สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
Office of the National Water Resource
ตราสัญลักษณ์สทนช.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานใหญ่89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • ดร. สุรสีห์ กิตติมณฑล, เลขาธิการ
  • นาย ชยันต์ เมืองสง, รองเลขาธิการ
  • นาย บุญสม ชลพิทักษ์วงศ์[1], รองเลขาธิการ
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์http://www.onwr.go.th/

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือชื่อเดิม สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (อังกฤษ: Office of the National Water Resources, ชื่อย่อ: ONWR, สทนช.) เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ นายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 [2] ทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ โดยมีเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เดิมก่อนย้ายไปอาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ เนื่องจากที่ทำการเดิมมีพื้นที่คับแคบ

ต่อมาในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากผู้อำนวยการเป็นเลขาธิการ [3]ต่อมาใน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ได้มี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ๖) ให้ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ[4]ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ส่งผลให้ นาย สมเกียรติ ประจำวงษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ใน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หน่วยงานภายใน[แก้]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการภายใน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๘ ก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561[5] ดังนี้

(๑) สำนักงานเลขาธิการ

(๒) กองนโยบายและยุทธศาสตร์

(๓) กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

(๔) กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

(๕) ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

(๖) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กระทั่งวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ยกเลิก กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแบ่งส่วนราชการดังต่อไปนี้ [6]

(๑) สำนักงานเลขาธิการ

(๒) กองกฎหมาย

(๓) กองการต่างประเทศ

(๔) กองนโยบายและแผนแม่บท

(๕) กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

(๖) กองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ

(๗) ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

(๘)-(๑๑) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค ๑-๔

(๑๒) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รายนามเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ[แก้]

ลำดับ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1 สมเกียรติ ประจำวงษ์ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 - 1 ตุลาคม 2564
2 สุรสีห์ กิตติมณฑล 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  1. อัปเดตมติครม. 20 ธันวาคมคมแต่งตั้งโยกย้ายครบทุกตำแหน่ง
  2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๒๖๑ ง พิเศษ หน้า ๑๖ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
  3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอน ๑๕ ง พิเศษ หน้า ๒๔ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
  5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ เล่ม ๑๓๕ ตอน ๘ ก หน้า ๑ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
  6. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๖๒

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]