โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
รูปอักษรย่อ ร.ว.บ.ประดิษฐ์สีแสด ภายใต้พระมหาพิชัยมงกฎสีทอง
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว.gif
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่กีฬา รักษาคุณธรรม
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สะอาด มารยาทดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความรู้ กตัญญู เสียสละ
สติมโต สทา ภทฺทํ
(ผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อ)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Ratwinit BangKaeo School, under the Patronage of His Majesty the King
อักษรย่อ ร.ว.บ. (R.W.B.)
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ+กระทรวงท่องเทียวและกีฬา
สถาปนา 9 มีนาคม พ.ศ. 2516

(47 ปี 265 วัน)

ก่อตั้ง 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514

(49 ปี 13 วัน)

รหัส 11022007
จำนวนนักเรียน 3,629 คน ปีการศึกษา 2560[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน

สัญลักษณ์ รูปอักษรย่อ ร.ว.บ.ประดิษฐ์สีแสด ภายใต้พระมหาพิชัยมงกฎสีทอง
เว็บไซต์

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนสหศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์[2] สังกัดส่วนกลาง กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยคำว่า "ราชวินิต " หมายความว่า "สถานที่ อบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาให้เป็นคนดีโดยพระราชา"

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โดยมีประวัติเริ่มจากนายสุขุม และคุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์ ได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 30 ไร่ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2513 เพื่อก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแทนสถานที่บริเวณโรงเรียนราชวินิตซึ่งคับแคบ ไม่สามารถจะขยายออกไปได้ ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลมัธยมศึกษาสายสามัญ เมื่อวันที่ 16 พฤจิกายน 2514 ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงเรียนด้วยเงินงบประมาณปีพ.ศ. 2513 จะสำเร็จเรียบร้อยภายในเดือนมิถุนายน 2515 เป็นอย่างช้า และได้รับพระราชทานนามโรงเรียนว่า "โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว" เปิดสอนครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2515 โดยขณะนั้นมีนักเรียน 347 คน ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นอีก ประมาณ 42 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา

นับแต่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วได้ก่อตั้งมา โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้าของโรงเรียนมาโดยตลอด ดังเห็นได้จากการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียน ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินมา ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนหลังที่ 1 อาคาร “ร่มเกล้า” ทรงปลูกต้นประดู่แดงไว้เป็นที่ระลึกโรงเรียนจึงถือว่าวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน และถือเอาต้น“ประดู่แดง” เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน

ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “บงกชมาศ”

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “ราชวิธานค์”

ครั้งที่ 4 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ” กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ และตราพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ ๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ ประดิษฐานหน้าอาคาร

ครั้งที่ 5 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร“เฉลิมพระเกียรติ” อาคาร “สิริยาคาร” และอาคาร“พิพิธภัณฑ์” กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ ประดิษฐานหน้าอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”

ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2543 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์สืบค้นข้อมูลนานาชาติ (R.W.B.International Resource Center) และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช

ครั้งที่ 7 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร 48 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ

ครั้งที่ 8 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสิรินธร และสวนเจ้าฟ้านักเกษตร

ครั้งที่ 9 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ทั้งได้รับพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประดิษฐานหน้าอาคาร “เฉลิมพระเกียรติ”

ผู้บริหารโรงเรียนชุดปัจจุบัน[แก้]

 • นายจิราพงศ์  จุติธนะเสฎฐ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว)
 • นางสุวธิดา เกิดโต (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ)
 • นางลมัย เฉลยสุข (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ)
 • นายณัทสิต จตุพรจิรกฤต (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป)
 • นางกฤชภอร มอญใต้ (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)

รายนามผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง ดำรงตำแหน่ง
1. คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 251510 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ครูใหญ่
2. นางนภา หุ่นจำลอง 1 ธันวาคม พ.ศ. 251510 กันยายน พ.ศ. 2518 อาจารย์ใหญ่
3. นางบุษยา สาครวาสี 1 ตุลาคม พ.ศ. 251831 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 อาจารย์ใหญ่
3. นางบุษยา สาครวาสี 1 มิถุนายน พ.ศ. 252117 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 ผู้อำนวยการ
4. นางสาวสุวรรณา เอมประดิษฐ์ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 252710 กันยายน พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการ
5. นางมาลี ไพรินทร์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 253530 กันยายน พ.ศ. 2540 ผู้อำนวยการ
6. นายเชิดชัย พลานิวัติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 25407 มกราคม พ.ศ. 2546 ผู้อำนวยการ
7. นายกมล บุญประเสริฐ (เปลี่ยนชื่อเป็น นายณัฐพัชร์ บุญประเสริฐชีวา) 8 มกราคม พ.ศ. 25466 มกราคม พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ
8. นายบุญชู หวิงปัด 7 มกราคม พ.ศ. 255330 กันยายน พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการ
9. นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฎฐ์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

 • โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมสามัญศึกษา
 • โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยตัวอย่าง
 • รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
 • โรงเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีมาก 17 มาตรฐาน ระดับดี 1 มาตรฐาน

ด้านวิชาการ[แก้]

 • ชนะเลิศ การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ครั้งที่ 9 ประเภท คอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมและบริการเครือข่าย
 • ปีการศึกษา 2551 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ สสวท รางวัลชมเชย
 • ปีการศึกษา 2548 รอบชิงชนะเลิศ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)รางวัลชมเชย
 • ปีการศึกษา 2547 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ สสวท รางวัลชมเชย
 • เกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ด้านดนตรีไทย[แก้]

 • ชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดดนตรีไทยมหาดุริยางค์ รายการ “ อัศจรรย์ คันธรรพ ” ทางทีวีไทย PBS
 • ชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 7 สมัยติดต่อกันวงปี่พาทย์ไม้นวม มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ประจำปี 2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555 (2556 ครองที่2 ไม่มีที่1), และปัจจุบัน 2557
 • ชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวงเครื่องสายผสม มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ประจำปี 2548,2550
 • ชนะเลิศ ครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวงอังกะลุง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ประจำปี 2549,2552

ด้านดนตรีสากล[แก้]

 • ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานประเภทนั่งบรรเลง (Concert Band) ประจำปี พ.ศ. 2551
 • รางวัลชนะเลิศ การประกวดวงโยธวาทิต ระดับประเทศชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเภท ก ประจำปีพ.ศ. 2536-2542
 • รางวัลเหรียญทองการแปรขบวน รางวัลเหรียญทองการเดินมาร์ชชิ่ง การประกวดดนตรีโลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปีพ.ศ. 2536
 • รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ (Asian Symphonic Band Competition
 • รางวัลชนะเลิศการประกวด Rangsit Music Competition 2016 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
 • ราฃวัลชนะเลิศดนตรีธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ปีพ.ศ. 2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ด้านกีฬา[แก้]

กีฬาฟุตซอล[แก้]

 • รองแชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ปี 2550(จังหวัดชุมพร)
 • แชมป์เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก ครั้งที่ 4 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2551(รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี)
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 รายการฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ซูเปอร์แม็ต
 • ชนะเลิศฟุตซอลรายการกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 16 ปี ประเภททั่วไป ปี 2558

กีฬาฟุตบอล[แก้]

 • ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์ถ้วย ทอ. อายุไม่เกิน 16 ปี พ.ศ. 2544
 • ชนะเลิศฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2548
 • ชนะเลิศฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2550
 • รองชนะเลิศฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2551
 • รองชนะเลิศฟุตบอลไฮสคูลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2551
 • รองชนะเลิศฟุตบอล ACS CUP 10 รองชนะเลิศฟุตบอลชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี ระดับภาคตะวันออก
 • ชนะเลิศฟุตบอล เชวชนแห่งชาติ มะขามหวานเกมส์ ปี 2556
 • รองชนะเลิศฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี ปี 2556

ด้านพัฒนาผู้เรียนและอื่นๆ[แก้]

 • รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประกวดการสร้างโมเดลลูกโลกจากวัสดุเหลือใช้ ภายใต้แนวคิด "Anit Druge Anti"

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 • โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบการรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา 2549
 • สถานศึกษานำร่องและให้การสนับสนุนการฝึกยุวชนทหารส่วนกลางที่ 1 โดยหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง
 • รางวัลสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น โดยหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง

บุคคลที่มีชื่อเสียง[แก้]

