โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
Royal Monogram of King Bhumibol Adulyadej.svg
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kanjanapisek Wittayalai Suphanburi School (KPSP)
อักษรย่อ กภ.สพ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สหศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย
ก่อตั้ง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
สี สีเหลืองทอง-น้ำเงิน
เพลง มาร์ช - กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นหนึ่งใน 9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสการจัด งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 จัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ได้มีการยกระดับให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เช่นเดียวกับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และเพื่อสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในการพัฒนาเยาวชนให้สู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกอีกทั้ง 8 แห่ง ซึ่งคณะทำงานในการยกระดับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้เสนอแผนโครงการ และ รมว.ศธ. ได้มอบให้ สพฐ. ได้ปรับใช้งบประมาณปี 2554 มาดำเนินการให้กับโรงเรียนในการปรับปรุงเบื้องต้น โรงเรียนละ 5 ล้านบาท สำหรับแผนการพัฒนาตั้งแต่ปี 2555-2561 ให้ สพฐ. ดำเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้จัดทำร่วมกัน

ประวัติโรงเรียน[แก้]

เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างล้นพ้น และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในการที่จะพัฒนาบุคคล และประเทศชาติให้เจริญอย่างมีประสิทธิภาพได้จากพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนให้เห็นแนวพระราชดำริ ที่ทรงมุ่งมั่น พระราชหฤทัยที่จะส่งเสริม ทำนุบำรุงการศึกษา ให้แก่นักเรียนและเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นพสกนิกร    ของพระองค์ที่เจริญเติบโตให้เป็นพลเมืองของประเทศชาติที่ดีในภายภาคหน้า  ประกอบกับ รัฐบาลสมัยนั้น มีการเร่งรัดการขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา อย่างทั่วถึงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะมีนโยบายที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ กรมสามัญศึกษาได้เล็งเห็นว่าโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรับนักเรียนประจำชายได้โอนมาอยู่ในความดูแลของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ. 2517 โดยคณะกรรมการราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ได้เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น คือ นายอภัย จันทวิมล ขอให้พิจารณาและได้รับความเห็นชอบในหลักการที่จะให้โรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นโรงเรียนตัวอย่างของโรงเรียนประจำ ที่อาจจะตั้งเพิ่มขึ้นในกาลต่อไป

และจากการดำเนินงานปรากฏว่านักเรียนของโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย  มีจรรยามารยาทเรียบร้อย มีความเป็นผู้นำ เป็นสุภาพบุรุษ มีร่างกายแข็งแรง มีความรู้ความสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ กรมสามัญศึกษา จึงเห็นสมควรจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนลักษณะโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย ขึ้นในเขตการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

         จากโครงการของกรมสามัญศึกษาดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตการศึกษา 5 ได้รับการพิจารณาจากกรมสามัญศึกษาให้จัดตั้งโรงเรียน ภปร.ราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาส ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ได้พระราชทานนามโดยใช้ชื่อโรงเรียนครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”

         ต่อมาภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงยิ่งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พร้อมกันกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ในจังหวัดอื่น ๆ อีก 8 โรงเรียน คือ 

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่    

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 

         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ชัยภูมิ     

         และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

         สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาที่ดินสาธารณประโยชน์อยู่บริเวณหนองปลาดุก หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี มีเนื้อที่ จำนวน 94 ไร่ 3 งาน 58 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

แผนการเรียนที่เปิดสอน[แก้]

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (จำนวน 12 ห้อง)
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (จำนวน 9 ห้อง)
  • แผนการเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (จำนวน 2 ห้อง)
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (จำนวน 3 ห้อง)
  • แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (จำนวน 2 ห้อง)
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาเกาหลี

กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์"[แก้]

กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์"ประกอบไปด้วยคณะสีดังนี้

 • คณะศรีอิทราทิตย์ (สีแดง)
 • คณะสุรสีหนาท (สีเขียว)
 • คณะสีหราชเดโชชัย (สีชมพู)
 • คณะวิชิตวงศ์วุฒิไกร (สีฟ้า)

กาญจนาเกมส์[แก้]

ความเป็นมา การจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กลุ่มโรงเรียนได้กำหนดโครงการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย "กาญจนาเกมส์" ขึ้นโดยมีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา ตามจุดเน้นของกลุ่มโรงเรียน นำไปสู่การพัฒนาด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ ให้กับนักเรียนในกลุ่มโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักกีฬา นักดนตรี และศิลปะที่ดี มีศักยภาพสูงจนถึงระดับเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูง ขึ้นต่อไป และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ครู นักเรียนบุคลากรของแต่ละโรงเรียน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนตามเป้าหมาย และที่สำคัญการกีฬานับว่าเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการอยู่ ร่วมกันในสังคม รู้จักเคารพกฎกติกา การมีน้ำใจนักกีฬา "รู้แพ้ รู้ชนะ และ รู้อภัย" เพื่อนักเรียนนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถด้านกีฬาและมีพระคุณอันประเสริฐต่อการศึกษาไทย นับอเนกประการและกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากาญจนาเกมส์มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2543 โดยในครั้งนั้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เป็นเจ้าภาพ

 • กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 9 โรงเรียน จะมีการแข่งขันกีฬาประจำทุกๆปีในช่วงเดือนธันวาคม เป็นกีฬาสัมพันธ์ที่ทั้ง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยต่างร่วมกันแข่งขันกีฬาและสลับกันเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

ลำดับเจ้าภาพการแข่งขันกาญจนาเกมส์[แก้]

 • ครั้งที่ 1 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เมื่อปี 2544
 • ครั้งที่ 2 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เมื่อปี 2545
 • ครั้งที่ 3 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เมื่อปี 2546
 • ครั้งที่ 4 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมื่อปี 2547
 • ครั้งที่ 5 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เมื่อปี 2548
 • ครั้งที่ 6 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี เมื่อปี 2549
 • ครั้งที่ 7 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เมื่อปี 2550
 • ครั้งที่ 8 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เมื่อ ม.ค.ปี 2551
 • ครั้งที่ 9 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เมื่อ ธ.ค.ปี 2551
 • ครั้งที่ 10 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เมื่อ ธ.ค.ปี 2552
 • ครั้งที่ 11 ได้จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เมื่อ ธ.ค. ในปี 2553
 • ครั้งที่ 12 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เมื่อ ม.ค. ในปี 2555
 • ครั้งที่ 13 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ เมื่อ ก.พ. ในปี 2556
 • ครั้งที่ 14 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา เมื่อ ม.ค. ในปี 2557
 • ครั้งที่ 15 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี เมื่อ ธ.ค. ในปี 2557
 • ครั้งที่ 16 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ เมื่อ ม.ค. ในปี 2559
 • ครั้งที่ 17 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี เมื่อ ม.ค. ในปี 2560
 • ครั้งที่ 18 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เมื่อ ม.ค. ในปี 2561
 • ครั้งที่ 19 ได้จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี เมื่อ ธ.ค. ในปี 2561

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]