วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Logo Mahidol.png
ชื่ออังกฤษCollege of Music Mahidol University
ที่อยู่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้ง21 กันยายน พ.ศ. 2537
คณบดีดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
สีประจำคณะ     สีเขียว
เว็บไซต์www.music.mahidol.ac.th

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยดนตรีมีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะ ตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรี (ม. 4 - ม. 6) จนถึงระดับปริญญาเอก โดยเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ชำนาญในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเฉพาะ เป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนทั้งด้านแนวเพลงไทยและแนวเพลงสากล

ประวัติ[แก้]

การขยายการศึกษาสาขาวิชาดนตรี ก่อนที่จะมาเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้น ได้มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีหลายท่าน อาทิ ศ.นพ.สุเอ็ด คชเสนี, ศ.นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว, ศ.นพ.วราวุธ สุมาวงศ์, ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล และ ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ช่วยกันสนับสนุนผลักดัน ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นความสำคัญของวิชาการดนตรี และมีการจัดสัมมนาวิชาการดนตรีขึ้น

อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีในขณะนั้น ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาวิชาการดนตรีขึ้น และได้โอนย้ายนายสุกรี เจริญสุข ซึ่งจบปริญญาเอกสาขาดนตรี ข้าราชการสังกัดวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นหัวหน้าโครงการ โดยเปิดสอนวิชาดนตรีให้เป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาตรีขึ้น ประกอบด้วยวิชาดนตรีวิจักษ์ การขับร้องประสานเสียง วิชารวมวง มโหรี วงปี่พาทย์ มีวิชาดนตรีเป็นวิชาเลือกในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นครั้งแรก จัดสัมมนาวิชาการดนตรี ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างหลักสูตรมหาบัณฑิต แขนงดนตรี ขึ้นในแขนงวัฒนธรรมศึกษาด้วย

ในปีการศึกษา 2532 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวัฒนธรรมดนตรี โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดนตรีแรกของไทย ในปีการศึกษา 2536 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง "สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดนตรี” ขึ้นภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความช่วยเหลือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในขณะนั้น คือ รศ.นพ.มันตรี จุลสมัย เพื่อเปิดสอนแขนงวิชาดนตรีศึกษาและแขนงวิชาดนตรีวิทยา

ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขึ้น โดยอธิการบดีในขณะนั้นคือ ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ชื่อ "วิทยาลัยดุริยางคศิลป์” เป็นชื่อที่ ศ.นพ. อดุลย์ วิริยเวชกุล เป็นผู้เสนอและเป็นที่ยอมรับ หมายถึงวิทยาลัยดนตรีที่มุ่งสร้างนักดนตรีที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นวิทยาลัยของผู้ที่มีศิลปะทางดนตรี

 • วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เปิดโครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปขึ้น ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ เพื่อบริการวิชาการดนตรีสำหรับประชาชน โดยมีโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษารองรับ ซึ่งมีผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการจำนวนมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้พัฒนาการศึกษาดนตรีของเด็กตั้งแต่เล็ก และสร้างบรรยากาศการเรียนดนตรีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
 • ในปี พ.ศ. 2539 อธิการบดีในขณะนั้นคือ ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้พัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ขยายการศึกษากว้างขวางขึ้น ทั้งการศึกษาและกิจกรรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนและวิจัยดนตรีทุกสาขา ได้จัดการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 • พ.ศ. 2549 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อบริการวิชาการดนตรีสำหรับประชาชน โดยมี "โครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา" รองรับ
 • พ.ศ. 2550 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างสวนพฤกษาดุริยางค์ เป็นสถานที่รวบรวมต้นไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรี ๖๓ ชนิด ทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน รวมไปถึงเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์
 • พ.ศ. 2552 อาคาร D สร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใช้งานได้ พร้อมก่อตั้งสำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ College of Music, Mahidol University Publishing (CMMU publishing) เพื่อจัดพิมพ์หนังสือวิชาการเพลงดนตรีและวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้ทำการเปิด ร้าน Music square เป็นร้านอาหารและสถานที่รับรองแขก , 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เริ่มโครงการ “ศาลายาลิงก์” เพื่อรองรับการเดินทางในเส้นทางศาลายา-สถานีรถไฟฟ้า BTS วงเวียนใหญ่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถานีบางหว้า และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ได้ย้ายมาเปิดทำการ ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บนพื้นที่กว่า 1,100 ตารางเมตร
 • 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้ทำการวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่มีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอุษาคเนย์
 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี (ประจำ) หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 [1]

