โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ
ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ
หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาปาก ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani School
อักษรย่อ ต.อ.พ.อบ.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

ขึ้นกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 25 เมษายน พ.ศ. 2521 (เก่า)

28 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (ใหม่)

ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1034711098
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เอื้อมพร สายเสมา
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เดิมคือ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ ๓ ของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาปาก ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จัดเป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ในลำดับที่ ๑๕

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราพระเกี้ยว
 • อักษรย่อชื่อโรงเรียน ต.อ.พ.อบ.
 • ปรัชญาโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน : "สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ" (ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ)
 • อัตรักษ์โรงเรียน : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ รักษ์สิ่งแวดล้อม
 • เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน  : สวนสวยโรงเรียนงาม
 • คำขวัญประจำโรงเรียน : "เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ"
 • สีประจำโรงเรียน
 • พระพุทธรูประจำโรงเรียน พระพุทธชัยมงคลศรีปทุม
 • เพลงประจำโรงเรียน มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ยุคศรีปทุมพิทยาคาร[แก้]

 • ปีการศึกษา ๒๕๒๐ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญเหลือ แฝงเวียงศึกษาธิการจังหวัดและนายพิสิฏฐ์ บัวแย้ม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจการด้วย ได้พบปัญหามีนักเรียนสมัครเข้า โรงเรียนประจำจังหวัดคือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและโรงเรียนนารีนุกูล จำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองจะรับได้
  • นายบุญเหลือ แฝงเวียง จึงได้เสนอกรมสามัญศึกษาขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ ๓ และมอบหมายให้ นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ซึ่งรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดินโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของ ทางราชการจัดซื้อ ที่มีการคมนาคม สะดวกพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค  จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาปากได้ชวนให้ไปดูที่สาธารณะประโยชน์บริเวณดงคำอ้อ เดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนามและเป็นศูนย์ลาวอพยพ ที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  คณะดำเนินการเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้เข้าพบ  นายประมูล  จันทรจำนง ผู้ว่าราชการจังหวัด  นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นจะต้องสร้างโรงเรียนและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๓ งาน ๒๑ ตารางวา จากกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามคำขอ และให้ที่ดินอำเภอจัดการรังวัด ปักเขตแดนดำเนินการขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อบุญเที่ยง พุทธสาโร วัดป่าพุทธยานทรงธรรม บ้านหนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตั้งชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความหมายว่า เป็นสง่าราศีสิริมงคลแก่ชาวอุบลราชธานี
  • เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประเภทสหศึกษา ในระหว่างยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  รวมทั้งอัตราครูบรรจุแต่งตั้ง  ทางราชการจึงได้ขอใช้ อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ได้รับการจัดสรรครู โดยขอยืมตัวจากโรงเรียนแห่งอื่นมาทำการเรียนการสอน  ในระยะจัดตั้งใหม่ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑  มีครู ๘ คน ต่อมาจึงได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร รวมครูทำการเรียนการสอน ๑๔ คน เปิดรับนักเรียน ชาย – หญิง ๑๒ ห้องเรียนแยกเป็น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ม.๑ )  ๖ ห้องเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ม.ศ.๑ ) ๖ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  ๕๗๕  คน
  • นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ดงคำอ้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจุบันนี้มี  นายพิชัย มุขสมบัติ  เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารคนแรก ได้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้ 
ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประกอบด้วย ตัวอักษร ศ.ป. อยู่บนธรรมจักร ภายใต้รัศมีและมีดอกบัวเป็นฐานธรรมจักร
 • อักษรย่อ ศ.ป. ความหมาย เป็นอักษรย่อศรีปทุมพิทยาคาร

ธรรมจักร คือ คุณธรรม รัศมี คือ ความเจริญงอกงาม ดอกบัว คือ จังหวัดอุบลราชธานี

 • สีประจำโรงเรียน : สีประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร คือ แดง-น้ำเงิน

แดง หมายถึง ความเข้มแข็งจริงจัง น้ำเงิน หมายถึง ความยิ่งใหญ่ อดทน

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : กันเกรา
 • พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา : พระพุทธชัยมงคลศรีปทุม
 • ปรัชญา : "การศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาบุคคล"
 • คติธรรม : "สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ" (ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ)
 • คำขวัญ  : "เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ"
 • เอกลักษณ์นักเรียนศรีปทุมพิทยาคาร : "เป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุข และมีความเป็นไทย"
 • จุดเด่นของโรงเรียน : "บุคลากรพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ดนตรีกีฬาเด่น เน้นคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน"
 • เพลงประจำสถาบัน :เพลงมาร์ชศรีปทุมพิทยาคาร :

