สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ที่ทำการ
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 19 มีนาคม พ.ศ. 2550
สืบทอดจาก สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
งบประมาณ 250 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ, ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข), รองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา, ประธานกรรมการบริหาร
นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป, เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา, รองเลขาธิการ
พัชรา อุบลสวัสดิ์, รองเลขาธิการ
ผศ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี, รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)
เอกสารหลัก พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
เว็บไซต์
http://www.nationalhealth.or.th

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นองค์การมหาชน[2] ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีฐานะเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จัดทำรายงานสถานการณ์ของระบบสุขภาพ และดำเนินการเพื่อให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550[3] โดยการโอนกิจการของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในส่วนของสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.)[4]

สปรส.[แก้]

สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เห็นว่าระบบสุขภาพในขณะนั้น ยังไม่สามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีพอ จึงต้องมีการปฏิรูประบบสุขภาพ สร้างระบบสุขภาพให้มีมาตรฐาน โดยการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2543 เป็นผลให้เกิด "สำนักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ"[5]

อ้างอิง[แก้]