โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png
ปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
คติพจน์
สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ
ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ
หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาปาก ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Triam Udom Suksa Pattanakarn Ubon Ratchathani School
อักษรย่อ ต.อ.พ.อบ. / TUPUBON
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล

-โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
-โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 25 เมษายน พ.ศ. 2521(เก่า)
29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (3 ปี)
(ใหม่)
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1034711098
ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.เอื้อมพร สายเสมา
จำนวนนักเรียน 1,721 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

สี ███ ███ ชมพู - น้ำเงิน
เพลง มาร์ชเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เว็บไซต์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เดิมคือ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด แห่งที่ ๓ ของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองปลาปาก ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี - อำนาจเจริญ) ได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 และได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จัดเป็นโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ในลำดับที่ ๑๕

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ยุคศรีปทุมพิทยาคาร[แก้]

 • ปีการศึกษา ๒๕๒๐ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายบุญเหลือ แฝงเวียง ศึกษาธิการจังหวัดและนายพิสิฏฐ์ บัวแย้ม ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นเป็นผู้ร่วมตรวจการด้วย ได้พบปัญหามีนักเรียนสมัครเข้า โรงเรียนประจำจังหวัดคือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชและโรงเรียนนารีนุกูล จำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงเรียนทั้งสองจะรับได้
  • นายบุญเหลือ แฝงเวียง จึงได้เสนอกรมสามัญศึกษาขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดแห่งที่ ๓ และมอบหมายให้ นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ ซึ่งรับราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผลเป็นหัวหน้าคณะดำเนินการในการหาที่ดินโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของ ทางราชการจัดซื้อ ที่มีการคมนาคม สะดวกพร้อมเรื่องสาธารณูปโภค  จนกระทั่งผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาปากได้ชวนให้ไปดูที่สาธารณะประโยชน์บริเวณดงคำอ้อ เดิมเป็นคลังอาวุธของทหารอเมริกันสมัยสงครามเวียดนามและเป็นศูนย์ลาวอพยพ ที่ดินแปลงดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยสงวนไว้เพื่อสร้างเป็นศูนย์ราชการที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี  คณะดำเนินการเห็นว่ามีความเหมาะสมจึงได้เข้าพบ  นายประมูล  จันทรจำนง ผู้ว่าราชการจังหวัด  นำเรียนให้ทราบถึงความจำเป็นจะต้องสร้างโรงเรียนและขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งมีเนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๓ งาน ๒๑ ตารางวา จากกระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ตั้ง ต่อมาได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามคำขอ และให้ที่ดินอำเภอจัดการรังวัด ปักเขตแดนดำเนินการขอเปิดโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา และได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแห่งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อบุญเที่ยง พุทธสาโร วัดป่าพุทธยานทรงธรรม บ้านหนองไข่นก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ตั้งชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความหมายว่า เป็นสง่าราศีสิริมงคลแก่ชาวอุบลราชธานี
  • เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ประเภทสหศึกษา ในระหว่างยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  รวมทั้งอัตราครูบรรจุแต่งตั้ง  ทางราชการจึงได้ขอใช้ อาคารเรียนของโรงเรียนสารพัดช่างอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี) เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว ได้รับการจัดสรรครู โดยขอยืมตัวจากโรงเรียนแห่งอื่นมาทำการเรียนการสอน  ในระยะจัดตั้งใหม่ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑  มีครู ๘ คน ต่อมาจึงได้บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร รวมครูทำการเรียนการสอน ๑๔ คน เปิดรับนักเรียน ชาย – หญิง ๑๒ ห้องเรียนแยกเป็น  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ม.๑ )  ๖ ห้องเรียน  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ( ม.ศ.๑ ) ๖ ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  ๕๗๕  คน
  • นายเต็มใจ  หาญจางสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนได้ย้ายมาตั้ง ณ ดงคำอ้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจุบันนี้มี  นายพิชัย มุขสมบัติ  เป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารคนแรก ได้เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้ 
ตราประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 
 • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ประกอบด้วย ตัวอักษร ศ.ป. อยู่บนธรรมจักร ภายใต้รัศมีและมีดอกบัวเป็นฐานธรรมจักร
 • อักษรย่อ ศ.ป. ความหมาย เป็นอักษรย่อศรีปทุมพิทยาคาร

ธรรมจักร คือ คุณธรรม รัศมี คือ ความเจริญงอกงาม ดอกบัว คือ จังหวัดอุบลราชธานี

 • สีประจำโรงเรียน : สีประจำโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร คือ แดง-น้ำเงิน

