สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Office of the National Water Resource
ตราสัญลักษณ์สทนช.jpg
ที่ทำการ
89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ผู้บริหาร นายสมเกียรติ ประจำวงษ์[1], เลขาธิการ
นายสำเริง แสงภู่วงค์, รองเลขาธิการ [2]
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือชื่อเดิม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (อังกฤษ: Office of the National Water Resources, ชื่อย่อ: ONWR, สทนช.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [3] ทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เดิมก่อนจะย้ายไปอาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ เนื่องจากที่ทำการเดิมมีพื้นที่คับแคบ

ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากผู้อำนวยการเป็นเลขาธิการ [4]

หน่วยงานภายใน[แก้]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘ ก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561[5] ดังนี้

 1. สำนักงานเลขาธิการ
 2. กองนโยบายและยุทธศาสตร์
 3. กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
 4. กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
 5. ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
 6. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รายนามเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ[แก้]

 1. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ (22 มกราคม พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน)

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม ๑๓๔ ตอน ๓๒๐ ง พิเศษ หน้า ๑๔ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (สำนักนายกรัฐมนตรี:นายสำเริง แสงภู่วงค์) เล่ม ๑๓๕ ตอน ๔๗ ง พิเศษ หน้า ๔ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๖๑ ง พิเศษ หน้า ๑๖ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๑๕ ง พิเศษ หน้า ๒๔ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
 5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอน ๘ ก หน้า ๑ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]