โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี แต่เดิมชื่อ "โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์" ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 การก่อตั้งโรงเรียนสำเร็จได้เนื่องจากท่านพระครูนนทกิจพิศาล เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดต้นเชือกได้มอบที่ดินของวัดซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จานวน 35 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 3966 ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จานวน 2 ห้อง และมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จานวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 4 ห้อง การเปิดทำการสอนในระยะแรกนั้น กรมสามัญศึกษาไม่ได้จัดสรรอาคารเรียนและครูให้ โรงเรียนจึงต้องอาศัยอาคารเรียนและครูจากโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกมาช่วยสอนนักเรียนในช่วงนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่คือสถานที่ในปัจจุบัน และได้มีการก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลังเพื่อทำการเรียนการสอน

 • ปี พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. จำนวนครึ่งหลัง
 • ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 780,000 บาท เพื่อจัดสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27
 • ปี พ.ศ. 2531 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ค. อีกครึ่งหลังคืออาคารเรียนปัจจุบันที่ชื่อว่าอาคารนนทกิจพิศาล
 • ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง จานวนเงิน 2,987,613.38 บาท และงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูจำนวน 4 หลัง มูลค่า 200,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2545 ได้ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อปรับปรุงห้องสมุดและปรับปรุงด้านล่างของอาคาร 216 ค จานวน 5 ห้อง เพื่อจัดทำห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องภาษาไทย ห้องพยาบาล และห้องแนะแนว และระดมทุนจากแหล่งภายนอกติดตั้งพัดลมและเครื่องเสียงในอาคารหอประชุมประชาร่วมใจ
 • ปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอนจำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,500,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรส่วนท้องถิ่นและชุมชนดังนี้

- ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนจานวน 100 ชุด เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ้างครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ครูชาวต่างประเทศจำนวน 1 อัตรา - เทศบาลตำบลบางใหญ่ ถมดินสร้างสนามฟุตบอล จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า-ออกโรงเรียนระยะ 60 เมตร มอบทุนการศึกษา 28 ทุน และอุปกรณ์กีฬา - นายพิภพ บุญธรรม นายอำเภอบางใหญ่ ของบประมาณผู้ว่า CEO สมทบปรับปรุงสนามฟุตบอลและบริเวณโรงเรียนให้ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางใหญ่ 4,000,000 บาท - งบผู้ว่า CEO สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาจานวน 600,170 บาท และซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จำนวนเงิน 100,000 บาท - บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) สนับสนุนให้คณะครูไปศึกษาดูงาน "โครงการก๊าซธรรมชาติ" ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2548 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างอาคารแบบ 324 ล (ตอกเข็มพร้อมถมดินสนาม) จำนวนเงิน 21 ล้านบาท - เจ้าอาวาสวัดต้นเชือกบริจาคโรงอาหาร พร้อมโต๊ะ 30 ชุด เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 63,000 บาท - ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" รุ่นที่ 2 ของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - ได้รับการสนับสนุนจัดทำจัดภูมิทัศน์ ลานแก้ว ลานบุญ และลานพุทธ ลานธรรม จากเจ้าอาวาสวัดไผ่เหลืองสัจธรรมมาราม จำนวนเงิน 170,000 บาท - ได้รับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดไผ่เหลืองสัจธรรมมารามแก่นักเรียน จำนวนเงิน 20,000 บาท - สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกับวัดไผ่เหลืองสัจธรรมมาราม วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดต้นเชือก ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) สร้างและตกแต่งภายในห้องประชุมราชพฤกษ์ จำนวนเงิน 200,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) สร้างห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป จำนวนเงิน 300,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างอาคารสำนักงานกิจกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 500,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างเสาธง จำนวนเงิน 350,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างมณฑปรูปเหมือนพระครูนนทกิจพิศาล จำนวนเงิน 360,189.50 บาท

ประวัติการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์เป็น "โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)" ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)
 • วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) ได้ลงมติในที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) เป็นโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เนื่องจากชื่อโรงเรียนไปพ้องกับโรงเรียนสตรีนนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เช่นเดียวกัน ทำให้มีผู้เข้าใจผิดเสมอว่าเป็นสถานศึกษาเดียวกัน ประกอบกับชื่อของโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) มีคาว่า "สตรี" นำหน้าชื่อโรงเรียน ซึ่งในความเป็นจริงนั้น โรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งรับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ทำให้ผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนเข้าเรียนเกิดความเข้าใจผิดเสมอว่า โรงเรียนแห่งนี้รับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น
 • วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ลงมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) เป็น "โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี"
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี" ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวโรกาสอันเป็นมงคล โรงเรียนควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้นามชื่อโรงเรียนว่า "ราชวินิต นนทบุรี" พร้อมอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและพระสัญลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นตราสัญลักษณ์และอักษรย่อของโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2552 มี นายชาคริส ภู่งามเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลา 34 ปี
 • โทรศัพท์ 0 2927 7239 โทรสาร 0 2927 8290

เครื่องหมายประจำโรงเรียน[แก้]

พระมหาพิชัยมงกุฏอยู่เหนือ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน[แก้]

พระพุทธชินราชจำลอง

สีประจำโรงเรียน[แก้]

สีน้าเงิน หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สีขาว หมายถึง ความจงรักภักดี ความบริสุทธิ์ ความดี มีคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน[แก้]

ดอกพุทธรักษา แสดงถึงการใช้คุณธรรม จริยธรรม ในการอบรมสั่งสอนบุตรให้ทำความดี และเป็นดอกไม้ของพ่อ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]