วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์
ตราวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์.png
ชื่อย่อว.ท.ธ. / T.T.C.
คติพจน์มีคุณธรรม นำความรู้ สู่อาชีพ
ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
สถาปนา4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (8 ปี)
ประธานดร.ชุติมา รายะนาคร
ผู้อำนวยการดร.ธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์
ที่ตั้ง
442/2 หมู่ที่ 5 ถนนม่วงสามสิบ-เขื่องใน ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
สี     ชมพู      ม่วง
เว็บไซต์Facebook Official

วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ (อังกฤษ: Tanyalak Technological College) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา[1][2] (เดิมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน) เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำการเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ ก่อตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์ของ ดร.ชุติมา รายะนาคร ซึ่งได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญทางการศึกษาของเยาวชนในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างมาก ในอันที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อันเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ปกครอง ทำให้เกิดเป็นแรงผลักดันให้ก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์แห่งนี้ขึ้น เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี และยังเป็นการยกระดับการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ให้มีความก้าวหน้าและยังเป็นการพัฒนาเยาวชนตลอดจนสังคมให้เจริญยิ่งขึ้นด้วย

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดย ดร.ชุติมา รายะนาคร เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้เช่าพื้นที่จำนวน 2 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างคือ "อาคารบุญเรือน" และ "อาคารโดม" เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ห้องสมุด ห้องผู้อำนวยการ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอเนกประสงค์ และอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (สพป.อบ.1) ให้เปิดทำการเรียนการสอนเป็นวันแรกในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 โดยมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 21 คน จำนวนผู้บริหารทั้งสิ้น 3 คน และครูบรรจุ 3 คน

ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (สพป.อบ.1) ให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชีและประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และยังได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม จำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 23 คน จำนวนผู้บริหารทั้งสิ้น 3 คน ครูบรรจุ 3 คน ครูพิเศษ 1 คน และบุคลากรทางการศึกษา 1 คน

ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 31 คน จำนวนผู้บริหารทั้งสิ้น 3 คน ครูบรรจุ 6 คน ครูพิเศษ 2 คน และบุคลากรทางการศึกษา 1 คน

อาคารสถานที่[แก้]

ชื่ออาคาร ห้องภายในอาคาร
อาคารบุญเรือน
 • ห้องเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ห้องเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • ห้องสมุด
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องธุรการ/การเงิน
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการสาขาการโรงแรม
 • ห้องปฏิบัติการสาขาอาหารและโภชนาการ
อาคารโดม
 • ลานอเนกประสงค์

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์
ประเภทวิชา       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
และบริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขางานธุรกิจดิจิทัล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานการโรงแรม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 • ไม่มีสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดทำการสอน

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ

ประเภทวิชาคหกรรม

 • ไม่มีสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดทำการสอน

ทำเนียบผู้อำนวยการ[แก้]

      รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ลำดับที่ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
- ดร.ชุติมา รายะนาคร
(ผู้รับใบอนุญาต)
4 พฤศจิกายน 2557 - 2 มีนาคม 2558
(0 ปี 118 วัน)
1 ดร.ธัญลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ 2 มีนาคม 2558 - ปัจจุบัน
(7 ปี 344 วัน)

อ้างอิง[แก้]

 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๔๙ ง หน้า ๓ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ และอัตรากำลังของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (บัญชีรายชื่อโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา จำแนกรายโรง และรายเขตพื้นที่การศึกษา ลำดับที่ 206) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๘๒ ง หน้า ๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