สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
150px
ที่ทำการ
108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
สืบทอดจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)
งบประมาณ 1,159.6694 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ผศ.ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม, ประธานกรรมการ
ศักดิ์ เสกขุนทด, ผู้อำนวยการ
ไอรดา เหลืองวิไล, รองผู้อำนวยการ
อภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์, รองผู้อำนวยการ
วิบูลย์ ภัทรพิบูล, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด นายกรัฐมนตรีไทย
เว็บไซต์
https://www.dga.or.th/th/index.php DGA.or.th]

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า สพร. (อังกฤษ: DGA) เดิมคือ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Electronic Government Agency (Public Organisation)) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี

ประวัติ[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีการจัดตั้งสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ หรือ สบทร. Government Information Technology Services or GITS เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำและให้บริการด้านเครือข่ายตลอดจนการให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 มีการจัดตั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า สรอ. (อังกฤษ: EGA) เป็นองค์การมหาชนของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้บริการด้านวิชาการและการบริหารจัดการโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุน และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความรู้ความสามารถด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์[2]

กระทั่งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ถูกยุบและเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)[3] โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน

บทบาทหน้าที่[แก้]

ยุคสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ฯ[แก้]

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีบทบาทหน้าที่พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐเพื่อพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) นำเสนอนโยบายและนำนโบายของรัฐบาลแปลงสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบทบาทด้านต่าง ๆ ดังนี้

  • ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  • พัฒนามาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
  • ให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ควม

ยุคสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ[แก้]

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]