ข้ามไปเนื้อหา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
College of Music, Mahidol University
ชื่อย่อMS (MSMU)
สถาปนา21 กันยายน พ.ศ. 2537
คณบดีดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ
ที่อยู่
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
สี  สีเขียวอ่อน
เว็บไซต์College of Music, Mahidol University

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (อังกฤษ: College of Music, Mahidol University) เป็นโรงเรียนดนตรีแห่งแรกในประเทศไทย เคยมีฐานะเป็นวิทยาลัย ปัจจุบันลดสถานะเทียบเท่าคณะหนึ่งในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับดนตรีโดยเฉพาะ ตั้งแต่ระดับเตรียมอุดมดนตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก โดยเป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนวิชาดนตรีในระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ที่ชำนาญในเครื่องดนตรีแต่ละชนิดโดยเฉพาะ เป็นสถาบันเดียวในประเทศที่เปิดสอนทั้งด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ปัจจุบันวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันดนตรีแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันดนตรีในยุโรป และล่าสุด หลักสูตรระดับปริญญาตรีได้รับการรับรองจาก MusiQuE ซึ่งเป็นมาตรฐานทัดเทียมสถาบันดนตรีชั้นนำระดับโลก

ประวัติ[แก้]

การขยายการศึกษาสาขาวิชาดนตรี ก่อนที่จะมาเป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นั้น ได้มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงด้านดนตรีหลายท่าน อาทิ ศ. นพ.สุเอ็ด คชเสนี, ศ. นพ.สุพจน์ อ่างแก้ว, ศ. นพ.วราวุธ สุมาวงศ์, ศ. นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล และ ศ. นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ช่วยกันสนับสนุนผลักดัน ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลได้เห็นความสำคัญของวิชาการดนตรี และมีการจัดสัมมนาวิชาการดนตรีขึ้น

บรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรือนศิลปิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 ศ. นพ.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีในขณะนั้น ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาวิชาการดนตรีขึ้น และได้โอนย้ายนายสุกรี เจริญสุข ซึ่งจบปริญญาเอกสาขาดนตรี ข้าราชการสังกัดวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นหัวหน้าโครงการ โดยเปิดสอนวิชาดนตรีให้เป็นวิชาเลือกในระดับปริญญาตรีขึ้น ประกอบด้วยวิชาดนตรีวิจักษ์ การขับร้องประสานเสียง วิชารวมวง มโหรี วงปี่พาทย์ มีวิชาดนตรีเป็นวิชาเลือกในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นครั้งแรก จัดสัมมนาวิชาการดนตรี ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างหลักสูตรมหาบัณฑิต แขนงดนตรี ขึ้นในแขนงวัฒนธรรมศึกษาด้วย

ในปีการศึกษา 2532 มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวัฒนธรรมดนตรี โดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดนตรีแรกของไทย ในปีการศึกษา 2536 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง “สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการดนตรี” ขึ้นภายใต้บัณฑิตวิทยาลัย โดยความช่วยเหลือจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในขณะนั้น คือ รศ. นพ.มันตรี จุลสมัย เพื่อเปิดสอนแขนงวิชาดนตรีศึกษาและแขนงวิชาดนตรีวิทยา

ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขึ้น โดยอธิการบดีในขณะนั้นคือ ศ. นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ชื่อ “วิทยาลัยดุริยางคศิลป์” เป็นชื่อที่ ศ. นพ. อดุลย์ วิริยเวชกุล เป็นผู้เสนอและเป็นที่ยอมรับ หมายถึงวิทยาลัยดนตรีที่มุ่งสร้างนักดนตรีที่มีความสามารถในการเล่นดนตรี เป็นวิทยาลัยของผู้ที่มีศิลปะทางดนตรี

 • วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ได้เปิดโครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปขึ้น ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ เพื่อบริการวิชาการดนตรีสำหรับประชาชน โดยมีโครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษารองรับ ซึ่งมีผู้ปกครองและผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการจำนวนมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้พัฒนาการศึกษาดนตรีของเด็กตั้งแต่เล็ก และสร้างบรรยากาศการเรียนดนตรีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
 • ในปี พ.ศ. 2539 อธิการบดีในขณะนั้นคือ ศ. นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้พัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ให้มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่ง ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ได้ขยายการศึกษากว้างขวางขึ้น ทั้งการศึกษาและกิจกรรมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยาลัยที่เปิดสอนและวิจัยดนตรีทุกสาขา ได้จัดการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
 • ในปี พ.ศ. 2549 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดโครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปขึ้นที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อบริการวิชาการดนตรีสำหรับประชาชน โดยมี “โครงการวิจัยพรสวรรค์ศึกษา” รองรับ
 • ในปี พ.ศ. 2550 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดสร้างสวนพฤกษาดุริยางค์ เป็นสถานที่รวบรวมต้นไม้ที่ใช้ทำเครื่องดนตรี 63 ชนิด ทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน รวมไปถึงเครื่องดนตรีในภูมิภาคอุษาคเนย์
 • ในปี พ.ศ. 2552 อาคาร D สร้างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ใช้งานได้ พร้อมก่อตั้งสำนักพิมพ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ College of Music, Mahidol University Publishing (CMMU publishing) เพื่อจัดพิมพ์หนังสือวิชาการเพลงดนตรีและวิชาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ได้ทำการเปิด ร้าน Music square เป็นร้านอาหารและสถานที่รับรองแขก ต่อมา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เริ่มโครงการ “ศาลายาลิงก์” เพื่อรองรับการเดินทางในเส้นทางศาลายา–รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีวงเวียนใหญ่ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสถานีบางหว้า และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม โครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์การค้าเสรีเซ็นเตอร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ได้ย้ายมาเปิดทำการ ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ บนพื้นที่กว่า 1,100 ตารางเมตร
 • วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้ทำการวางศิลาฤกษ์อาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีอุษาคเนย์ ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่มีความสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอุษาคเนย์
 • วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาวิชาชีพดนตรีสู่ความเป็นเลิศ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรี (ประจำ) หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักเรียนเตรียมอุดมดนตรี[1]

ทำเนียบผู้อำนวยการ / คณบดี[แก้]

โครงการพัฒนาวิชาการดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข พ.ศ. 2530พ.ศ. 2536
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข พ.ศ. 2537พ.ศ. 2551
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข 20 กันยายน พ.ศ. 255219 กันยายน พ.ศ. 2556 วาระที่ 1

20 กันยายน พ.ศ. 255620 กันยายน พ.ศ. 2560 วาระที่ 2

2. ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน[2]

หลักสูตร[แก้]

เตรียมอุดมดนตรี[3]
ปริญญาตรี[4]
ปริญญาโท[5]
ปริญญาเอก[6]

ประกาศนียบัตรวิชาชีพดนตรี

 • วิชาเอกดนตรีสากล
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊ส
 • วิชาเอกดนตรีไทย
 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต

 • วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (Classical Music Performance)
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (Jazz)
 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี (Music Composition)
 • วิชาเอกละครเพลง (Musical Theater)
 • วิชาเอกดนตรีสมัยนิยม (Popular Music)
 • วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (Thai and Eastern Music)
 • วิชาเอกธุรกิจดนตรี (Music Business)
 • วิชาเอกดนตรีศึกษาและการสอน (Music Education and Pedagogy)
 • วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)

ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต

 • วิชาเอกการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี
 • วิชาเอกการประพันธ์และทฤษฎีดนตรี
 • วิชาเอกการอำนวยเพลง
 • วิชาเอกการบรรเลงเปียโนประกอบ
 • วิชาเอกดนตรีแจ๊ส

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 • วิชาเอกดนตรีวิทยา
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)
 • วิชาเอกธุรกิจดนตรี
 • วิชาเอกดนตรีบำบัติ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

 • วิชาเอกดนตรีวิทยา
 • วิชาเอกดนตรีศึกษา

ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 • วิชาเอกการแสดงดนตรี
 • วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี
 • วิชาเอกการอำนวยเพลง
การเรียนการสอนของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีในประเทศไทย[แก้]