เราศรีปทุมพิทยาคารสถานวิชา เป็นแหล่งศึกษา เลื่องชื่อระบือไกล เทิดเกียรติเทอดนามศรีปทุมของเราไว้ คงอยู่คู่ไทยให้ยั่งยืนนาน จะอยู่แห่งไหนรวมกายรวมใจไว้เถิด สร้างชื่อบรรเจิดชูเชิดทั่วอีสาน ให้ศรีปทุมจีรังตลอดกาล สมเป็นสถานวิทยาค่าอนันต์ เราสามัคคี เรามีน้ำใจ เรามีวินัย เราใฝ่วิชา เราศรีปทุมรวมพลังตั้งใจไว้มั่น เราจะสร้างสรรค์สถาบันให้เกรียงไกร เพิ่มพูนปัญญาของบรรดาประชาไทย ถอดจิตพลีกายมอบไว้แด่ศรีปทุม...ศรีปทุม (ซ้ำ)

ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี[แก้]

 • ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก  14 โรงเรียนเป็น  15 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก  ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
  • ต่อมาจึงได้มีการนำบุคลากรครูและผู้บริหารของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเดินทางไปร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ในระหว่างการฟังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอยู่นั้นก็เป็นช่วงเวลาของการติว O-NET ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พอดี โดยมีนายนรากร ไหลหรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในขณะนั้น เป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
  • ต่อการมีการลงมติการขอเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ทุกฝ่าย มีมัติเห็นชอบให้โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • ต่อมาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
  • เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว[แก้]

 • หลังจากมีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ คณะผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบพิธีอัญเชิญพระเกี้ยวมายัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 • เมื่อองค์พระเกี้ยวถูกอัญเชิญมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการอัญเชิญพระเกี้ยวมาประทับชั่วคราว ณ สำงานวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ได้มีพิธีอัญเชิญพระเกี้ยว เข้าสู่ “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ พร้อมมีพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

การสนับสนุนเพิ่มเติม[แก้]

ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน[แก้]

พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png

พระเกี้ยว หรือ จุลมงกุฎ เป็นศิราภรณ์ประดับพระเกศาหรือพระเศียรของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ และเป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้เพราะ พระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น คือ "จุฬาลงกรณ์" ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับศีรษะ หรือ จุลมงกุฎ ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกับพระนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "มงกุฎ" อีกทั้ง พระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีหมายความว่า "พระจอมเกล้าน้อย" อีกด้วย เมื่อพระนามาภิไธยเดิมและพระปรมาภิไธยเดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าพระเกี้ยว หรือจุลมงกุฎ จึงได้ใช้พระเกี้ยวหรือจุลมงกุฎวางบนเบาะ เป็นพิจิตรเลขาประจำรัชกาลของพระองค์

 • เนื่องจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" จึงได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ พระเกี้ยว เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558  

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์"[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์"
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งผู้นำนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนของโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์"
 • โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
  • จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

[1]

ทำเนียบฝ่ายบริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2521
2. นายพิชัย มุขสมบัติ พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2530
3. นายจำนง เกลียวทอง พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2536
4. ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2541
5. นางวัฒนา วัฒนสโรช พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2545
6. นายวิชัย ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2553
7. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2554
8. นางพัชรินทร์ สันตินิยม พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2555
9. นายชาญ สกุลพอง พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายชาญ สกุลพอง พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559
2. ดร.เอื้อมพร สายเสมา พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

โรงเรียนในเครือ" อัษฎเตรียมพัฒน์ "[แก้]

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (ต.อ.พ.)
2. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (นมร.ต.อ.พ.)
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (ต.อ.พ.น.)
4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี (ต.อ.พ.ป.)
5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา (ต.อ.พ.ฉ.)
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา (ต.อ.พ.ร.)
7. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี (ต.อ.พ.ปท.)
8. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี (ต.อ.พ.รบ.)
9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ (ต.อ.พ.ภ.)
10. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี (ต.อ.พ.สบ.)
11. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย (ต.อ.พ.ช.)
12. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น (ต.อ.พ.ข.)
13. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี (ต.อ.พ.สฎ.)
14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร (ต.อ.พ.ข.น.)
15. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี (ต.อ.พ.อบ.)
16. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี (ต.อ.พ.อด.)
17. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด (ต.อ.พ.รอ.)

อ้างอิง[แก้]

 1. https://drive.google.com/file/d/0B6xHcFsioLzpWVpBR3p5Y2pLNWc/view ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ณ สำงานวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่เมื่อ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558]