โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Matthayomwatmaikrongtong School Under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhom
อักษรย่อ ม.ท. (M.T.)
ประเภท เอกชนประเภทสามัญศึกษา
ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ก่อตั้ง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2498
ผู้ก่อตั้ง คณะสงฆ์อำเภอศรีมหาโพธิ
เว็บไซต์

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยคณะสงฆ์อำเภอศรีมหาโพธิ เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน นายอุดม ชำนิ เป็นผู้อำนวยการ พระวิสุทธิธรรมาจารย์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และพระพิศาลศึกษากร เป็นผู้จัดการ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ก่อตั้งโดยคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี มีพระวิสุทธิธรรมาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่กรงทอง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี[1] ร่วมกับพระครูศรีมหาโพธิคณารักษ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ[2] เมื่อ 14 พฤษภาคม 2498 แรกเริ่มจัดสร้างด้วยเงินงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท มีนายบรรจบ ทองทับ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายสนั่น สุวรรณกล่อม เป็นครูใหญ่ และพระมหาสวาสดิ์ กระโยมกุล (พระครูศรีมหาโพธิ์คณารักษ์) เป็นผู้จัดการฝ่ายสงฆ์ ปีการศึกษา 2503 ได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ[3]

ปัจจุบันมีเนื้อที่ 31 ไร่ อาคารเรียน 5 หลัง จำนวน 97 ห้องเรียน อาคารประกอบ จำนวน 3 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2554 มีคณะครู 184 รูป/คน นักเรียน 4,678 รูป/คน [4]

การจัดการศึกษา[แก้]

วิสัยทัศน์โรงเรียน[แก้]

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข[5]

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

สุวิชาโน ภวํ โหติ = ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

ผู้รู้ดี คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักเหตุที่ควรละ เหตุที่ควรบำเพ็ญ รู้จักเหตุแห่งความเสื่อม เหตุที่ควรบำเพ็ญ

ผู้เจริญ คือ เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เจริญด้วยศีลธรรมประจำกาย วาจา ใจ ในทุกอริยาบถ

อุดมการณ์โรงเรียน[แก้]

จริงใจ เสียสละ สามัคคี มีความรับผิดชอบงาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน[แก้]

แต่งกายดี มีวินัย ใฝ่รู้ มุ่งสู่คุณธรรม

คุณธรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน[แก้]

ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน และกตัญญู

แหล่งข้อมูล[แก้]

 • เว็บไซต์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
 • คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ,สำนักงาน,รูปแบบการจัดการศึกษาและการเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาประเภทการศึกษาสงเคราะห์ของวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรี, อัดสำเนา กรุงเทพ ฯ ,2545.
 • พระครูสิริอาภาธร,ประวัติวัดใหม่กรงทอง, เอกสารอัดสำเนาวัดใหม่กรงทอง,จังหวัดปราจีนบุรี,2547.
 • โรงเรียนวัดใหม่กรงทอง,รายงานการประเมินตนเอง (Self Study Report), ปีการศึกษา 2546. เอกสารอัดสำเนา กรุงเทพ,2546.
 • วัดใหม่กรงทอง,กิจกรรมแสดงผลงานของวัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี, เอกสารอัดสำเนา จังหวัดปราจีนบุรี.2547.

อ้างอิง[แก้]

 1. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดปราจีนบุรี, กรุงเทพฯ : กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงศึกษาธิการ : กรมศิลปากร, 2544, หน้า 281
 2. คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดปราจีนบุรี, โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2544, หน้า 280-281
 3. พิศมัย เพ่งนุเคราะห์,วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดีเด่น, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2548. หน้า 19.
 4. พิศมัย เพ่งนุเคราะห์,วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี การจัดการโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดดีเด่น, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,2548. หน้า 18-19.
 5. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง,รายงานการประเมินตนเอง(Self Study Report),ปีการศึกษา 2546.(กรุงเทพ ฯ / เอกสารอัดสำเนา,2546)