 • วรรณา ม่วงสุข อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (แสด-ดำ รุ่น 1)
 • วรรณา รัศมิทัต อดีตพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร (แสด-ดำ รุ่น 1)
 • พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งขาติ พ.ศ. 2559 (แสด-ดำ รุ่นที่ 3)
 • พลตรี ฐิติศักดิ์ สมทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก (แสด-ดำ รุ่นที่ 7)
 • สาโรจน์ วสุวานิช กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
 • พลตำรวจตรีเสน่ห์ อรุณพันธุ์ อดีตรองผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (แสด-ดำ รุ่น 1)
 • พลตำรวจตรีสุรพล อยู่นุช รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
 • ชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
 • กำพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด (เทคโนโลยี RFID)
 • พงษ์ศักดิ์ นันตวรรณกุล อดีตรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
 • พลอากาศตรี เชี่ยวชาญ รุดดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พันเอก ธาวิน(บุณย์ชนก) อัครเมธายุทธ(บัวนาค) ผู้อำนวยการกองวิทยาการ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
 • พันเอก สุพัฒน์ สัมมา อาจารย์หัวหน้ากอง กองยุทธศาสตร์ และการวางแผนการทัพ วิทยาลัยการทัพบก กรมยุทธศึกษาทหารบก
 • พันเอกสุภร สัมมา รองผู้อำนวยการกองสโมสรทหารบก กนมสวัสดิการทหารบก
 • พันเอก เดชา พันธมิตร เสธกองการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
 • นาวาโท เอกสิทธิ์ เอี่ยมยิ้ม ประจำกรมข่าวทหารเรือ
 • วัฒนา เซ่งไพเราะ อดีตโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ อดีตโฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • อนุรักษ์ หมั่นธรรม ผู้พิพากษาศาลแขวงเชียงใหม่
 • บรรจง ปิสัญธนะกูล ผู้กำกับภาพยนตร์ ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (2547) ห้าแพร่ง (2552) กวน มึน โฮ (2553) พี่มากพระโขนง (2556)
 • พญ.ชญานิน ฟุ้งสถาพร (หมอจริง) แอดมินเพจ หมอจริง เข้าใจวัยรุ่น Dr jing / หนังสือโหด มัน ฮา ประสาเด็ก AFS / สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่น (2560)
 • กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและประยุกต์การถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 • สุธี กว้านสกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
 • สิริบูรณ์ วงษ์พัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • พลาวุฒิ เลิศศิลาทอง อดีตรองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายการเมือง,ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,สมาชิกสภาเขตบางนา
 • เอกราช เก่งทุกทาง ผู้ประกาศข่าวกีฬาประจำสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • ทศพร บุญแท้ นักวิจัยสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ฟีโบ้)
 • รักพงษ์ กิตตินราดร เหรียญเงินจากการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ครั้งที่ 9 ณ ประเทศยูเครน
 • นายแพทย์ธีรภัทร์ พุ่มพวง ศัลยแพทย์, Admin เพจ OR No9 เรื่องเล่าจากห้องผ่าตัด, นักเขียน
 • นภัสกร มิตรเอม (ตั๊ก)
 • ปรีติ บารมีอนันต์(แบงค์) วงแคลช
 • คชภัค ผลธนโชติ (พล) ชื่อเดิมคือ ธนะพล ฤกษ์สมผุส วงแคลช
 • ฐาปนา ณ บางช้าง (แฮ็คส์) วงแคลช
 • สุกฤษณ์ ศรีเปารยะ (สุ่ม) วงแคลช
 • อนันต์ ดาบเพ็ชรธิกรณ์ (ยักษ์) วงแคลช
 • กวี ตันจรารักษ์ นักร้องจาก ดีทูบี ร.ว.บ. รุ่น 23
 • บัว สโรชา ตันจรารักษ์
 • รุ้งทอง ร่วมทอง (นุ่น)
 • ฐิพรรณนุอร ริมประโคน ละครเรื่องเดอะแก๊งค์พลพรรครักแผ่นดิน
 • นักดนตรีวง bikini
 • นักดนตรีวง Lapasqua
 • นักดนตรีวง Plasma ร.ว.บ. รุ่น 26


สมาคม/ชมรม[แก้]

ผู้มีอุปการคุณ[แก้]

