สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
The Land Bank Administration Institute (Public Organization)
ที่ทำการ
210 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
งบประมาณ 30 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลโท ชาญชัย ภู่ทอง, ประธานกรรมการ
สถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ, ผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
http://labai.or.th/

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: The Land Bank Administration Institute (Public Organization)) เป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี[2] จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินและการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน และเพื่อดำเนินการจัดตั้ง "ธนาคารที่ดิน"

การดำเนินงาน[แก้]

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มีภารกิจหลักในการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน และเมื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเสร็จสิ้นแล้ว สถาบันฯ ก็จะยุติการดำเนินการ หรือหากในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ให้รัฐมนตรีประกาศยุบเลิกสถาบันนี้ในราชกิจจานุเบกษา[2]

ต่อมาในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการยุบเลิกสถาบันจาก 5 ปีขยายเป็น 8 ปี [3]

อ้างอิง[แก้]