โรงเรียนราชวินิตบางเขน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
ตราประจำโรงเรียนราชวินิตบางเขน
สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี โดยพระราชา

ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมูมนุษย์)
22/18 ซอยชินเขต1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย ไทย โทร 0 2580 1555
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rajavinitbangkhen School
อักษรย่อ ร.น.บ. (RVB)
ประเภท รัฐบาล สังกัด สพฐ.
ก่อตั้ง พ.ศ. 2530
ผู้ก่อตั้ง คุณย่าผัน คำจงจิตร,พระครูสุวรรณสุทธารมย์
รหัส 1000104101
เพลง มาร์ชราชวินิตบางเขน, พราวชมพู
เว็บไซต์

โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต 1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือราชวินิตทั้ง 8 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรมสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 หมู่บ้านชินเขตซอย 1/22 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของคุณย่าผัน คำจงจิตร สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ำ ต้นกก และ หญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพื้นที่ คุณย่าผัน คำจงจิตร ได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินของวัดทองสุทธารามได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมาย และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอำเภอเมืองนนทบุรียังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน ต้องเดินทางไปเรียนต่อ ยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆ ด้วยเจตนารมย์ และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ในการที่จะให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติ และให้เยาวชนไทยทุกฐานะ ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มากขึ้น

วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ทำหนังสืออนุญาต ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา โดย ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างโรงเรียน วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โรง ชื่อ "โรงเรียนบางเขนวิทยา" โดยเช่าพื้นที่นี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และสิ้นสุดตามสัญญาเช่าในวันที่ 22 กรกฎาคม 2531

 • วันที่ 16 เมษายน 2530 กรมสามัญศึกษาได้มอบหมายให้โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพี่ เป็นผู้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าเรียนในโรงเรียนบางเขนวิทยา จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 200 คน โดยมีนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เป็นผู้ดูแลการจัดตั้งโรงเรียนบางเขนวิทยาและปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเป็นการชั่วคราว ปีการศึกษา 2531 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้โรงเรียนบางเขนวิทยา รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 300 คน โดยใช้อาคารเรียนที่โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา
 • วันที่ 1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง "ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา"
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามในหนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียน เมื่อดำเนินการในเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้วโรงเรียนบางเขนวิทยาได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ "รวมน้ำใจสู่ บ.ว." เพื่อระดมทุนทำห้องเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบางเขนวิทยา โดยปรับปรุงพื้นที่ ซ่อมแซมโรงเรือนที่บริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน สุวรรณสุทธารามวิทยา ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยา คณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการคุณ ในหมู่บ้านชินเขต
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณที่จะทำอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ
 • วันที่ 12 กันยายน 2531 เทพื้นที่ห้องอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย
 • วันที่ 28 กันยายน 2531 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยา
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยา และเปิดทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนบางเขนวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนราชวินิตบางเขน" เพื่อเป็นไปตามพระราชดำริในการจัดตั้งโรงเรียน ดังนั้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบางเขนวิทยาเป็น "โรงเรียนราชวินิตบางเขน" สืบต่อไป และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญ "พระมหาพิชัยมงกุฎ" เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 โรงเรียนราชวินิตบางเขนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และได้รับการประกาศให้เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2540 วันที่ 30 มกราคม 2541นับว่าเป็นความภูมิใจของพวกเรา ชาวราชวินิตบางเขนเป็นอย่างมาก
 • พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน
 • พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ เข้าโครงการเป็นตัวแทนโรงเรียนเดียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการให้ความรู้เรื่อง "การเพิ่มผลผลิตในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา" และ ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนและคณะกรรมการการศึกษาเขตหลักสี่ให้เป็นโรงเรียน ในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันซึ่งนับว่าเป็นเกียรอย่างยิ่งที่ชุมชนให้การยอมรับ
 • พ.ศ. 2548 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำในโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ“เพื่อส่งเสริมเพศศึกษาสำหรับเยาวชนโดยได้รับการสนับสนุนของกองทุนโลกโดยกระทรวงสาธารณสุข และ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำของสำนักงานคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภค
 • 14 กุมภาพันธ์ 2549 ได้ผ่านการรับรองการเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

แผนการเรียน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • หลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิชาการ (Talent )

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) มีดังนี้

 • โครงสร้าง วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • โครงสร้าง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
 • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - ญี่ปุ่น
 • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - จีน
 • โครงสร้าง คอมพิวเตอร์ - ธุรกิจ
 • โครงสร้าง ไทย - สังคม
 • โครงสร้าง ทักษะอาชีพ

คณะสีภายในโรงเรียน[แก้]

1.คณะอินทนิล สีฟ้า 2.คณะสุพรรณิการ์ สีเหลือง 3.คณะปาริชาติ สีแดง 4.คณะการเวก สีเขียว

คณะกรรมการนักเรียน[แก้]

