โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้เกี่ยวกับโรงเรียนในสมุทรปราการ สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ ดูที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ.jpg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nawaminthrachinuthit Triam Udomsuksa Pattanakarn School
อักษรย่อ นมร.ต.อ.พ.(NMR.T.U.P.)
ประเภท โรงเรียนรัฐ สังกัด สพฐ.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สถาปนา 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535
รหัส 1001110204
เพลง มาร์ชนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ( Nawaminthrachinuthit Triam Udomsuksa Pattanakarn School ) (อักษรย่อ: นมร.ต.อ.พ., NMR.T.U.P.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประเภทสหศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ในกลุ่มโรงเรียน 9 นวมินทราชินูทิศ และเป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแห่งแรก เป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ในลำดับที่ ๒

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จัดตั้งเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ โดย กระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขึ้นจำนวน 9 โรง สังกัดกรมสามัญศึกษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานชื่อให้ว่า " นวมินทราชินูทิศ "

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ปกครองของนักเรียนเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับสถานที่ของโรงเรียนมีเนื้อที่จำกัดไม่สามารถขยายได้อีกจึงประสบปัญหาเรื่องการรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นกรมสามัญศึกษาจึงมีนโยบายที่จะเปิดโรงเรียนสาขาสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นที่นิยมและต้องการของผู้ปกครอง

ปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีแผนการจัดชั้นเรียนเต็มรูปแบบ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน ๑๔ ห้องเรียน ต้องรับเพิ่มเป็น ๑๘ ห้องเรียน โดยเรียนที่ ๑๔ ห้องเรียนยังคงเรียนที่เดิมส่วนอีก ๔ ห้องเรียนต้องนำไปฝากเรียนที่โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ"

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ โรงเรียนต้องรับนักเรียนเพิ่มเป็นจำนวน ๒๐ ห้องเรียน จึงประสบปัญหาในเรื่อง การขยายสถานที่ นายเจต ประภามนตรีพงศ์ ได้เสนอให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนประภามนตรี โดยใช้ชื่อ โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เมื่อประสบปัญหาในเรื่องสถานที่ กรมสามัญศึกษาจึงต้องหาสถานที่ เพื่อก่อสร้างโรงเรียนสาขาไว้รองรับนักเรียน ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้นายกว้าง รอบคอบ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา เป็นผู้ประสานงานหาที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียน และได้รับบริจาคที่ดิน 24 ไร่ ในโครงการบางนาการ์เด้น จากนางปิ่นทอง ศาลยาชีวิน ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการบางนา การ์เด้น ตั้งอยู่ที่ ก.ม.26 ถนนบางนา-ตราด อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ กรมสามัญศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสม จึงรับมอบที่ดินดังกล่าว และประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ความหมายของชื่อโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ พร้อมกันนี้ พระองค์ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่า "โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ" และเนื่องจากในระยะเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงเรียนนั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานการจัดตั้งโรงเรียน โดยความหมายของชื่อโรงเรียนนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • นวมินทราชินูทิศ ซึ่งเกิดจากการสนธิของคำต่าง ๆ ดังนี้
นวม แปลว่า ลำดับที่เก้า
อินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
ราชินี แปลว่า พระมเหสี
อุทิศ แปลว่า ทำเพื่อ หรือ สละให้อย่างเจาะจง
 • เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นชื่อของโรงเรียนพี่เลี้ยง ในช่วงการก่อตั้งโรงเรียน

ดังนั้น นาม "นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" จึงมีความหมายว่า โรงเรียนสาขาเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อถวายแด่พระราชินีแห่งพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9

ข้อมูลโรงเรียน[แก้]

 • สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน พระเกี้ยว
 • ตราประจำโรงเรียน มงกุฏขัตติยราชนารีประดับพระนามาภิไธยย่อ สก
 • ปรัชญา ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 • คติพจน์ สจฺจญจ ปญญาจ นรานํ วุฑฒิ แปลว่า ซื่อสัตย์และปัญญาพาให้เจริญ
 • อัตลักษณ์ ลูกราชินี ศรีนวมินทร์ฯ
 • คำขวัญ รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
 • สีประจำโรงเรียน
 • พระพุทธรูประจำโรงเรียน พระพุทธมงคลชัย พระจอมจักรีไทยเฉลิม 72
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน กุหลาบควีนสิริกิติ์
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน สักทอง
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

