โรงเรียนสาธิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนสาธิตเดิมในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-โอแคลร์มีกระจกบนชั้นข้างบนเพื่อให้อาจารย์สามารถดูห้องเรียนได้
โรงเรียนสาธิตเดิมในมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-โอแคลร์มีกระจกไว้เพื่อให้อาจารย์สามารถสังเกตการณ์ห้องเรียนได้

โรงเรียนสาธิต คือ โรงเรียนประถมและมัธยมในกำกับของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาหรือเด็กฝึกงานเพื่อที่จะเป็นคุณครูในอนาคตหรือเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยงานต่างๆ[1][2]

สำหรับโรงเรียนสาธิตในประเทศไทยนั้นจะเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษาและเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

การสังเกตการณ์ในห้องเรียน[แก้]

การสังเกตการณ์ในห้องเรียนอาจสังเกตการณ์ได้โดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณครูหรือนักเรียนด้วยกระจกหรือกล้องต่างๆที่ถูกซ่อนไว้โดยที่ไม่ให้นักเรียนรู้ว่าอยู่จุดไหน แต่สำหรับโรงเรียนสาธิตในปัจจุบันเกือบทั้งหมดได้มีการเปลี่ยนจากกระจกมาเป็นกล้องวงจรปิดแล้ว แต่ต่างจากโรงเรียนอื่นโดยกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งนั้นนักเรียนจะไม่สามารถรู้ได้ว่ากล้องวงจรปิดถูกติดตั้งไว้ที่จุดไหนบ้าง

ดูเพิ่ม[แก้]

โรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา

สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ[แก้]

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน สังกัด
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ[แก้]

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีทั้งหมด 40 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน สังกัด
โรงเรียนอนุบาลคหกรรมศาสตร์เกษตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายอนุบาล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝ่ายนานาชาติ)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ[แก้]

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีทั้งหมด 32 แห่ง ดังนี้

โรงเรียน สังกัด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วัดพระพุทธบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายปฐมวัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ฝ่ายประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[แก้]

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้

  1. โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  2. โรงเรียนอนุบาลสาธิตราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  3. โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน[แก้]

ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตในสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน มีทั้งหมด 5 แห่ง ดังนี้

  1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
  2. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  3. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
  4. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่
  5. โรงเรียนสาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการ วมว[แก้]

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โรงเรียนนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

อ้างอิง[แก้]

  1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-22. สืบค้นเมื่อ 2017-04-04.
  2. http://www.privateschoolreview.com/articles/159