สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Office of the National Water Resource
ตราสัญลักษณ์สทนช.jpg
ที่ทำการ
เลขที่ 59 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 25 ตุลาคม 2560
ผู้บริหาร นายสมเกียรติ ประจำวงษ์[1], เลขาธิการ
นายสำเริง แสงภู่วงค์, รองเลขาธิการ [2]
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือชื่อเดิม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (อังกฤษ: Office of the National Water Resources, ชื่อย่อ: ONWR, สนทช.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [3] ทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เดิมก่อนจะย้ายไปอาคารที่ทำการถาวรสูง 10 ชั้นภายใน กรมชลประทาน สามเสน

ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากผู้อำนวยการเป็นเลขาธิการ [4]

หน่วยงานภายใน[แก้]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘ ก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561[5] ดังนี้

 1. สำนักงานเลขาธิการ
 2. กองนโยบายและยุทธศาสตร์
 3. กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ
 4. กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ
 5. ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
 6. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

อ้างอิง[แก้]

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม ๑๓๔ ตอน ๓๒๐ ง พิเศษ หน้า ๑๔ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (สำนักนายกรัฐมนตรี:นายสำเริง แสงภู่วงค์) เล่ม ๑๓๕ ตอน ๔๗ ง พิเศษ หน้า ๔ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๖๑ ง พิเศษ หน้า ๑๖ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๑๕ ง พิเศษ หน้า ๒๔ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
 5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอน ๘ ก หน้า ๑ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]