โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Navamindarajudis Matchim School
อักษรย่อ น.ม.ม. / N.M.M.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 42
ก่อตั้ง 31 มีนาคม พ.ศ. 2529
เพลง มาร์ชนวมินทราชูทิศ,เพลงร่มราชพฤกษ์
เว็บไซต์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2530 โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเพื่อพัฒนาประเทศไทย ในทุกด้าน โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแต่ประการใดด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นถาวรวัตถุ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวน 5 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้โรงเรียนนี้เป็นอนุสรณ์ แห่งความตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้กว้างไกลทั่วทุกทิศ จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ขึ้น 5 โรงเรียนตามหลักภูมิศาสตร์ของประเทศ ภาคละ 1 โรงเรียน ดังนี้

 1. ภาคเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 2. ภาคกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ที่จังหวัดนครสวรรค์
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ที่จังหวัดมุกดาหาร
 4. ภาคใต้ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ที่จังหวัดสงขลา
 5. ส่วนกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

กรมสามัญศึกษมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะจัดโรงเรียนมวมินทราชูทิศ ทั้ง 5 แห่ง ให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 60 ห้องเรียน สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 2,700 คน โดยจัดให้โรงเรียนมีความพร้อมความสมบูณ์ ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ วัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการ สอน ตลอดจนกำลังบุคลากร กรมสามัญศึกษาปรารถนาที่จะส่งเสริมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 แห่ง ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในด้านการบริหาร การปกครอง นักเรียนมีระเบียบวินัย มีศีลธรรมจรรยาและมีความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติ และพระมหากษัตริย์ อย่างดีเยี่ยมสมกับชื่อ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ตั้งและพื้นที่โรงเรียน[แก้]

เลขที่ 88/7 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 056226967 โดยใช้ค่ายลูกเสือพระบาง มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 32 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาอนุมัติในหลักการ ให้กรมสามัญศึกษา ใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว

เกียรติประวัติ[แก้]

ความหมายของนามโรงเรียน[แก้]

 • นวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นมงคลนามพระราชทาน เกิดจากการสนธิคำในภาษาบาลีสันสกฤตคือ
  • นวม (อ่านว่า นะ-วะ-มะ) ว.ที่ 9 เช่น นวมสุรทิน = วันที่ 9. (ป.) [1]
  • อินท (อ่านว่า อิน-ทะ) น. ชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราช,พระอินทร์;ผู้เป็นใหญ่. (ป.; ส. อินฺทฺร).
  • ราชา (อ่านว่า รา-ชา) น. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์. (ป., ส.).
  • อุทิศ (อ่านว่า อุ-ทิด) ก. ให้, ยกให้,ทำเพื่อ,สละให้โดยเจาะจง. (ส. อุทฺทิศฺย; ป. อุทฺทิสฺส ว่า เจาะจง).

นวมินทราชูทิศ เกิดจากการสนธิคำว่า นวม กับ อินท เป็น นวมินท และ ราชา กับ อุทิศ เป็น ราชูทิศ จากนั้นนำคำว่า นวมินท มาสมาส กับคำว่า ราชูทิศ เป็น นวมินทราชูทิศ

 • นวมินทราชูทิศ (อ่านว่า นะ-วะ-มิน-ทะ-รา-ชู-ทิด) จึงมีความหมายว่า สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่พระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ รัชการที่ 9
 • มัชฌิม (อ่านว่า มัด-ชิม)

ชื่อโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ต้องมีชื่อภาคเป็นสร้อยท้ายชื่อเพื่อบอกว่าเป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคใด เช่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคกลาง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เป็นโรงเรียนนวมินทราชูทิศประจำภาคใต้ เป็นต้น

 • พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา พระสมณโคดม
 • ปรัชญาโรงเรียน ความรู้ คู่ คุณธรรม
 • ปฌิธานของโรงเรียน นวมินทราชูทิศ น้อมจิตเพื่อในหลวง
 • สัญลักษณ์ของโรงเรียน พระมหาพิชัยมงกุฎ รองรับด้วยชื่อ " โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม " ซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
 • สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - เหลือง
  • สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
  • สีเหลือง หมายถึง สีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์
 • คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
คณะสีในโรงเรียน

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมแบ่งคณะสีเป็น 6 คณะ โดยมีการอัญเชิญนามวังและพระตำหนักในรัชกาลที่ 9 ตามภูมิภาคต่าง ๆ มาเป็นชื่อคณะสีดังนี้

หน่วยงานภายในโรงเรียน[แก้]

กลุ่มโรงเรียนนวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. พจนานุกรมราบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542