พระเกี้ยว
 • พระเกี้ยว : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมกำหนดให้ "พระเกี้ยว" เป็นพิจิตรเรขา หรือสัญลักษณ์ประจำรัชกาลพระองค์ หรือที่เรียกกันว่า "ตราจุลมงกุฏ" ซึ่งแต่เดิมมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดเครื่องหมายพระเกี้ยวเป็น ตราประจำโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงสถาปนา โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว ตราพระเกี้ยวซึ่งเป็นตราประจำโรงเรียน ก็กลายมาเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย เป็นต้นมาตราบจนปัจจุบัน การใช้หมอนรองรับพระเกี้ยวเป็นสีชมพูนั้น เนื่องด้วยวันอังคารเป็นวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวนั่นเอง โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ "พระเกี้ยว" เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 • พระมหาพิชัยมงกุฏ (สก) : เป็นหนึ่งในเครื่องราชเบญจราชกกุธภัณฑ์ใน สมัยกรุงสุโขทัยเละกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ได้เรียกว่า "พระมหาพิชัยมงกุฏ" สร้างขึ้นมาในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นพระมหาพิชัยมงกุฏทองคำลงยาราชาวดีมี กระจังเป็นดอกไม้ไหวประดับด้วยจินดามณี เมื่อแรกสร้างไม่มีพระจอน และที่ยอดมงกุฏก็เป็นยอดพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงสร้างพระจอนเพิ่มขึ้น และเปลี่ยนยอดมงกุฏเป็นเพชรลูกขนาดใหญ่ ซึ่งประทานชื่อว่า "พระมหาวิเชียรมณี" พระมหากษัตริย์ทรงพระมหาวิชัยมงกุฏเป็น โอกาสแรกในวันถวายสิริราชสมบัติในงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสต่อมา เมื่อเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเดียวกัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ เข็มมงกุฏขัตติยราชนารีประดับพระนามาภิไธยย่อ สก. เป็นตราประจำโรงเรียน ใช้ประดับอกเสื้อนักเรียน เหนืออักษรย่อ นมร.ต.อ.พ.

ผู้มีอุปการคุณโรงเรียน[แก้]

 • ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
 • นายกว้าง รอบคอบ
 • พลเอกชัชชม กันหลง
 • นายจตุรงค์ จตุปาริสุทธิ์
 • นางปิ่นทอง ศาลยาชีวิน
 • นางลัดดา ตระหง่าน
 • นายเจต ประภามนตรีพงศ์
 • นางเขมสิริ ประภามนตรีพงศ์

รายนามผู้บริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นางลัดดา ตระหง่าน พ.ศ. 2535 (ผู้ดูแลการจัดตั้งโรงเรียนในระยะเริ่มต้น)
2. นายณรงค์ ตามรักษา พ.ศ. 2535พ.ศ. 2537
3. นางสุนันทา กุลอ่อน พ.ศ. 2540พ.ศ. 2542
4. นางสาวจริมศรี เพ็ชรกุล พ.ศ. 2543พ.ศ. 2546
5. นางเตือนใจ อรัญยะนาค พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2554
6. นางปฏิมา พูนทรัพย์ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
7. นายวุฒิชัย วันทมาตย์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
6. นางสุภาพร รัตน์น้อย พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง [แก้]

รายนามกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ[แก้]

รายนามกลุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ลำดับ ชื่อสถาบัน อักษรย่อ วันที่ก่อตั้ง วันที่ร่วมเครือข่าย สถานะ ที่ตั้ง
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ต.อ.พ.
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (39 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นมร.ต.อ.พ.
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 (25 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 99 หมู่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ต.อ.พ.น. 8 เมษายน พ.ศ. 2502 (58 ปี) 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 (24 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนบางใหญ่
เลขที่ 98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ต.อ.พ.ป. 7 มิถุนายน พ.ศ. 2497 (63 ปี) 1 มิถุนายน พ.ศ. 2537 (23 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนปราณบุรี
เลขที่ - หมู่ 6 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา ต.อ.พ.ฉ.
8 มีนาคม พ.ศ. 2538 (22 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 24 หมู่ 7 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ต.อ.พ.ร. 11 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (56 ปี) 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 (14 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์
เลขที่ 170 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ต.อ.พ.ปท. 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 (50 ปี) 9 มิถุนายน พ.ศ. 2546 (14 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนลำลูกกา
เลขที่ 80/4 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ต.อ.พ.รบ. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 (39 ปี) 19 กันยายน พ.ศ. 2546 (13 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนดอนคลังวิทยา
เลขที่ 188 หมู่ 2 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130
9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ต.อ.พ.ภ.
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (6 ปี)
ประกาศจัดตั้ง เลขที่ 199 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี ต.อ.พ.สบ. 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 (58 ปี) 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 (5 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม
เลขที่ 1/1 หมู่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250
11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย ต.อ.พ.ช. 20 เมษายน พ.ศ. 2527 (33 ปี) 4 เมษายน พ.ศ. 2555 (5 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนเมืองเชียงราย
เลขที่ 460 หมู่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ต.อ.พ.ข. 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (57 ปี) 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 (5 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนท่าพระวิทยายน
เลขที่ 92 หมู่ 11 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40260
13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ต.อ.พ.สฎ. 20 เมษายน พ.ศ. 2527 (33 ปี) 4 เมษายน พ.ศ. 2555 (5 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
เลขที่ 70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางค์นคร
ต.อ.พ.ข.น. 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 (43 ปี) 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 (3 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนเขลางค์นคร
เลขที่ 249 หมู่ 12 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ต.อ.พ.อบ. 25 เมษายน พ.ศ. 2521 (39 ปี) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (2 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
เลขที่ 89/1 หมู่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ต.อ.พ.อด. 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 (47 ปี) 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (2 ปี) ยกฐานะขึ้นจาก
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
เลขที่ 163 หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

http://www.nawamintriampat.ac.th เว็บไซต์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°37′34″N 100°50′55″E / 13.6259863°N 100.8484867°E / 13.6259863; 100.8484867