สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
TPQI Logo.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง31 มีนาคม พ.ศ. 2554 (11 ปี)
สำนักงานใหญ่1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400[2]
บุคลากร91
งบประมาณประจำปี370.2738 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • นคร ศิลปอาชา​, ประธานกรรมการ
  • นายสุรพล พลอยสุข, ผู้อำนวยการ
  • จุลลดา มีจุล, รองผู้อำนวยการ
  • วรชนาธิป จันทนู, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.tpqi.go.th

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)) หรือ สคช. เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาและผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ด้วยการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพแและมาตรฐานอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ พัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ภารกิจหน้าที่[แก้]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
  3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
  5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพรวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
  6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรมสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ[3]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่จัดทำร่วมกันเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการนำไปใช้จริง อีกทั้งยังมีภารกิจในการรับรองและประเมินองค์กรที่ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล โดยทดสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล รวมถึงเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา โดยอ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ มาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทย

การบริการ[แก้]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพของไทย ผ่านทางเว็บไซต์ tpqi-net.tpqi.go.th

การประเมินผล[แก้]

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เข้าร่วมการประเมิน 8,300 หน่วยงาน ผลประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. อยู่ในระดับ AA ได้ 97.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับ 3 จาก 55 หน่วยงานองค์การมหาชน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้[ต้องการอ้างอิง]

สำหรับตัวชี้วัดในด้านการป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล สคช. ได้ 100 คะแนนเต็ม ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ 99.45 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน มีการพัฒนาเปิดเผยข้อมูล และการให้บริการสาธารณะผ่านระบบ e-service มากขึ้น ง่ายต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐได้[ต้องการอ้างอิง]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]