องค์การระหว่างประเทศ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

องค์การระหว่างประเทศ (อังกฤษ: international organisation) หมายถึง องค์การที่ประเทศหรือรัฐตั้งแต่สองรัฐขึ้นไปรวมกัน จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิกและมวลมนุษยชาติ

หน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ[แก้]

  1. จัดประชุมปรึกษาหารือระหว่าง "รัฐ"
  2. วางกฎเกณฑ์ต่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง "รัฐ"
  3. จัดสรรทรัพยากร (resource allocation)
  4. เสนอการใช้วิธีป้องกันร่วมกัน (collective defence)
  5. เสนอการใช้วิธีปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
  6. ส่งเสริมความร่วมมือเฉพาะด้านในด้านต่าง ๆ

องค์กรหลักระหว่างประเทศในเครือสหประชาชาติ[แก้]

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้[แก้]


ทวีปยุโรป[แก้]

รวม 21 องค์กร ได้แก่

ทวีปแอฟริกา[แก้]

รวม 3 องค์กรคือ

ทวีปเอเชีย[แก้]

รวม 4 องค์กรคือ