ทำเนียบผู้อำนวยการ / คณบดี[แก้]

โครงการพัฒนาวิชาการดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2551
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข 20 กันยายน พ.ศ. 2552 - 19 กันยายน พ.ศ. 2556 วาระที่ 1

20 กันยายน พ.ศ. 2556 - 20 กันยายน พ.ศ. 2560 วาระที่ 2

2. ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน [2]

หลักสูตร[แก้]

ต่ำกว่าปริญญาตรี[3]
ปริญญาตรี[4]
ปริญญาโท[5]
ปริญญาเอก[6]

ระดับเตรียมอุดมดนตรี ม.4-ม.6

 • ดนตรีไทย
 • ดนตรีตะวันตก

สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต

 • แขนงดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Oriental Music)
 • แขนงดนตรีปฏิบัติ (ดนตรีตะวันตก)(Performance)
 • แขนงดนตรีแจ๊ส (Jazz Studies)
 • แขนงเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)
 • แขนงดนตรีสมัยนิยม (Music Entertainment)
 • แขนงธุรกิจดนตรี (Music Bussiness)
 • แขนงการประพันธ์ดนตรี (Composition)
 • แขนงดนตรีศึกษา (Music Education)
 • แขนงการแสดงละครเพลง (Music Theatre)

สาขาดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

 • แขนงวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
 • แขนงวิชาเอกการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
 • แขนงวิชาเอกการอำนวยเพลง
 • แขนงวิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
 • แขนงวิชาเอกดนตรีแจ๊ส

สาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • แขนงดนตรีวิทยา
 • แขนงดนตรีศึกษา
 • แขนงดนตรีศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)
 • แขนงธุรกิจดนตรี
 • แขนงดนตรีบำบัติ

สาขาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • แขนงดนตรีศึกษา
 • แขนงดนตรีวิทยา

สาขาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • แขนงวิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
 • แขนงวิชาเอกการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
 • แขนงวิชาเอกการอำนวยเพลง
การเรียนการสอนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีในประเทศไทย[แก้]

