โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ

โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับพระราชทานนามโรงเรียน และได้รับพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญพระมหามงกุฎประกอบเป็นตราสัญลักษณ์โรงเรียนจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ประวัติโรงเรียน[แก้]

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อ โรงเรียนวัดหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชื่อ “โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระมหามงกุฎประกอบเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงให้ โรงเรียนวัดหนองปรือ เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ” อำเภอบางพลี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

เกียรติประวัติโรงเรียน[แก้]

  • ชนะเลิศการประกวด singing contest ระดับ สพท.สป.2
  • โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรการสนับสนุนการแข่งขันทักษณะการพูดภาษาอังกฤษ ระดับ สพท.สป.2
  • ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศในการแข่งขัน English Speech Contest ระดับ สพท.สป.2
  • ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศในการแข่งขันการเปิดพจนานุกรม ช่วงชั้นที่ 3 ระดับ สพท.สป.2
  • ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรม มหกรรมรักการอ่าน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับ สพฐ.
  • ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยการแข่งขันเต้น Toyota Contest
  • ชนะเลิศการแข่งขันการพูดสุนทรภจน์ภาษาจีน ระดับ สพท.สป.2
  • ได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขันการพูดสุนทรภจน์ภาษาจีน ระดับ สพฐ.
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน Reading Alound

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]