สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง31 มีนาคม พ.ศ. 2554; 13 ปีก่อน (2554-03-31)
สำนักงานใหญ่1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400[2]
บุคลากร91
งบประมาณประจำปี370.2738 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • นคร ศิลปอาชา​, ประธานกรรมการ
  • นายสุรพล พลอยสุข, ผู้อำนวยการ
  • จุลลดา มีจุล, รองผู้อำนวยการ
  • วรชนาธิป จันทนู, รองผู้อำนวยการ
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.tpqi.go.th

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (อังกฤษ: Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)) หรือ สคช. เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาและผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย[3] ด้วยการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพแและมาตรฐานอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ พัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ภารกิจหน้าที่[แก้]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
  3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
  4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ
  5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพรวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
  6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรมสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนในการเผยแพร่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ[4]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาต่างๆ เพื่อให้มาตรฐานอาชีพที่จัดทำร่วมกันเป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดการนำไปใช้จริง อีกทั้งยังมีภารกิจในการรับรองและประเมินองค์กรที่ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล โดยทดสอบการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล รวมถึงเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพกับคุณวุฒิทางการศึกษา โดยอ้างอิงตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และ มาตรฐานอาชีพ ของประเทศไทย

การบริการ[แก้]

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพของไทย ผ่านทางเว็บไซต์ tpqi-net.tpqi.go.th เก็บถาวร 2017-09-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

การประเมินผล[แก้]

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ องค์กรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เข้าร่วมการประเมิน 8,300 หน่วยงาน ผลประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. อยู่ในระดับ AA ได้ 97.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับ 3 จาก 55 หน่วยงานองค์การมหาชน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ได้[ต้องการอ้างอิง]

สำหรับตัวชี้วัดในด้านการป้องกันการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล สคช. ได้ 100 คะแนนเต็ม ขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ 99.45 คะแนน สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน มีการพัฒนาเปิดเผยข้อมูล และการให้บริการสาธารณะผ่านระบบ e-service มากขึ้น ง่ายต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐได้ [ต้องการอ้างอิง]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]