ข้ามไปเนื้อหา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ตราสัญลักษณ์สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
สถาปนาพ.ศ. 2562 (อายุ 5 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562
ชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนปริยัติธรรมจังหวัดเชียงราย สามัคคีวิทยาคาร ในวัดเจ็ดยอดเชียงราย

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นสถานศึกษาที่วัดจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเป็นการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งแผนกบาลีสนามหลวงและธรรมสนามหลวง ควบคู่กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) เป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและมาตรฐานสถานศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควบคุมดูแลและกำกับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา [1] เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานการศึกษาพระปริยัติธรรมและ มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม(กศป.) มีหน้าที่ด้านงานธุรการและสนับสนุนงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2558 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แก่ พระภิกษุ และ สามเณร ปัจจุบันสังกัด สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา[แก้]

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นตาม ข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม (กศป.) ว่าด้วย โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2563 ข้อ 12 ข. การบริหารงานส่วนภูมิภาค ให้มีสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 14 เขต ประกอบกับประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ฉบับที่ 1) เรื่อง หน้าที่และอำนาจของสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผนวก ค เขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (เขต 1-14) ดังต่อไปนี้

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วทุกภูมิภาค[แก้]

ภาคเหนือ[แก้]

สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่,ลำพูน,แม่ฮ่องสอน

 1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 2. โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) วัดเชตุพน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 3. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 4. โรงเรียนวัดวิเวกวนาราม วัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 5. โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 6. โรงเรียนอภัยอริยศึกษา วัดดับภัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 7. โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 8. โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา วัดเขื่อนผาก ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 9. โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา วัดแม่ริม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 10. โรงเรียนวัดอินทารามวิทยา วัดอินทาราม ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 11. โรงเรียนวัดพระบาทอุดม วัดพระบาทอุดม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง วัดป่าไม้แดง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 13. โรงเรียนฝางธรรมศึกษา วัดศรีบุญเรือง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 14. โรงเรียนสันป่าตองศึกษา วัดศรีปันเงิน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 15. โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา วัดโขงขาว ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
 16. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดท่าตอน วัดท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 17. โรงเรียนวัดเจดีย์งามปริยัติวิทยา วัดเจดีย์งาม ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 18. โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา วัดกู่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 19. โรงเรียนวัดฉิมพลีวิทยา วัดฉิมพลี ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
 20. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 21. โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ วัดกำแพงงาม ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 22. โรงเรียนธรรมเมธีศึกษา วัดพันเตา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 23. โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
 24. โรงเรียนวัดสะเมิงวิทยา วัดสะเมิง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 25. โรงเรียนเวียงแหงปริยัติศึกษา วัดกองลม ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
 26. โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ วัดปทุมสราราม ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 27. โรงเรียนวัดพุทธนิมิตรวิทยา วัดพุทธนิมิตร ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 28. โรงเรียนสัพพัญญูวิทยา วัดดอยสัพพัญญู ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 29. โรงเรียนโสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน
 30. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง วัดพระธาตุห้าดวง ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน
 31. โรงเรียนอินทะวิทยา วัดบ้านรั้ว ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน
 32. โรงเรียนหอปริยัติศึกษาวัดพระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน
 33. โรงเรียนพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 34. โรงเรียนวัดพระธาตุดอยกองมูศึกษา วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน
 35. โรงเรียนสามัคคีวิทยา วัดท่าศาลา วัดท่าศาลา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 36. โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี วัดศรีบุญเรือง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
สังกัด สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6
 1. โรงเรียนวิฑิตธรรมคุณอุปถัมภ์ ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
 2. โรงเรียนวัดบ้านหม้อศึกษา ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 3. โรงเรียนปริยัติม่อนจำศีล ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
 4. โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 5. โรงเรียนแม่สุกศึกษา ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 6. โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 7. โรงเรียนพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
 8. โรงเรียนทิพย์ปาละวิทยานุสรณ์ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 9. โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 10. โรงเรียนชยาภิวัฒน์วิทยา ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
 11. โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย
 12. โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 13. โรงเรียนวัดเจดีย์หลวงวิทยา ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
 14. โรงเรียนวัดอำมาตย์วิทยา ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
 15. โรงเรียนวัดครึ่งใต้วิทยา ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 16. โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 17. โรงเรียนวัดสันหนองบัววิทยา ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
 18. โรงเรียนวัดป่าตาลใต้ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
 19. โรงเรียนวัดไชยสถาน ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียราย
 20. โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
 21. โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 22. โรงเรียนบุญเรืองวิทยา ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
 23. โรงเรียนเวียงชัยพิทยา ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 24. โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
 25. โรงเรียนวัดหนองบัววิทยา ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 26. โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 27. โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 28. โรงเรียนวัดป่างิ้วปริยัติศึกษา ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
 29. โรงเรียนวัดดงชัยพิทยา ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
 30. โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
 31. โรงเรียนห้วยข้าวก่ำวิทยา ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา
 32. โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 33. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดโพธาราม ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
 34. โรงเรียนนาปรังวิทยา ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา
 35. โรงเรียนราชคฤห์วิทยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา
 36. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดดอนไชย ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
 37. โรงเรียนเชียงม่วนวิทยา ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 38. โรงเรียนวัดม่วงชุมวิทยา ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
 39. โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
 40. โรงเรียนร้องเข็มวิทยา ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่
 41. โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
 42. โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่
 43. โรงเรียนเชตวันวิทยา ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่
 44. โรงเรียนสัมฤทธิบุญวิทยา ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้นจ.แพร่
 45. โรงเรียนบวรวิชชาลัย ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่
 46. โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
 47. โรงเรียนวัดปรางค์ ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
 48. โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงวิทยา ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
 49. โรงเรียนวัดน้ำไคร้วิทยา ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 50. โรงเรียนวัดนาราบวิทยา ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน
 51. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโครธาราม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 52. โรงเรียนปริยัติศาสนภิพัฒน์วัดเมืองราม ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
 53. โรงเรียนวัดบุญยืน ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
 54. โรงเรียนดอนมงคลสันติสุขวิทยา ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
 55. โรงเรียนพระปริยัติธรรมานุสรณ์วัดฟ้าสวรรค์ ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน
 56. โรงเรียนวัดบ่อหลวงวิทยาธรรม ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
 57. โรงเรียนเชียงกลางปริยัติศึกษา ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน
 58. โรงเรียนนัทจริมเขตศึกษา ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
 59. โรงเรียนพระปริย้ติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
 60. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
 61. โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน
 62. โรงเรียนพรหมจักรสังวร ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[แก้]

สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 7
 1. โรงเรียนวัดศรีภูเรือ จ.เลย
 2. โรงเรียนวัดโพนชัย จ.เลย
 3. โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา จ.เลย
สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
 1. โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 2. โรงเรียนวัดศรีสะอาด ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 3. โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
 4. โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 6. โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 7. โรงเรียนบูรพา ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
 8. โรงเรียนวัดโคเขตตาราม ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
 9. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น ตำบลอ้อมกอ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 10. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศรินทราวาส ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
 11. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 12. โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 13. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 14. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) ตำบลหนองหาน อำเภอบหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 15. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 16. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
 17. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
 18. โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
 19. โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา ตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
 20. โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
 21. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย จังหวัดหนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 22. โรงเรียนวัดโกเสยเขต ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 23. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 24. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 25. โรงเรียนวัดช้างเผือก ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
 26. โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 27. โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 28. โรงเรียนวัดอัมพวัน ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 29. โรงเรียนวัดโพธิสมภาร ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 30. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 31. โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 32. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 33. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 34. โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
 35. โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 36. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 37. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 38. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 39. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 40. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
 41. โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 42. โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9
 1. โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 2. โรงเรียนกิตติญาณวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
 4. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร วัดทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 5. โรงเรียนวัดเวียงเกษม ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 6. โรงเรียนศรีใครวิทยา ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
 8. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 10
 1. โรงเรียน
สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 11
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา วัดเกียรติแก้วสามัคคี ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนดินแดงวิทยาคม กลุ่มที่ 11 วัดโนนดินแดงใต้ ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคกลาง[แก้]

สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 1
 1. โรงเรียนวชิรมกุฏ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 2. โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 4. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 5. โรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
 6. โรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
 8. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเวตวันธรรมาวาส แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 9. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 10. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 11. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเสนหา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 12. โรงเรียนพระปริยัติธรรมมหาสวัสดิ์วิทยา ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 13. โรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
 14. โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์
 15. โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 3
 1. โรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี วัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

ภาคตะวันออก[แก้]

สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 12
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุ่งเหียง
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเนินบุญญาราม
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค์
 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำนวยวิทยา แผนกสามัญศึกษา วัดโสภณวนาราม
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดอ่างแก้ว
 8. โรงเรียนมงคลวิทยา วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย
 9. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดแจ้ง
 10. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุรรณ
 11. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสุวรรณมงคล
 12. โรงเรียนปัจจันตเขตวิทยา วัดตาพระยา
 13. โรงเรียนวิจิตรธรรมวิทยา วัดเกตุสโมสร

ภาคใต้[แก้]

สังกัดสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 2
 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน วัดมะนาวหวาน ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2. โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา วัดพระนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง วัดสระเรียง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่ วัดควนอุโบสถ ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 5. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม วัดไตรวิทยาราม ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. โรงเรียนวัดแก้วโกรวาราม วัดแก้วโกรวาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปัญญาทีปวิทยานุสรณ์ วัดบางขยาราม ตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 8. โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม วัดวิภาวดีกาญจนา ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 9. โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยาวิทยา วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 10. โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดโฉลกศิลาราม วัดโฉลกศิลาราม ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 11. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปาทาราม วัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 12. โรงเรียนพุทธรังษีพิทยาลัย วัดราชบุรณะ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 13. โรงเรียนพุทธวิทยา วัดจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
 14. โรงเรียนแสงทองวิทยาธรรม วัดหัวป้อมใน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 15. โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 16. โรงเรียนหลวงพ่อเดิมประสิทธิ์วิทยา วัดเอก ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 17. โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปี้ยว วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 18. โรงเรียนธรรมจักรวิทยา วัดมงคลมิ่งเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 19. โรงเรียนสิทธิธรรม วัดประสิทธิชัย ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
 20. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดเมืองยะลา วัดเมืองยะลา ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ้างอิง[แก้]

พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548 เก็บถาวร 2023-02-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-23. สืบค้นเมื่อ 2022-08-23.
 2. ดิเรก ด้วงลอย. (2563). อนาคตภาพการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓) THE TENDENCY OF EDUCATIONAL MANAGEMENT OF PARIYATTHI SCHOOLS (B.E. 2563-2573).หลักสูตรดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา).บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย