาษา คณิตศาสตร์ 1 ห้อง
 • ห้องเรียนภาษา เทคโนโลยี 1 ห้อง

แผนการเรียนพิเศษของโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์[แก้]

 • โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) EP เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนคุณภาพ เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science-Math Program-SM) เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมโรงเรียน[แก้]

กีฬาสี คำแสนเกมส์[แก้]

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาภายในหรือกีฬาสีในช่วงต้นเดือนพฤษจิกายนของทุกปี ปีละ 2 วัน โดยแบ่งคณะสีทั้งหมด 6 คณะสีคือ

โดยมีเป้าหมายคือ ให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ซึ่งในปีปัจจุบันได้จัดเป็นครั้งที่ 49

คำแสนแมททัวร์นาเมนต์[แก้]

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในการแข่งขันเกมกระดานทางวิชาการ โดยเฉพาะเอแมท ทางโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์จึงได้จัดกิจกรรม คำแสนแมททัวร์นาเมนต์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งด้วย โดยในแต่ละปี โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์สามารถสร้างนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางด้านเกมกระดานทางวิชาการมาก โดยเฉพะครอสเวิร์ด ซึ่งสามารถคว้ารางวัลระดับชาติและเป็นตัวแทนประเทศประเทศไปแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสมาแล้วและสามารถคว้ารางวัลมาได้ด้วย

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา[แก้]

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายล้วน เหล็กกล้า พ.ศ. 2516
11 นายสนิท วงศ์แสงตา พ.ศ. 2547 - 2553
12 ว่าที่พันตรีประดิษฐ์ ศรีหริ่ง พ.ศ. 2553 - 2560
13 นายสุขเกษม พาพินิจ พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

เกียรติประวัติ[แก้]

 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทดีเด่นระดับประเทศ
 2. โรงเรียนได้รับการเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
 3. โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศด้านสถานศึกษาดีเด่น
 4. ได้รับเลือกให้เป็น โรงเรียนดีใกล้บ้าน
 5. ผลประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประเภททั่วไป) ได้รับการรับรองคุณภาพ ในระดับ ดี
 6. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ERIC) จังหวัดหนองบัวลำภู แห่งที่ 2 (อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอสุวรรณคูหา)

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]