 • พิสุทธิ์ ประทีปะเสน (อ้น) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (มือแซกโซโฟน วง T-Bone) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
 • ธรรศตะวัน ไขแสง (ตะวัน) วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล ทิพยรัตน์ (นน) วิชาเอกดนตรีวิทยา (คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) {ปริญญาเอก รุ่นที่ 1}
 • ดร.ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ (ฟ้าใส) วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (นักร้อง วง Baba-e’, ครูประจำบ้าน AF) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
 • พิมพ์ปวีณ์ พวงธนะสาร (น็อตโตะ,ชื่อเดิม วรางคณิภา พวงธนะสาร) วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (นักร้อง) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
 • ธุรดี อารีรอบ (อิ๋งอิ๋ง) วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (ศิลปิน, นักร้อง, นักล่าฝัน AF4) {ปริญญาตรี รุ่น 1}
 • รวิษฎา สุกิตติวรกุล (แคท) (นักร้อง วง Baba-e’)
 • ตะวัน จิระศรีปัญญา (หวี) (มือเบส วง Kobe, อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • ธีรัช เลาห์วีระพานิช (กุ๊ก) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (มือแซกโซโฟน วง T-Bone) {ปริญญาตรี รุ่น 2}
 • ชลาทิศ ตันติวุฒิ (เบน) (ศิลปิน, นักร้อง) {ปริญญาตรี รุ่น 3}
 • สุกฤษ์ ศรีเปารยะ (สุ่ม) (มือเบส วง Clash) {ปริญญาตรี รุ่น 3}
 • วีรณัฐ ทิพยมณฑล (แจ๊ป) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (นักร้องนำและมือกีต้าร์ วง The Richman Toy) {ปริญญาตรี รุ่น 5}
 • วสุ ปาลิโพธิ (กิ๊ป) วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (อดีตมือกีต้าร์ วง The Richman Toy) {ปริญญาตรี รุ่น 5}
 • นันทพร เทพภูษาวัฒนา (ฝัน) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (นักร้อง วง Baba-e’) {ปริญญาตรี รุ่น 5}
 • ประณัฐ ธรรมโกสิทธิ์ (แป๊บ) วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (มือกีตาร์ วง Sweet Mullet) {ปริญญาตรี รุ่น 5}
 • นฤดม ตันทนานนท์ (อั๋น) วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (มือกีตาร์ วง Sweet Mullet) {ปริญญาตรี รุ่น 5}
 • อัคราวิชญ์ พิริโยดม (เช่) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (มือเบส วง The Richman Toy, อาจารย์ประจำสาขาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล) {ปริญญาตรี รุ่น 6}
 • พัดชา เอนกอายุวัฒน์ (พัด) วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (ศิลปิน, นักแสดง, นักร้อง, นักล่าฝัน AF2) {เตรียมอุดมดนตรีรุ่น 2, ปริญญาตรี รุ่น 6}
 • ศิรดา ใจประสงค์ (ปริญญ์) วิชาเอกการประพันธ์ดนตรี (มือคีย์บอร์ด วง Senorita) {ปริญญาตรี รุ่น 6}
 • มุขพล จันทรวงศ์ (ดอดจ์) วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (นักร้องนำและมือกีตาร์ วง Bogie Dodge) {ปริญญาตรี รุ่น 6}
 • สฤษฎ ตันเป็นสุข (สฤษฎ) วิชาเอกดนตรีแจ๊ส (มือทรัมเป็ต วง T-Bone) {ปริญญาตรี รุ่น 8}
 • เมธัส ตรีรัตนวารีสิน (แจ็ค) (ศิลปิน, นักร้อง, นักแสดง, นักล่าฝัน AF4) {ปริญญาตรี รุ่น 10}
 • จารุพัฒน์ ลีนานุพันธุ์ (จา) วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี (มือกีตาร์ วง Jida) {ปริญญาตรี รุ่น 10}
 • ณัฐวัจน์ ไกรพิชญ์ (ใหม่) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (มือกีตาร์ วง Jida) {ปริญญาตรี รุ่น 10}
 • ปัจจาพงศ์ ศุภชัยเจริญ (กั๊ป) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (มือเบส วง Jida) {ปริญญาตรี รุ่น 10}
 • ธชย ประทุมวรรณ (เก่ง) วิชาเอกดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก (รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ The Voice Thailand 1) {ปริญญาตรี รุ่น 10}
 • อคิร วงษ์เซ็ง (ว่านไฉ, ชื่อเดิม ยศนันท์ วงษ์เซ็ง) (ศิลปิน, นักร้อง, นักล่าฝัน AF5) {เตรียมอุดมดนตรีรุ่น 7, ปริญญาตรี รุ่น 11}