 • พิสุทธ์ ประทีปะเสน (อ้น) สาขา jazz (แซกโซโฟน วง T-Bone)(ป.ตรีรุ่น1)
 • ธรรศตะวัน ไขแสง (ตะวัน) สาขา Music Technology (มือกีต้าร์วง กาเนชา, อาจารย์ประจำสาขา Music Entertainment ว.ดุริยางคศิลป์ มหิดล) (ป.ตรี รุ่น 1)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภดล ทิพยรัตน์ (ครูนน) สาขา Musicology, คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, (ศิษย์เก่า ปริญญาเอก รุ่นที่ 1)
 • ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ (ฟ้าใส) สาขา Performance (นักร้องวง Baba-e', ครูประจำบ้าน AF, The Trainer)(ป.ตรีรุ่น1, ป.โท,ป.เอก)
 • วรางคณิภา พวงธนะสาร (น๊อตโตะ) สาขา Performance (นักร้อง) (ป.ตรีรุ่น1, ป.โท)
 • ธุรดี อารีรอบ (อิ๋งอิ๋ง) สาขา Performance (ศิลปิน, นักร้อง, นักล่าฝัน AF4) (ป.ตรี รุ่น1 , ป.โท)
 • รวิษฎา สุกิตติวรกุล (แคท) (นักร้องวง Baba-e') (ป.ตรี,ป.โท)
 • ตะวัน จิระศรีปัญญา (หวี) (มือเบสวง Kobe , อาจารย์ประจำสาขา Music Entertainment ว.ดุริยางคศิลป์ มหิดล)
 • ธีรัช เลาห์วีระพานิช (กุ๊ก) สาขา jazz (แซกโซโฟน วง T-Bone)(ป.ตรีรุ่น2)
 • เบน ชลาทิศ (ศิลปิน นักร้อง)(ป.ตรีรุ่น3)
 • สุกฤษ์ ศรีเปารยะ (สุ่ม)(เบสวง Clash) (ป.ตรีรุ่น3)
 • วีรณัฐ ทิพยมณฑล (แจ๊ป) สาขา Business (นักร้องนำ และ กีต้าร์ วง the richman toy) (ป.ตรีรุ่น5)
 • วสุ ปาลิโพธิ (กิ๊ป) สาขา Technology (อดีตมือกีต้าร์ วง the richman toy)(ป.ตรีรุ่น5)
 • นันทพร เทพภูษาวัฒนา (ฝัน) สาขา Music Entertainment (นักร้องวง Baba-e')(ป.ตรีรุ่น5)
 • ประณัฐ ธรรมโกสิทธิ์ (แป๊บ) สาขา Technology (กีตาร์วง Sweet Mullet)(ป.ตรีรุ่น5)
 • นฤดม ตันทนานนท์ (อั๋น) สาขา Technology (กีตาร์วง Sweet Mullet)(ป.ตรีรุ่น5)
 • อัคราวิชญ์ พิริโยดม (เช่) สาขา jazz (มือเบส วง the richman toy, อาจารย์ประจำสาขา Music Entertainment ว.ดุริยางคศิลป์ มหิดล) (ป.ตรี รุ่น 6)
 • พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัด) สาขา Technology (ศิลปิน, นักแสดง, นักร้อง, นักล่าฝัน AF2) (เตรียมอุดมดนตรีรุ่น2, ป.ตรีรุ่น6)
 • ศิรดา ใจประสงค์ (ปริญญ์) สาขา Composition (มือ keyboard, แต่งเพลง วงSenorita)(ป.ตรีรุ่น6)
 • มุขพล จันทรวงศ์ (ดอดจ์) สาขา Technology (นักร้องนำ, กีตาร์วง Bogie Dodge,Producer ค่าย KAMIKAZE,Music Director ค่าย RS) (ป.ตรีรุ่น6)
 • สฤษฎ ตันเป็นสุข (ฤษฎ) สาขา jazz (ทรัมเป็ต วง T-Bone) (ป.ตรีรุ่น8)
 • เมธัส ตรีรัตนวารีสิน (แจ็ค) (ศิลปิน, นักแสดง, นักร้อง, นักล่าฝัน AF4) (ป.ตรีรุ่น10)
 • จารุพัฒน์ ลีนานุพันธุ์ (จา) สาขา Technology (มือกีตาร์วง Jida) (ป.ตรีรุ่น10)
 • ณัฐวัจน์ ไกรพิชญ์ (ใหม่) สาขา Music Entertainment (มือกีตาร์วง Jida) (ป.ตรีรุ่น10)
 • ปัจจาพงศ์ ศุภชัยเจริญ (กั๊ป) สาขา Music Entertainment (มือเบสวง Jida) (ป.ตรีรุ่น10)
 • ยศนันท์ วงษ์เซ็ง (ว่าน) (ศิลปิน, นักร้อง, นักล่าฝัน AF5)(เตรียมอุดมดนตรีรุ่น7, ป.ตรีรุ่น11)
