โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
เทศบาลนครอุบลราชธานี
ตราประจำสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร.png
ตราประจำสถานศึกษา
ถนนชวาลานอก ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Tedsaban 3 Samakkeepittayakarn School
อักษรย่อ ท.สค. / ท.3
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
สถาปนา 6 กันยายน พ.ศ. 2483
ผู้ก่อตั้ง นายสวัสดิ์ กนิษฐ์พยาฆธิ์
ผู้อำนวยการ นายสวาท ดวงคำ
สี ฟ้า-ชมพู
        
เพลง มาร์ชเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
เว็บไซต์

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร (อักษรย่อ:ท.สค.) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ชื่อเดิม (โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2483 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนกสิกรรมอาคารเรียนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูล ใกล้บ้านท่าวังหินจึงได้ขนานนามโรงเรียนว่า“โรงเรียนบ้านท่าวังหิน”เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นสาขาโรงเรียนแจระแม (โรงเรียนบ้านท่าบ่อ) มีนายสวัสดิ์ กนิษฐ์พยาฆธิ์ เป็นครูใหญ่ และเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2492 โรงเรียนประสบวาตภัยทำให้โรงเรียนชำรุดใช้การไม่ได้จึงย้ายมาทำการสอนชั่วคราวที่ศาลาวัดทองนพคุณ

วันที่ 17 พฤษภาคมพ.ศ. 2492 ทางราชการร่วมกับฐานบินอุบลราชธานีและบริษัทเดินอากาศไทยจัดหาทุน 5,000 บาท สมทบกับเงินงบประมาณ 10,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ. ใต้ทุนสูงขนาด 9x27 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมต่อเติมชั้นล่างรวมเป็น 6 ห้องเรียน ปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ แปลงเลขที่ 1766 (ปัจจุบันที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ 1569)เนื้อที่ 25 ไร่ โดยขนานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านท่าวังหิน”(สามัคคีวิทยาคาร) นายสาคร จันทรสมัย ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ (อ้างอิงจากสมุดหมายเหตุรายวันโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร หน้า 1)

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร โอนจากหน่วยงานสังกัดเดิม คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร”

พันธกิจ/เป้าหมาย[แก้]

  1. พัฒนาคุณภาพของครูให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษา และเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมนำความรู้
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและพร้อมที่จะรับการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความเลิศทางวิชาการ
  5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัยมีสื่อ/นวัตกรรมพอเพียงและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  6. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และอำนวยประโยชน์ต่อนักเรียน
  7. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาล
  8. ประสานความเข้าใจอันดีและความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครอง และชุมชน ในการระดมทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น