โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
Princess Chulabhorn Science High School Pathumthani
PCSHS Pathum Thani (th).svg
ข้อมูล
ชื่ออื่นวจภ.ปท. / PCSHSP
ประเภทโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ , โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
คำขวัญรักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
สถาปนา4 กรกฎาคม
เว็บไซต์www.pccp.ac.th

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขที่ 51 หมู่ 6 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เป็นโรงเรียนที่เน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประกาศจัดตั้งโดยฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการ. กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 31 กรกฎาคม 2538 โดยเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 3 รอบ (36 พรรษา) เมื่อปี พ.ศ. 2536

ความหมายของชื่อโรงเรียน[แก้]

 • จุฬาภรณ หมายถึง พระนามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 • ราช หมายถึง สถาบันของพระมหากษัตริย์
 • วิทยา หมายถึง วิชาความรู้
 • อาลัย หมายถึง สถานที่หรือความระลึกถึง

รวมคำว่า จุฬาภรณราชวิทยาลัย จึงหมายถึงสถานที่แห่งวิชาความรู้ที่สร้างขึ้นด้วยความระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ปรัชญาประจำโรงเรียน[แก้]

ปญฺญา ยตฺถํ วิปสฺสติ

คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา

หมายความว่า ปัญญาเกิดได้ด้วยเหตุ 3 ประการ ดังนี้

 • สุตฺตมยปัญฺญา ปัญญาที่สำเร็จได้ด้วยการฟัง
 • จินฺตมยปัญฺญา ปัญญาที่สำเร็จได้ด้วยการนึกคิด
 • ภาวนามยปัญฺญา ปัญญาที่สำเร็จได้ด้วยการฝึก

เอกลัษณ์ของโรงเรียน[แก้]

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและโครงงาน บนพื้นฐาน STEM ยกกำลังสอง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน[แก้]

วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมด้วยทักษะชีวิต

เพลงมาร์ชโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย[แก้]

    ราชวิทยาลัยอันใหญ่ยิ่ง        งามเพริศพริ้งคุณธรรมเลิศล้ำค่า

ทั้งศาสตร์ศิลปเลิศล้ำทางปัญญา มุ่งศึกษาวิทยาศาสตร์ให้ก้าวไกล

    ชูเชิดเทิดพระเกียรติแห่งเจ้าฟ้า   องค์จุฬาภรณพระนามยิ่งใหญ่

เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาติไทย ก้องเกริกไกรลือเลื่องกระเดื่องนาม

    สีแสดประเสริฐเจิดจ้าองค์ฟ้าหญิง น้ำเงินมิ่งกษัตริยาฟ้าสยาม

มงคลสถิตอยู่คู่เขตคาม ปรากฏนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย

    มุ่งส่งเสริมสร้างสรรค์จรรโลงชาติ  สร้างนักวิทยาศาสตร์ให้ยิ่งใหญ์

สร้างเกียรตฺยศชื่อเสียงให้เกรียงไกร นำชาติไทยก้าวหน้าชั่วฟ้าดิน

วันสถาปนาโรงเรียน[แก้]

ชาวจุฬาภรณราชวิทยาลัย กำหนดให้วันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน[แก้]

รักศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

สีและดอกไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

สีประจำโรงเรียนคือ สีนำเงิน-แสด

 • สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันกษัตริย์
 • สีแสด หมายถึง สีประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ดอกไม้ประจำโรงเรียนคือ ดอกแคแสด

การยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค[แก้]

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ยกฐานะของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 แห่ง ขึ้นเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีกระจายอยู่ในทุก ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นการให้โอกาสกับผู้มีความสามารถพิเศษที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภูมิภาค โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม ให้โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง มีมาตรฐานเทียบเท่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ดร.สมร ปาโท

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]