โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
ข้อมูล
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยคณะสงฆ์อำเภอศรีมหาโพธิ เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน นายอุดม ชำนิ เป็นผู้อำนวยการ พระวิสุทธิธรรมาจารย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และพระพิศาลศึกษากร เป็นผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ก่อตั้งโดยคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 โดยมี พระวิสุทธิธรรมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี[1] ร่วมกับพระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ (สวาสดิ์ กระโยมกุล) อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ[2] แรกเริ่มจัดสร้างด้วยเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท มีนายบรรจบ ทองทับ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสนั่น สุวรรณกล่อม เป็นครูใหญ่ และพระมหาสวาสดิ์ กระโยมกุล (พระครูศรีมหาโพธิ์คณารักษ์) เป็นผู้จัดการฝ่ายสงฆ์ ปีการศึกษา 2503 ได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ[3]

ปัจจุบันมีเนื้อที่ 31 ไร่ อาคารเรียน 6 หลัง จำนวน 137 ห้องเรียน อาคารประกอบ จำนวน 3 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 มีคณะครู 235 รูป/คน นักเรียน 5,259 รูป/คน [4]

แหล่งข้อมูล[แก้]

  • เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
  • คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน,รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาประเภทการศึกษาสงเคราะห์ของวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรี, อัดสำเนา กรุงเทพ ฯ ,2545.
  • พระครูสิริอาภาธร,ประวัติวัดใหม่กรงทอง, เอกสารอัดสำเนาวัดใหม่กรงทอง,จังหวัดปราจีนบุรี,2547.
  • โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง,รายงานการประเมินตนเอง (Self Study Report), ปีการศึกษา 2546. เอกสารอัดสำเนา กรุงเทพ,2546.
  • วัดใหม่กรงทอง,กิจกรรมแสดงผลงานของวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี, เอกสารอัดสำเนา จังหวัดปราจีนบุรี.2547.

อ้างอิง[แก้]

  1. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดปราจีนบุรี, กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ : กรมศิลปากร, 2544, หน้า 281
  2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดปราจีนบุรี, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2544, หน้า 280-281
  3. พิศมัย เพ่งนุเคราะห์,วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดีเด่น, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2548. หน้า 19.
  4. พิศมัย เพ่งนุเคราะห์,วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดีเด่น, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2548. หน้า 18-19.