 • ประธานคณะกรรมการนักเรียน นายปองธรรม วรบุตร
 • รองประธานคณะกรรมการนักเรียน นายจตุพล แสงงาม

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคารเรียน 1
 • อาคารเรียน 2
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 • อาคารโรงยิมส์
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ป้อมรักษาการ
 • สวนการเรียนรู้ป่าชายเลน
 • กรงสัตว์ขนาดใหญ่ เพื่อการเรียนรู้และใกล้ชิดธรรมชาติ

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2530
2. นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2540
3. นางยุพา จิตเกษม พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
4. นางวิมวดี ธรรมาธิคม พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
5. นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550
6. นายเฉลียว พงศาปาน พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2556
7. นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-|พ.ศ. 2559
8. ดร.สันต์ธวัช ศรีคำแท้ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน[แก้]

ชื่อ ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผลงานด้านกีฬายูโดของโรงเรียน ผลงานโดยรวม ชนะเลฺศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกรมพลศึกษา 3 ปี ซ้อน ชนะเลิศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกรุงเทพมหานคร 3 ปี ซ้อน ชนะเลิศทีมคะแนนรวมยอดเยี่ยม รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย กีฬานักเรียนกองทัพอากาศ ชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง ชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชนะเลิศกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบมหกรรม ตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง ชนะเลิศกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี ประเภทต่อสู้และท่าทุ่มมาตรฐาน ชาย,หญิง ชนะเลิศและรองชนะเลิศกีฬายูโดนักเรียนนานาชาติ หลายรายการ ชนะเลิศกีฬาซีเกมส์ ประเภทต่อสู้ ชาย และท่าทุ่มมาตรฐาน หญิง

ผลงานด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของโรงเรียน

- ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมฯ รุ่น 18 ปี (2557) - ชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีกถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รุ่น 17 ปี (2557,2558) - ชนะเลิศฟุตซอล สพฐ.เกมส์รอบ กทม.รุ่น 18 ปี (2555) - ชนะเลิศฟุตซอลกรมพลศึกษารุ่น 16 ปีประเภท ก. (2556,2557) - ชนะเลิศฟุตซอลมหานครเกมส์ รุ่น 16 ปี ( 2554,2555,2556) - ชนะเลิศฟุตซอลนอทร์กรุงเทพคัพชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ รุ่น 16 ปี (2557,2558) - ชนเลิศฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 15 ปี (2553) ) - ชนะเลิศฟุตซอลไมโลชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 15 ปี (2556) - ชนะเลิศฟุตซอล กฟน.ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น 15 ปี (2556) - ชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีกรุ่น 15 ปี (2555,2556,2557) - ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสมฯรุ่น 15 ปี (2554,2556,2557) - ชนะเลิศฟุตซอลกรมพลศึกษา 14 ปีประเภท ก.(2556) - ชนะเลิศฟุตซอลมหานครเกมส์รุ่น 14 ปี (2556) - ชนะเลิศฟุตซอลเอสแบคนนทบุรีคัพชิงถ้วยประทานพระองค์เจ้าโสม รุ่น 13 ปี (2557) - รองชนะเลิศ กทม.ฟุตซอลลีกรุ่น 17 ปี (2557) - รองชนะเลิศฟุตซอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 "จันทบูรณ์เกมส์" รุ่น 17 ปี (2558) - รองชนะเลิศฟุตซอลเนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 15 ปี (2554) - อันดับ 3 ฟุตซอล สพฐ.เกมส์ รุ่น 18 ปี (2556) - อันดับ 3 ฟุตซอลกรมพลศึกษา 18 ปีประเภท ก. (2557) อันดับที่ 3 ฟุตบอล 5 คน ฮอนด้ามันส์ทะลุแมตท์ รุ่น 18 ปี (2554) - อันดับที่ 3 ฟุตซอลกรมพลศึกษาประเภท ก. รุ่น 14 ปี (2557) - อันดับที่ 3 ฟุตซอลเจเพรสจูเนียร์ฟุตซอลไทยแลนด์แชมป์เปี่ยนชิพรอบชิงชนเลิศแห่งประเทศไทย (2555) - อันดับที่ 3 ฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 15 ปี (2554,2555) - อันดับที่ 3 เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 17 ปี (2554) - อันดับ 3 กทม.ฟุตซอลลีกรุ่น 15 ปี (2553) - อันดับที่ 4 ฟุตบอล 7 คนกีฬาธนาคารโรงเรียน รุ่น 18 ปี (2554) - อันดับที่ 5 เนชั่นแมน สพฐ.ฟุตซอลลีก รุ่น 15 ปี (2552)

ผลงานด้านลูกเสือ - เนตรนารี กองร้อยพิเศษ - จัดตั้งกองลูกเสือจราจร - จัดตั้งกองลูกเสือบรรเทาและป้องกันสาธารณะภัย - จัดตั้งกองลูกเสือไซเบอร์ - จัดตั้งกลุ่มลูกเสือวิสามัญ

อ้างอิง[แก้]