โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
Princess Chulabhorn Science High Scool Chiang Rai
PCSHS Chiang Rai (th).svg
ที่ตั้ง
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นจภ.ชร. (PCSHS CR)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนาพ.ศ. 2536(29 ปี 332 วัน)
เขตการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส1008570107
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1—6 สหศึกษา สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
สีน้ำเงิน-แสด
เพลงมาร์ชจุฬาภรณราชวิทยาลัย
เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ( โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ) (อังกฤษ: Princess Chulabhorn Science High School Chiang Rai) เป็นหนึ่งในโรงเรียน 12 โรงที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ และมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน รับนักเรียนสหศึกษาประเภทประจำ

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จังหวัดเชียงราย ต่อมามีประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อนึ่ง โรงเรียนเป็นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็น 1 ใน 12 โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ เมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็นโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อสนับสนุนและผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสนองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะใน ท้องถิ่นห่างไกลโดยให้โอกาสแก่เยาวชนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านนี้ตั้งแต่เยาว์วัยปัจจุบันเป็นโรงเรียนที่อยู่ในแผนและยุทธศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บริเวณบ้านป่ายางมน เป็นที่ตั้งโรงเรียนมีเนื้อที่ 149 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา โดยความร่วมมือจากนายบุญธรรม กันทาสุวรรณ กำนันตำบลรอบเวียง นายศรีพงษ์ อยู่มั่น นายอำเภอเมืองเชียงราย ดร.เฉลิมชัย รัตนประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ภายใต้การกำกับดูแล และเห็นชอบของ นายคำรณ บุญเชิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้

  • เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 3 รอบ
  • เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนดี มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น ในการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาและได้พัฒนา ความรู้พื้นฐานในด้านนี้อย่างเข้มข้น นำไปสู่การแก้ปัญหาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ได้ผลอย่างแท้จริง
  • เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตัวอย่าง ในด้าน การฝึกอบรมนักเรียน ให้เป็นกุลบุตรกุลสตรี ที่เพียบพร้อมด้วยจริยธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดำเนินการรับนักเรียนครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 2 ห้องเรียน เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้นอาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียนจึงขออนุญาตใช้สถานที่เรียนชั่วคราวที่สถาบันราชภัฎเชียงราย 1 ปีการศึกษา และเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538ได้ขอเช่าอาคารคริสตจักรภาค ที่ 2 เชียงราย เป็นสถานที่เรียน และได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบพักประจำ

ต่อมาในปีการศึกษา 2550 กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 โรงทั่วประเทศได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของรัฐแห่งแรก ที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักคิดค้นชั้นนำของนานาประเทศ แต่เนื่องด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สามารถผลิตนักเรียนได้เพียงปีละ 240 คน ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงได้เปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง นักเรียนจำนวน 288 คน โดยนอกเหนือจากนักเรียนที่ร่วมโครงการในห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้ว นักเรียนทุกคนก็ได้รับการเรียนการสอนและการประเมินผลเฉกเช่นเดียวกัน

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีฐานะเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาคนั้นๆ นอกจากนี้เพื่อเป็นฐานในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ที่สามารถทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความรู้และนวัตกรรมได้ ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบและกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไป

ต่อมามีประกาศสำนักพระราชวังลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เป็น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย และใช้นามภาษาอังกฤษว่า Princess Science High School Chiang Rai

งานประเพณี[แก้]

งานคืนสู่เหย้าชาวแคแสดเชียงราย

จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคมของทุกปี โดยความร่วมมือของนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น เริ่มจัดขึ้นปีแรกในปี 2551 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย มีนักเรียนเก่าที่สำเร็จการศึกษาและกำลังศึกษาต่อ จากหน่วยงานของรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน และในปี พ.ศ. 2552 จัดขึ้น ณ โรงแรมแสนภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

งานรับขวัญน้องใหม่

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี เป็นงานที่นักเรียนเก่าจะเดินทางมาเพื่อทำพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พร้อมกับการเล่าประสบการณ์ให้นักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ฟังเป็นการสืบทอดเรื่องราวจากรุ่นสู่รุ่น

ประเพณีในเครือข่าย
  • กีฬาจุฬาภรณ์ฯสัมพันธ์
  • การแข่งขันวิชาการ PCC-TEST

สมาคม[แก้]

สมาคมผู้ปกครอง นักเรียนและครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการการประกาศจัดตั้งจากนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงราย โดยมีหมายเลขสมาคม 4/2546 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 เพื่อดำเนินกิจการสนับสนุนกิจกรรมและการเรียนการสอนของโรงเรียน

สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ได้รับการประกาศจัดตั้งใน 4 ปีต่อมา หมายเลขสมาคม 13/2550 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆระหว่างนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]