สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of The Cabinet
CabinetOffice.jpg
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476
งบประมาณ 960.0457 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส [2], เลขาธิการ
อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ, รองเลขาธิการ
สมโภชน์ ราชแพทยาคม[3], รองเลขาธิการ
ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์, รองเลขาธิการ
ชนิตา อึ๊งผาสุข, รองเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
www.cabinet.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมและการให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เช่น การดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การติดต่อกับรัฐสภาในเรื่องอันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดไปปฏิบัติ อาทิ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร การเปิดและปิดสมัยประชุมของรัฐสภา

ประวัติ[แก้]

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476[4] มีฐานะเป็นกรมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี มีชื่อว่า "กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี[แก้]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

  • สำนักงานเลขาธิการ
  • กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
  • กองนิติธรรม
  • กองบริหารงานสารสนเทศ
  • กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
  • กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
  • กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
  • กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์[5]

นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานที่จัดตั้งในรูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ คือ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา[6]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]