สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
ที่ทำการ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (0 ปี)
ผู้บริหารหลัก รวีวรรณ ภูริเดช, ผู้อำนวยการ
ว่าที่ร้อยตรี วีรพล มั่นจิตต์, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีไทย สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [1] โดยโอนภารกิจบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับกรม มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไทย โดยใช้ชั้น 9 ของอาคารทิปโก้ 2 ย่านถนนพระราม 6 เป็นที่ทำการชั่วคราว

ประวัติ[แก้]

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ให้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยมี "คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ" หรือ คทช. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่กําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กําหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ[2][3] โดยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคือ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ต่อมาในปี 2564 จึงได้มีการยกฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจากหน่วยงานระดับกอง เป็นหน่วยงานระดับกรม คือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในปัจจุบัน โดยมี นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อีกตำแหน่งหนึ่ง

กระทั่งวันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้โอนนางรวีวรรณมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้การเห็นชอบ[4] กระทั่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นางรวีวรรณดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน ปี พ.ศ. 2564[5]

ภารกิจ[แก้]

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีภารกิจสำคัญในด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่ไม่มีผู้ครอบครองมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้แก่ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ อาทิ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่สาธารณประโยชน์ เป็นต้น[6]

โดยมีพื้นที่ คทช.แห่งแรกของประเทศไทย คือ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่[7]

อ้างอิง[แก้]