แดง หมายถึง ความเข้มแข็งจริงจัง น้ำเงิน หมายถึง ความยิ่งใหญ่ อดทน

 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : กันเกรา
 • พระพุทธรูปประจำสถานศึกษา : พระพุทธชัยมงคลศรีปทุม
 • คติธรรม : "สิกขาชีวี ชีวิตมาหุ มหคฺฆํ" (ชีวิตทวีค่า การศึกษาชี้นำ)
 • คำขวัญ : "เรียนดี วินัยดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม กิจกรรมเลิศ"
 • เพลงประจำสถาบัน :เพลงมาร์ชศรีปทุมพิทยาคาร

ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี[แก้]

 • ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก  14 โรงเรียนเป็น  15 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก  ผู้อำนวยการสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
 • ต่อมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการนำบุคลากรครูและผู้บริหารของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคารเดินทางไปร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ในระหว่างการฟังแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอยู่นั้นก็เป็นช่วงเวลาของการติว O-NET ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น พอดี โดยมีนายนรากร ไหลหรั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ในขณะนั้น เป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น
 • ต่อมาวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 มีการลงมติการขอเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ของผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายของโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร ทุกฝ่าย มีมัติเห็นชอบให้โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

[1]

 • ต่อมา เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 • เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกาศให้ โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี “ [2][3]

คือ..เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของบุคลากรของเราเป็นหลัก ถ้าครูคลื่นลูกใหม่เข้ามา ครูเข้ามาการส่งไม้ผลัดต่อกันนี่ มันเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แล้วเด็กในกระแสของประชากรที่กำลังลดลงอยู่ขณะนี้ แล้วก็รัฐบาลมีความมุ่งเป้าไปที่สายอาชีพ เราจะปล่อยให้เด็กของเราลดลงต่อไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ก็คงจะยาก ถ้าเราได้ทำ MOU ร่วมไม้ร่วมมือกับทางเครือเตรียมนี่ ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า ทีมบริหาร ครู ก็ดี ให้ความร่วมไม้ร่วมมือ พลังเด็กต่าง ๆ ก็จะตามมา ...

— คำปรารภของ นายชาญ สกุลพอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ในรายการ Headlineบ่ายวันนี้ ช่วง คนรักการศึกษา วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558

พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว เข้าสู่โรงเรียน[แก้]

การสนับสนุนเพิ่มเติม[แก้]

ทำเนียบฝ่ายบริหาร[แก้]

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายเต็มใจ หาญจางสิทธิ์ พ.ศ. 2520-พ.ศ. 2521
2. นายพิชัย มุขสมบัติ พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2530
3. นายจำนง เกลียวทอง พ.ศ. 2530-พ.ศ. 2536
4. ว่าที่ร้อยตรีสุนัย เสงี่ยมศักดิ์ พ.ศ. 2526-พ.ศ. 2541
5. นางวัฒนา วัฒนสโรช พ.ศ. 2541-พ.ศ. 2545
6. นายวิชัย ศิริบูรณ์ พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2553
7. นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2554
8. นางพัชรินทร์ สันตินิยม พ.ศ. 2554-พ.ศ. 2555
9. นายชาญ สกุลพอง พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2558
ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
รายชื่อ ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
1. นายชาญ สกุลพอง พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2559
2. ดร.เอื้อมพร สายเสมา พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

การเรียนการสอน[แก้]

เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3[แก้]

 1. แผนการเรียนปกติ
 2. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6[แก้]

แบ่งออกเป็น 3 แผนการเรียน

 1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
 3. แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 4. แผนการเรียนภาษา-สังคม

คณะสีประจำโรงเรียน[แก้]

 • ███ คณะราชพฤกษ์
 • ███ คณะราชาวดี
 • ███ คณะอินทนิล
 • ███ คณะมโนรมย์
 • ███ คณะเพชรนารายณ์

ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์"[แก้]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "อัษฎเตรียมพัฒน์" ดังนี้

 • โครงการปันน้ำใจ สานสายใย เครือข่ายเตรียมพัฒน์
  • ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์
 • โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
 • โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
 • โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  • จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์
 • โครงการส่งเสริมโอกาสการเปลี่ยนที่เรียน

[4]

เกียรติประวัติของโรงเรียน[แก้]

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ[แก้]

ปี เกียรติประวัติ หน่วยงานที่ให้การยกย่อง
2552 รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์โอลิมปิก ค่าย 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


อ้างอิง[แก้]

 1. https://www.facebook.com/UbonWanNi/photos/a.390775991045711.1073741833.377483335708310/699439783512662 คัดค้านการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 2. http://202.44.139.129/circulate/file_notice/20151014150029.pdf ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เรื่อง การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 3. http://www.guideubon.com/2.0/ubon-news/1036/ พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว และเปิดป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 4. https://drive.google.com/file/d/0B6xHcFsioLzpWVpBR3p5Y2pLNWc/view ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี เรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]