กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กระทรวงยุติธรรม
ตราพระดุลพ่าห์
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง25 มีนาคม พ.ศ. 2434; 132 ปีก่อน (2434-03-25)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กระทรวงยุตติธรรม
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 404 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี23,163.2447 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
รัฐมนตรี
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์, ปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • วัลลภ นาคบัว, รองปลัดกระทรวง
 • ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์, รองปลัดกระทรวง
 • พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล [2], รองปลัดกระทรวง
 • จิรภา สินธุนาวา [3], รองปลัดกระทรวง
หน่วยงานลูกสังกัด
เว็บไซต์MOJ.go.th

กระทรวงยุติธรรม (อังกฤษ: Ministry of Justice) เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

ประวัติ[แก้]

กระทรวงยุติธรรมก่อตั้งเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 เดิมใช้ชื่อว่ากระทรวงยุตติธรรม[4] และมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงยุติธรรมในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495[5] มีพระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) เป็นปลัดกระทรวงยุตติธรรมคนสุดท้ายดำรงตำแหน่งวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2496[6] และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2496[7] ได้มีการโปรดเกล้า สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปลัดกระทรวงคนที่สอง

ต่อมาในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการคุมประพฤติ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการคุมประพฤติ[8]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

ส่วนราชการ[แก้]

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 3. กรมคุมประพฤติ
 4. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 5. กรมบังคับคดี
 6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 7. กรมราชทัณฑ์
 8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 9. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม[แก้]

องค์การมหาชน[แก้]

ส่วนงานสนับสนุนพิเศษ องค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติเฉพาะ คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดบางประการ จัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งขึ้น สนับสนุนอำนวยความยุติธรรม ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อเมื่อความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของการพิจารณาอรรถคดีในศาลทั่วราชอาณาจักรต่อโดยชำนาญการในด้านอาชญาวิทยาและอื่น ๆ เกี่ยวกับการบริหารคลี่คลายคดีสำคัญต่างๆ สนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม จัดทำเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ทางศาลในคดีต่างๆให้กับประชาชนผู้ร้องขอและลงพื้นที่ค้นหาความจริงหรือพิสูจน์และรวบรวมจัดเตรียมหลักฐานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีต่างๆตามประสงค์ของผู้ร้องขอโดยเป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานและองค์กรของตนอย่างเคร่งรัดเป็นต้น และอีกทั้ง มูลนิธิ สมาคม องค์กรอิสระ คณะบุคคล กลุ่มบุคคล และบุคคล ไม่ว่าในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน ฯลฯ ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการต่างๆที่ส่วนงานในกระทรวงยุติธรรมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ

ภาพข้าราชการกองล่ามกระทรวงยุติธรรม

รายนามปลัดกระทรวงยุตติธรรม[แก้]

 1. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์) พ.ศ. 2470 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 2478[9]
 2. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ) 1 เมษายน พ.ศ. 2479 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2481[10]
 3. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 1 เมษายน พ.ศ. 2482 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 2484[11]
 4. พระยารักตประจิตธรรมจำรัส (เขียน รักตประจิต) 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 5. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495[12]

รายนามปลัดกระทรวง[แก้]

วิกฤตตุลาการ พ.ศ. 2535[แก้]

เมื่อปี พ.ศ. 2535 ได้เกิดวิกฤตตุลาการ โดย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นตุลาการให้เป็นโฆษกฝ่ายกบฏตุลาการ[44] สืบเนื่องจากวันที่ 2 กันยายน คณะกรรมการตุลาการมีมติให้นาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานศาลฎีกา ในการนี้ ประภาศน์ อวยชัย ได้ระงับมติดังกล่าวให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งนาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ ได้รับการสนับสนุนจาก โสภณ รัตนากร

และในวันที่ 3 ตุลาคม คณะกรรมการตุลาการ ได้มีมติ ให้ นาย ประเสริฐ บุญศรี เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม และ สวัสดิ์ โชติพานิช เป็นประธานศาลฎีกา ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมและประธานศาลฎีกา ของ ประภาศน์ อวยชัย นำมาสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ของผู้พิพากษาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่แยกราชประสงค์[45] ก่อนเลิกชุมนุมและรับมติคณะกรรมการตุลาการ[46]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 318 ง หน้า 18 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอน 318 ง หน้า 17 วันที่ 19 ธันวาคม 2566
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-05-04. สืบค้นเมื่อ 2017-08-01.
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/016/313.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1659.PDF
 8. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-01-09. สืบค้นเมื่อ 2016-10-07.
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/2883_1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/4160.PDF
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/53.PDF
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF
 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1659.PDF
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/079/2755.PDF
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/111/2892.PDF
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/024/729.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/150/5.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/204/4257.PDF
 20. มติคณะรัฐมนตรี
 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/034/418.PDF
 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/079/11.PDF
 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/079/18.PDF
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/089/1.PDF
 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/108/6.PDF
 26. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/154/3.PDF
 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/217/8936.PDF
 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/200/11571.PDF
 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/209/4.PDF
 30. หุตะสิงห์ &owner_dep=ยธ&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2535&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2537 มติคณะรัฐมนตรี
 31. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/046/3.PDF
 32. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/046/2.PDF
 33. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/9.PDF
 34. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/8.PDF
 35. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/101/1.PDF
 36. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00184162.PDF
 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/127/6.PDF
 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/114/8.PDF
 39. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/225/24.PDF
 40. มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 17 มิถุนายน 2557[ลิงก์เสีย]
 41. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/001/18.PDF
 42. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/158/1.PDF
 43. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/158/2.PDF
 44. พลิกปูม “วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์" ประธานศาล รธน.กับวลี“สีทนได้ค่ะ” : ขยายปมร้อน โดยทีมข่าวสำนักข่าวเนชั่น
 45. กฤตตุลาการคือการขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตย
 46. 365 วันปีแพะอาถรรพ์[ลิงก์เสีย]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′52.92″N 100°33′53.89″E / 13.8813667°N 100.5649694°E / 13.8813667; 100.5649694