สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
Strategic Transformation Office (STO)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561; 4 ปีก่อน (2561-11-26)
สำนักงานใหญ่9 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก.พ. (เดิม) ชั้น 4 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ชุติมา หาญเผชิญ[1], ผู้อำนวยการ
 • ดร. ศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์, รองผู้อำนวยการ[2]
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (อังกฤษ: Strategic Transformation Office) โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) จึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2561[3] เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีการกำหนดหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ย.ป. รวมถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ไว้ด้วย

บทบาทและภารกิจของสำนักงาน ป.ย.ป.[แก้]

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2561 กำหนดให้สำนักงาน ป.ย.ป. มีอำนาจหน้าที่ดังนี้[4]

 1. เสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการดำเนิน งาน ตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
 2. บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
 3. ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 4. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคี ปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
 5. จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ
 6. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 7. ดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

อ้างอิง[แก้]

 1. มติคณะรัฐมนตรี 14 กุมภาพันธ์ 2566
 2. สรุปมติ ครม.7 กุมภาพันธุ์ 2566
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2561
 4. "อำนาจหน้าที่ | สำนักงาน ป.ย.ป (sto.go.th)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-02-03. สืบค้นเมื่อ 2023-02-03.