สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 สิงหาคม พ.ศ. 2561; 5 ปีก่อน (2561-08-14)
หน่วยงานสืบทอด
สำนักงานใหญ่1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • อรรชกา สีบุญเรือง, ประธานกรรมการ
 • ชาคริต พิชญางกูร[1], ผู้อำนวยการ
 • อินทพันธุ์ บัวเขียว, รองผู้อำนวยการ
 • พิชิต วีรังคบุตร, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์https://www.cea.or.th

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (อังกฤษ: Creative Economy Agency (Public Organization)) หรือ สศส. เป็นหน่วยงานรูปแบบองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ

ประวัติ[แก้]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 โดยแยกออกมาจาก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ[2]

ในอนาคต สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะถูกยุบเลิกทันที และจะถูกโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หนี้ ภาระผูกพัน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และงบประมาณทั้งหมด ไปเป็นของสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หลังจากพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์มีผลบังคับใช้ตามมาตรา 120 ในบทเฉพาะกาล[3]

วัตถุประสงค์[แก้]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งดังต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
 3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
 4. พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
 5. เป็นศูนย์กลางรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
 6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

หน้าที่และอำนาจ[แก้]

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

 1. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
 2. ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิติกรรมทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสำนักงาน
 3. ทำความตกลงและร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
 4. จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน
 5. เข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
 6. กู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
 7. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
 8. ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน
 9. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ยังเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติโดยตำแหน่งอีกด้วย[4]

อ้างอิง[แก้]

 1. เปิดวิสัยทัศน์ ‘ผ.อ.CEA’ คนใหม่ ภารกิจดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
 2. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. "ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ พ.ศ. ..." (PDF). สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). 26 มีนาคม 2024. สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2024 – โดยทาง ระบบกลางทางกฎหมาย.
 4. เปิด 29 ชื่อ กก.ซอฟต์เพาเวอร์แห่งชาติ ‘เชฟ-ผกก.ดัง-ดวงฤทธิ์’ ร่วมด้วย