 • ธชย ประทุมวรรณ (เก่ง) สาขาดนตรีไทย (ผู้ชนะประเภทเดี่ยว Coke music award 2010 มีผลงาน Single ปี 2011 , รองชนะเลิศอันดับ1 รายการ The Voice Thailand) (ป.ตรี รุ่น 10)
 • ณภัทร วิสมิตะนันท์ (จั๊บ) สาขา Music Entertainment (แชมป์รายการ Teen SuperStar” มีผลงาน Single ปี 2011) (ป.ตรี รุ่น11)
 • ณัฐ เบญจรงค์รัตน์ (นัท) สาขา Music Entertainment (มือเบสวงสมเกียรติ ผู้ชนะ Coke music award 2010 มีผลงาน Single ปี 2011) (ป.ตรี รุ่น 11)
 • แทนทวิช ทวิชศรี (โซ่) สาขา Music Entertainment (มือกลองวงสมเกียรติ ผู้ชนะ Coke music award 2010 มีผลงาน Single ปี 2011) (ป.ตรี รุ่น 11)
 • ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส (ปุ๊น) สาขา Music Business (ศิลปิน, มือคียบอร์ด วง April Fools' Day ค่าย RS, นักแต่งเพลง/producer/music director RS) (ป.ตรี รุ่น 11)
 • คนาวิน เชื้อแถว (โบ๊ท) สาขา Music Entertainment (นักร้องนำวงสมเกียรติ ผู้ชนะ Coke music award 2010 มีผลงาน Single ปี 2011) (ป.ตรี รุ่น 12)
 • ภูริช พันธุ์รุ่ง (บอส) สาขา Music Entertainment (มือกีต้าร์วงสมเกียรติ ผู้ชนะ Coke music award 2010 มีผลงาน Single ปี 2011) (ป.ตรี รุ่น 12)
 • ธนญ แสงเล็ก (นน) สาขา Music Entertainment (มือกีต้าร์วงสมเกียรติ ผู้ชนะ Coke music award 2010 มีผลงาน Single ปี 2011) (ป.ตรี รุ่น 12)
 • ประวิทย์ ฮันสเตน (ยิ้ม) สาขา Music Entertainment ( มือกลองวง สมเกียรติ ค่าย Smallroom , นักแสดงเรื่อง ภวังค์รัก, MV เพลงมันเป็นใคร วง Polycat) ( ป.ตรี รุ่น12)
 • พีระนัต สุขสำราญ (เงาะ) สาขา Music Entertainment ( มือกีตาร์วง Therichmantoy จาก Smallroom ) (ป.ตรี รุ่น 12 )
 • วิภาวี เตชะสุรางค์ (วี) สาขา Music Entertainment (ชนะเลิศ S’Club Talented Boys ’n Girls’10, ตัวแทนจากภาคเหนือ รายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี7) ( ป.ตรี รุ่น 12)
 • บุตรศรัณย์ ทองชิว (น้ำตาล) สาขา Music Business (ศิลปิน, นักร้อง TheStar5) (ม.6,ป.ตรีรุ่น12)
 • ลินท์พิตา จินดาภู (หญิง) สาขา Business (ศิลปิน รองอันดับ1 TheStar11) (ป.ตรี รุ่น 12)
 • ภัทรภร แสงสำอางค์ (ซิน) สาขา Music Entertainment ( ผู้เข้ารอบ20คนสุดท้าย รายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี10 และ ปี11) ( ป.ตรี รุ่น 13)
 • ธันยชนิต ศรีสมเพชร (เต้ย) สาขา Music Entertainment ( นักล่าฝัน AF10) (ป.ตรี รุ่น13)
 • วทัญญู จิตติเสถียรพร (โฟนลิ้ง) สาขา Performance เคพีเอ็น อวอร์ด ครั้งที่ 21 (ป.ตรี รุ่น13)
 • ยศพล ยศอมรสุนทร (ไอกี้) สาขา Technology (ดีเจ คลื่น pynk 98.5 , Fresz 91.5) (ป.ตรี รุ่น 14)
 • เกวลิน พูลภีไกร (เกรซ) เอก Major Classical Voice (ศิลปิน, นักร้องTheStar11) (ม.4-ม.5)
 • พณพงศ์ เพิ่มพูน (ท้อป) (ศิลปินวง The Messenger ค่าย Spicydisc
 • ณัฐรุจา ชุติวรรณโสภณ (แก้ว BNK48) เอกเปียโน

)

เชิงอรรถ[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]