 • ณภัทร วิสมิตะนันท์ (จั๊บ) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (แชมป์รายการ Teen Superstar) {ปริญญาตรี รุ่น 11}
 • ณัฐ เบญจรงค์รัตน์ (นัท) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (มือเบส วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010) {ปริญญาตรี รุ่น 11}
 • แทนทวิช ทวิชศรี (โซ่) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (มือกลอง วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010) {ปริญญาตรี รุ่น 11}
 • ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส (ปุ๊น) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (ศิลปิน, มือคีย์บอร์ด วง April Fools’ Day) {ปริญญาตรี รุ่น 11}
 • คนาวิน เชื้อแถว (โบ๊ท) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (นักร้องนำ วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010) {ปริญญาตรี รุ่น 12}
 • ภูริช พันธุ์รุ่ง (บอส) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (มือกีต้าร์ วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010) {ปริญญาตรี รุ่น 12}
 • ธนญ แสงเล็ก (นน) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (มือกีต้าร์ วง สมเกียรติ ผู้ชนะ Coke Music Awards 2010) {ปริญญาตรี รุ่น 12}
 • ประวิทย์ ฮันสเตน (ยิ้ม) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (มือกลอง วง สมเกียรติ) {ปริญญาตรี รุ่น 12}
 • พีระนัต สุขสำราญ (เงาะ) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (มือกีตาร์ วง The Richman Toy) {ปริญญาตรี รุ่น 12}
 • วิภาวี เตชะสุรางค์ (วี) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (ตัวแทนภาคเหนือจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 7) {ปริญญาตรี รุ่น 12}
 • บุตรศรัณย์ ทองชิว (นํ้าตาล) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (ศิลปิน, นักร้อง จากรายการเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 5) {ปริญญาตรี รุ่น 12}
 • ลินท์พิตา จินดาภู (หญิง) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (รองชนะเลิศอันดับ 1 จากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 11) {ปริญญาตรี รุ่น 12}
 • ภัทรภร แสงสำอางค์ (ซิน) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (ผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้ายจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 10 และ ปี 11) {ปริญญาตรี รุ่น 13}
 • ธันยชนิต ศรีสมเพชร (เต้ย) วิชาเอกธุรกิจดนตรี (นักล่าฝัน AF10) {ปริญญาตรี รุ่น 13}
 • วทัญญู จิตติเสถียรพร (โฟนลิ้ง) วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก {ปริญญาตรี รุ่น 13}
 • ยศพล ยศอมรสุนทร (ไอกี้) วิชาเอกเทคโนโลยีดนตรี {ปริญญาตรี รุ่น 14}
 • เกวลิน พูลภีไกร (เกรซ) วิชาเอกปฏิบัติดนตรีคลาสสิก (ศิลปิน, นักร้อง จากรายการ เดอะสตาร์ 11)
 • พณพงศ์ เพิ่มพูน (ท็อป) {ปริญญาตรี รุ่น 9} (ศิลปิน วง The Messenger)
 • ชนิษฐา โลจนานนท์ (ตาล) (มือกลอง วง Aliz)
 • เจตพล กนิษฐชาต (เจมส์) วิชาเอกดนตรีสมัยนิยม (ศิลปิน, ผู้ชนะจากรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว 2022)

วัฒนธรรมสมัยนิยม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติวิทยาลัย
 2. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 31/2560, แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์[ลิงก์เสีย], 21 กันยายน พ.ศ. 2560
 3. "หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-07. สืบค้นเมื่อ 2016-11-04.
 4. "หลักสูตรปริญญาตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-11-11. สืบค้นเมื่อ 2016-11-04.
 5. "หลักสูตรปริญญาโท". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-19. สืบค้นเมื่อ 2016-11-04.
 6. "หลักสูตรปริญญาเอก". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-21. สืบค้นเมื่อ 2016-11-04.
 7. รียูเนียน 'Seasons Change' นักแสดงนำ ร่วมงานอีกครั้งหลังผ่านไป 16 ปี!

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]