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ได้พระราชทานที่ดินแปลงนี้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียน มัธยมศึกษาและได้พระราชทานนามว่า ราชวินิตบางแก้ว
 • นายสุขุม และคุณหญิงจันทร์ฟอง ถิระวัฒน์ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน 30 ไร่เพื่อก่อสร้างโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฎ ครูใหญ่คนแรกของ ราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้วางรากฐานการศึกษาของโรงเรียน
 • นางบุษยา สาครวาสี ได้แต่งปรัชญาของโรงเรียน และเริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิต
 • นางลำใย วัดอ่อน ได้บริจาคสร้างสะพานทางเชื่อมและถนนใต้ทางเชื่อมอาคาร 4 หลัง จำนวนเงิน 1,572,611 บาท
 • พระครูปลัดรัตนวัฒน์ (พระครูแจ้) รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ฐานะผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายคุ้มเดช นาคดี อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนดูแลนักกีฬา

พระราชทานทุนและโล่[แก้]

 • พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี
 • พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร
 • พระราชทานเข็มแก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและช่วยกิจกรรมโรงเรียนดีเด่น
 • พระราชทานโล่แก่ครู อาจารย์ ผู้ขยันหมั่นเพยีรและมีผลดีเด่น
 • พระราชทานโล่แก่กรรมการสมาคมศิษย์เก่าและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอ
 • พระราชทานโล่แก่ศิษย์เก่าประกอบความดี ช่วยเหลือกิจการโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ (เริ่มปีการศึกษา 2533)

อาคารและสถานที่[แก้]

1. อาคารร่มเกล้า

 • ฝ่ายบริหารงบประมาณ
 • ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • ฝ่ายบริหารงานส่วนบุคคล
 • ห้องเรียนภาษาที่ 2
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. อาคารบงกชมาศ

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • สำนักงานสภานักเรียน
 • R.W.B. Music & Dance Room
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. อาคารราชวิธานค์

 • ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

4. อาคารสิริยาคาร

 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ธนาคารโรงเรียน
 • ห้องปฏิบัติการทางอาหาร
 • ห้องโสตทัศนศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

5. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 2

 • โรงอาหารเก่า
 • ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
 • ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • ห้องพลังงานแสงอาทิตย์
 • ห้องโสตทัศนศึกษา 2
 • ห้องเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
 • ศูนย์เทคโนโลยีสิรินธร (ห้องคอมพิวเตอร์)
 • โรงพลศึกษา

6. อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 • ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราช
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ดนตรีและนาฏศิลป์)
 • หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

7. อาคาร 48 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ

 • MEP Library
 • MEP Staff Room
 • ห้องเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
 • Chinese Staff Room
 • ห้องเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ IP Chinese
 • สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
 • ห้องประชุม 721
 • ห้องคอมพิวเตอร์

8. อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 8)

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี

10. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 • โรงอาหารใหม่
 • หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

11. สวนสุขภาพ

12. หอพระจัตุรมุข

13. บ้านสบายใจ (ห้องแนะแนว)

14. อาคารหอเกียรติยศ

15. อาคารพยาบาล สุขุม-จันทร์ฟอง

16. อาคารจริยธรรม

17. สนามกีฬา 3 ทศวรรษ

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน[แก้]

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 14 ห้องเรียน แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนพิเศษ MEP (Mini English Program)
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
  • ห้องเรียนพิเศษ EIS (English Integrated Study)
  • ห้องเรียนเตรียมนายร้อย (Pre-cadet)
  • ห้องเรียนดนตรี (Music Program : MSP)
  • ห้องเรียนทั่วไป
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 16 ห้องเรียน แบ่งเป็น
  • ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics Intensive Program : SMIP)
  • ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics and Technology : SMT)
  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
  • ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน (Chinese Intensive Program : CHIP)
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
  • ห้องเรียนดนตรี (Music Program : MSP)
  • ห้องเรียนโครงการความสามารถพิเศษฟุตบอลและฟุตซอล

คณะสี 6 คณะ[แก้]

 • ██ คณะธำรงชาติ (สีชมพู)
 • ██ คณะเกื้อศาสน์ (สีเหลือง)
 • ██ คณะเทิดกษัตริย์ (สีฟ้า)
 • ██ คณะศาสตร์พัฒนา (สีเทา)
 • ██ คณะประชาบำรุง (สีเขียว)
 • ██ คณะผดุงเอกลักษณ์ (สีม่วง)

อ้างอิง[แก้]

 1. จำนวนนักเรียน
 2. http://www.prdnorth.in.th/The_King/king_study_01.php โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. http://women.kapook.com/view11413.html มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ประจำปี 2553
 4. มีดที่ 13

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]