สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Office of Small and Medium Enterprise Promotion
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 (23 ปี)
สำนักงานใหญ่อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี1,210,513,800 บาท [1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล, ประธานกรรมการ
 • วีระพงศ์ มาลัย, ผู้อำนวยการ
 • ชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต, รองผู้อำนวยการ
 • ปณิตา ชินวัตร, รองผู้อำนวยการ
 • วิมลกานต์ โกสุมาศ, รองผู้อำนวยการ
 • วัชระ แก้วกอ, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์http://www.sme.go.th

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อังกฤษ: Office of Small and Medium Enterprise Promotion , OSMEP , ชื่อย่อ : สสว.) องค์การมหาชน[2] เดิมอยู่ในกำกับดูแลของ กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศรวมถึงส่งเสริมการทำธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ประวัติ[แก้]

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543[3] โดยมีที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ที่อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543[4] ก่อนจะย้ายมาอยู่ที่อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย[5]

ต่อมาในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเปลี่ยนผู้รักษาการตามมาตรา 5 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจาก กระทรวงอุตสาหกรรม มาเป็น สำนักนายกรัฐมนตรี[6]

อ้างอิง[แก้]

 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอน 91 ก หน้า 17 25 กันยายน พ.ศ. 2558
 2. องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 9 ก หน้า 1 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
 4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 85 ง พิเศษ หน้า 9 25 สิงหาคม พ.ศ. 2543
 5. พระราชบัญญัติธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอน 123 ก หน้า 1 19 ธันวาคม พ.ศ. 2545
 6. ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 99/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม[ลิงก์เสีย] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอน 143 ง พิเศษ หน้า 5 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557