โรงเรียนราชวินิตบางเขน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
Rajanivitbangkhen School
ที่ตั้ง
22/18 ซอยชินเขต1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย ไทย โทร 0 80 419 6512
ข้อมูล
ชื่ออื่นร.น.บ. (RVB)
ประเภทรัฐบาล สังกัด สพฐ.
คำขวัญปรัชญา
ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
คติพจน์
มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน
สถาปนา30 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ผู้ก่อตั้งคุณย่าผัน คำจงจิตร
พระครูสุวรรณสุทธารมย์
รหัส1010720143
ผู้อำนวยการ-
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
จำนวนนักเรียน1,698 คน (2564)[1]
สีกรมท่า - ขาว
เพลงมาร์ชราชวินิตบางเขน, พราวชมพู
ต้นไม้ชมพูพันธุ์ทิพย์
เว็บไซต์โรงเรียนราชวินิตบางเขน

โรงเรียนราชวินิตบางเขน เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 22/18 ซอยชินเขต 1/22 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนราชวินิตบางเขนเป็นหนึ่งใน 8 ของโรงเรียนเครือราชวินิต

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิตบางเขน มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 13 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของคุณย่าผัน คำจงจิตร สภาพพื้นที่เดิมเป็นที่ลุ่ม มีแอ่งน้ำ ต้นกก และ หญ้าปล้องขึ้นเต็มบริเวณพื้นที่ คุณย่าผัน คำจงจิตร ได้มอบที่ดินแปลงนี้ให้แก่วัดทองสุทธาราม แขวงบางซื่อ ปีพุทธศักราช 2528 พระครูสุวรรณสุทธารมย์ เจ้าอาวาสวัดทองสุทธาราม คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม และนายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา (ในขณะนั้น) เห็นว่าโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ซึ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินของวัดทองสุทธารามได้รับนักเรียนเข้าเรียนตามเป้าหมาย และนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวนมากในแขวงบางซื่อ ท่าทราย ทุ่งสองห้อง และอำเภอเมืองนนทบุรียังไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน ต้องเดินทางไปเรียนต่อ ยังโรงเรียนที่อยู่ไกลๆ ด้วยเจตนารมย์ และศรัทธาของท่านพระครูสุวรรณสุทธารมย์ในการที่จะให้การสนับสนุนการศึกษาของชาติ และให้เยาวชนไทยทุกฐานะ ได้เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มากขึ้น

วัดทองสุทธาราม โดยพระครูสุวรรณสุทธารมย์ คณะกรรมการวัดทองสุทธาราม ได้ทำหนังสืออนุญาต ให้กรมสามัญศึกษาใช้ที่ดินแปลงนี้ สร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา เดือนมิถุนายน 2529 อธิบดีกรมสามัญศึกษา โดยดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง และเจ้าหน้าที่กรมสามัญศึกษา นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้เข้ามาสำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างโรงเรียน วันที่ 14 สิงหาคม 2529 กรมสามัญศึกษาได้ตอบรับการใช้ที่ดินแปลงนี้ก่อสร้าง โรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาได้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โรง ชื่อ "โรงเรียนบางเขนวิทยา" โดยเช่าพื้นที่นี้กับกรมการศาสนาเป็นเวลา 30 ปี และสิ้นสุดตามสัญญาเช่าในวันที่ 22 กรกฎาคม 2561

 • วันที่ 1 มิถุนายน 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง "ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา"
 • วันที่ 20 กรกฎาคม 2531 นายวินัย นุ่นพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบางเขนวิทยา ได้รับมอบอำนาจเป็นผู้แทนกรมสามัญศึกษาลงนามในหนังสือกรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินแปลงนี้สร้างโรงเรียน เมื่อดำเนินการในเรื่องที่ดินเรียบร้อยแล้วโรงเรียนบางเขนวิทยาได้ดำเนินการจัดทำ โครงการ "รวมน้ำใจสู่ บ.ว." เพื่อระดมทุนทำห้องเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบางเขนวิทยา โดยปรับปรุงพื้นที่ ซ่อมแซมโรงเรือนที่บริษัทชินเขตมอบให้กับโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางเขนวิทยา คณะกรรมการวัดทองสุทธารามและผู้มีอุปการคุณ ในหมู่บ้านชินเขต
 • วันที่ 16 สิงหาคม 2531 คณะครู อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบางเขนวิทยา ได้เข้ามาพัฒนาพื้นที่บริเวณที่จะทำอาคารชั่วคราว ซึ่งมีต้นกกสูงท่วมศีรษะ
 • วันที่ 12 กันยายน 2531 เทพื้นที่ห้องอาคารเรียนชั่วคราวเสร็จเรียบร้อย
 • วันที่ 28 กันยายน 2531 สำนักงบประมาณได้อนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนบางเขนวิทยา
 • วันที่ 11 ตุลาคม 2531 ได้ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์จากโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยามาสู่โรงเรียนบางเขนวิทยา และเปิดทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบางเขนวิทยา

แผนการเรียน[แก้]

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น[แก้]

 • หลักสูตรภาคปกติ
 • ห้องเรียนพิเศษ (Talented class program )
  • Intensive Science - Math Program : ISMP
  • Intensive English Program : IEP

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[แก้]

แผนการเรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) มีดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษ (Talented class program )
  • Intensive Science - Math Program : ISMP
  • Intensive Math - English Program : IMEP
 • ห้องเรียนปกติ
  • โครงสร้าง วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • โครงสร้าง คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
  • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - ญี่ปุ่น
  • โครงสร้าง ศิลป์ (อังกฤษ) - จีน
  • โครงสร้าง ไทย - สังคม
  • โครงสร้าง ทักษะอาชีพ[3]

สิ่งก่อสร้างภายในโรงเรียน[แก้]

 • อาคาร 1 ภัทรราชา
 • อาคาร 2 วชิราบดินทร์
 • อาคาร เฉลิมพระเกียรติฯ 48 พรรษา
 • อาคารอเนกประสงค์
 • เรือนพยาบาล
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องประชุมเกษรแก้ว
 • ห้องประชุมสุวรรณสุธารมย์
 • หอประชุมจักรินทร์สิรินธร
 • สวนป่าพงศาปาน
 • โดมสามัคคีภิรมย์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง อ้างอิง
1. นายสุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2530
2. นายวินัย นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2531-พ.ศ. 2540
3. นางยุพา จิตเกษม พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2542
4. นางวิมวดี ธรรมาธิคม พ.ศ. 2542-พ.ศ. 2544
5. นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2550
6. นายเฉลียว พงศาปาน พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2556
7. นายเรืองยศ อุตรศาสตร์ พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2559
8. นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2561 [4]
9. นายชวิศ จิตปุณยพงศ์ พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2562 [5]
10.นายชาย จันทร์งาม พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563
11. นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์ พ.ศ. 2563-พ.ศ. 2567
12. นายธรรมดา ของธรรมชาติ พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1010720143&Area_CODE=101702 จำนวนนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 2. http://www.rvb.ac.th/info1.html ประวัติโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 3. http://www.rvb.ac.th/Update/pdf/Regulation_2019.pdf เอกสารรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน
 4. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf[ลิงก์เสีย] คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561 ย้ายนายสันต์ธวัช ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (รายชื่อโยกย้ายลำดับ 28)
 5. http://www.e-newsbkk2.org/bkk2/forum/data/15/pic/1558.pdf[ลิงก์เสีย] คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ 504/2561 ย้ายนายชวิศ จิตปุณยพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุธีวิทยา ไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน(รายชื่อโยกย้ายลำดับ 29)

http://www.rvb.ac.th/