โรงเรียนสาธิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรงเรียนสาธิต เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของประเทศไทย[แก้]

กลุ่มโรงเรียนสาธิต เป็นกลุ่มโรงเรียนสาธิตต่างๆที่สังกัดในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทั่วประเทศไทย ไม่นับรวมกับโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน นับเป็นโรงเรียนที่มีฐานะเป็น โรงเรียนสาธิต แห่งแรกของประเทศไทย ในฐานะหน่วยสาธิตในแผนกฝึกหัดครูมัธยมของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยในทุกปีการศึกษาจะมีการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ขึ้น คือ "กีฬาสาธิตสามัคคี" โดยแรกเริ่มมาจากการแข่งขันว่ายน้ำแล้วค่อยเพิ่มกีฬาอื่นเข้ามาทีหลัง โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพของกีฬาสาธิตสามัคคีทุกปี การแข่งขันกีฬา"สาธิตสามัคคี" กลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยรัฐ/มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมีทั้งหมด 22 แห่งดังนี้

 1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
 2. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)
 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
 5. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
 8. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
 9. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
 15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
 16. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 17. โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
 18. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
 19. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต[1]
 20. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
 21. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก
 22. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลำปาง
 23. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [2] (สังกัด คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเปิดทำการสอน ปีการศึกษา 2560)

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

ปัจจุบัน กลุ่มโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มี 30 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 4. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 5. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม[3]
 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์[4]
 8. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม[5]
 9. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์[6]
 10. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ [7]
 11. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา [8]
 12. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย[9]
 13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่[10]
 14. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม[11]
 15. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 16. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา [12]
 17. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี[13]
 18. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี [14]
 19. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม [15]
 20. โรงเรียนอนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 21. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช [16]
 22. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี [17]
 23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [18]
 24. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย [19]
 25. โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร [20]
 26. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด [21]
 27. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 28. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ [22]
 29. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ [23]
 30. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี เริ่มเปิดทำการสอน ปีการศึกษา 2560)

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์[แก้]

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ แบ่งออกเป็นสองงานคือ กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับประถมศึกษา และกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ระดับมัธยมศึกษา โดยจะเวียนเป็นเจ้าภาพตามลำดับของแต่ละงาน

กีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ระดับมัธยมศึกษา เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีงามทั้ง 9 สถาบัน เว้นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ยังไม่เข้าร่วมการแข่งขันเพราะยังไม่มีความพร้อมในด้านกีฬาและบุคลากร

ในปี พ.ศ. 2554 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์(ระดับมัธยมศึกษา) ครั้งที่24 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า "ลูกพระนางเกมส์" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

ในปี พ.ศ. 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเกมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ สายสัมพันธ์ในระดับประเทศ กีฬาสานสัมพันธ์สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (ระดับประถม)ครั้งที่ 20 ล้านนาเกมส์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มโรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน[แก้]

 1. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย
 2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]