โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
ที่ตั้ง
แผนที่
เลขที่ 12/1 หมู่ที่ 5 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
พิกัด13°50′21.9″N 100°20′52.4″E / 13.839417°N 100.347889°E / 13.839417; 100.347889พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′21.9″N 100°20′52.4″E / 13.839417°N 100.347889°E / 13.839417; 100.347889
ข้อมูล
ชื่อเดิม • โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์
 • โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญปญฺญาย ปริสุชฺฌติ
(คนบริสุทธิ์ได้เพราะมีปัญญา)
สถาปนา20 เมษายน พ.ศ. 2521 (45 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระครูนนทกิจพิศาล
เขตการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส1012230157
ผู้อำนวยการโรงเรียนประวิน แก้วดวงแสง
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1–6
เพศสหศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนไทย
สี  ขาว
  กรมท่า
เพลง"มาร์ชโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี"
ดอกไม้พุทธรักษา
เว็บไซต์www.rnn.ac.th

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 บ้านบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี แต่เดิมชื่อ "โรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์" ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2521 การก่อตั้งโรงเรียนสำเร็จได้เนื่องจากท่านพระครูนนทกิจพิศาล เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดต้นเชือกได้มอบที่ดินของวัดซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ จานวน 35 ไร่ ตามโฉนดเลขที่ 3966 ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2521 ได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) จานวน 2 ห้อง และมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) จานวน 2 ห้อง รวมทั้งสิ้น 4 ห้อง การเปิดทำการสอนในระยะแรกนั้น กรมสามัญศึกษาไม่ได้จัดสรรอาคารเรียนและครูให้ โรงเรียนจึงต้องอาศัยอาคารเรียนและครูจากโรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือกมาช่วยสอนนักเรียนในช่วงนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่คือสถานที่ในปัจจุบัน และได้มีการก่อสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลังเพื่อทำการเรียนการสอน

 • ปี พ.ศ. 2524 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค. จำนวนครึ่งหลัง
 • ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน 780,000 บาท เพื่อจัดสร้างโรงฝึกงาน แบบ 102/27
 • ปี พ.ศ. 2531 ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อต่อเติมอาคารเรียนแบบ 216 ค. อีกครึ่งหลังคืออาคารเรียนปัจจุบันที่ชื่อว่าอาคารนนทกิจพิศาล
 • ปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง จานวนเงิน 2,987,613.38 บาท และงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูจำนวน 4 หลัง มูลค่า 200,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2545 ได้ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อปรับปรุงห้องสมุดและปรับปรุงด้านล่างของอาคาร 216 ค จานวน 5 ห้อง เพื่อจัดทำห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องภาษาไทย ห้องพยาบาล และห้องแนะแนว และระดมทุนจากแหล่งภายนอกติดตั้งพัดลมและเครื่องเสียงในอาคารหอประชุมประชาร่วมใจ
 • ปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอนจำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 1,500,000 บาท
 • ปี พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรส่วนท้องถิ่นและชุมชนดังนี้

- ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนจานวน 100 ชุด เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จ้างครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ครูชาวต่างประเทศจำนวน 1 อัตรา - เทศบาลตำบลบางใหญ่ ถมดินสร้างสนามฟุตบอล จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้า-ออกโรงเรียนระยะ 60 เมตร มอบทุนการศึกษา 28 ทุน และอุปกรณ์กีฬา - นายพิภพ บุญธรรม นายอำเภอบางใหญ่ ของบประมาณผู้ว่า CEO สมทบปรับปรุงสนามฟุตบอลและบริเวณโรงเรียนให้ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลบางใหญ่ 4,000,000 บาท - งบผู้ว่า CEO สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาจานวน 600,170 บาท และซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด จำนวนเงิน 100,000 บาท - บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) สนับสนุนให้คณะครูไปศึกษาดูงาน "โครงการก๊าซธรรมชาติ" ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2548 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

 • ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างอาคารแบบ 324 ล (ตอกเข็มพร้อมถมดินสนาม) จำนวนเงิน 21 ล้านบาท - เจ้าอาวาสวัดต้นเชือกบริจาคโรงอาหาร พร้อมโต๊ะ 30 ชุด เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชาย-หญิงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนเงิน 63,000 บาท - ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" รุ่นที่ 2 ของอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี - ได้รับการสนับสนุนจัดทำจัดภูมิทัศน์ ลานแก้ว ลานบุญ และลานพุทธ ลานธรรม จากเจ้าอาวาสวัดไผ่เหลืองสัจธรรมมาราม จำนวนเงิน 170,000 บาท - ได้รับทุนการศึกษาจากเจ้าอาวาสวัดไผ่เหลืองสัจธรรมมารามแก่นักเรียน จำนวนเงิน 20,000 บาท - สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกับวัดไผ่เหลืองสัจธรรมมาราม วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดต้นเชือก ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) สร้างและตกแต่งภายในห้องประชุมราชพฤกษ์ จำนวนเงิน 200,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) สร้างห้องสำนักงานกลุ่มการบริหารทั่วไป จำนวนเงิน 300,000 บาท

 • ปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนดังนี้

- ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างอาคารสำนักงานกิจกรรมนักเรียน จำนวนเงิน 500,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างเสาธง จำนวนเงิน 350,000 บาท - ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) และจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในปีการศึกษา 2553 จัดสร้างมณฑปรูปเหมือนพระครูนนทกิจพิศาล จำนวนเงิน 360,189.50 บาท

ประวัติการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน[แก้]

 • ปี พ.ศ. 2547 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนนทกิจประชาอุปถัมภ์เป็น "โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)" ต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล)
 • วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) ได้ลงมติในที่ประชุมให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) เป็นโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เนื่องจากชื่อโรงเรียนไปพ้องกับโรงเรียนสตรีนนทบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เช่นเดียวกัน ทำให้มีผู้เข้าใจผิดเสมอว่าเป็นสถานศึกษาเดียวกัน ประกอบกับชื่อของโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) มีคาว่า "สตรี" นำหน้าชื่อโรงเรียน ซึ่งในความเป็นจริงนั้น โรงเรียนมีการจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งรับทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ทำให้ผู้ปกครองที่จะนำนักเรียนเข้าเรียนเกิดความเข้าใจผิดเสมอว่า โรงเรียนแห่งนี้รับเฉพาะนักเรียนหญิงเท่านั้น
 • วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ลงมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) เป็น "โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี"
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่ (นนทกิจพิศาล) เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี" ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวโรกาสอันเป็นมงคล โรงเรียนควรขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้นามชื่อโรงเรียนว่า "ราชวินิต นนทบุรี" พร้อมอัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎและพระสัญลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นตราสัญลักษณ์และอักษรย่อของโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2552 มี นายชาคริส ภู่งาม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนนักเรียนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นเวลา 34 ปี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]