วิจารณ์ พานิช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
วิจารณ์ พานิช
Vicharn panich.jpg
เกิด 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 (75 ปี)
สัญชาติ ไทย
เป็นที่รู้จักจาก ผู้ก่อตั้งและประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช (27 พฤศจิกายน 2485 -) ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย[1] และก่อตั้งสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ปัจจุบันทำหน้าที่รักษาการนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์

วิจารณ์ พานิช เป็นผู้มีบทบาทสำคัญของประเทศในการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดการความรู้[ต้องการอ้างอิง]

ประวัติ[แก้]

วิจารณ์ พานิช เป็นหลานชายของพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) บุคคลสำคัญของโลกที่เรารู้จักกันในนามท่านพุทธทาสภิกขุ (นามเดิม เงื่อม พานิช) สมรสกับ ศ.พญ.อมรา (เศวตวรรณ) พานิช มีบุตรธิดา 4 คน

การศึกษา[แก้]

จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หรือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปัจจุบัน) เมื่อปี พ.ศ. 2505-2509 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขามนุษยพันธุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2510-2511 และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงาน[แก้]

ตำแหน่งปัจจุบัน[แก้]

ตำแหน่งในอดีต[แก้]

เกียรติคุณและรางวัล[แก้]

 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วท.ด.) สาขาอณูพันธุศาสตร์และพันธูวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (กศ.ด.) สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. 2545)
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการสารสนเทศ) จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (พ.ศ. 2555)
 • รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ประจำปี พ.ศ. 2544 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เกียรติบัตรเชิดชูพยาธิแพทย์อาวุโส ประจำปี พ.ศ. 2545 จากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์
 • รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี พ.ศ. 2545 จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุรุสภาประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ผลงานหนังสือ[แก้]

 • วิจารณ์ พานิช และสรรใจ แสงวิเชียร. มนุษยพันธุศาสตร์ (2518 และ 2524) โครงการตำรา-ศิริราช
 • วิจารณ์ พานิช และคณะ. พันธุศาสตร์ : วิทยาการก้าวหน้า (2525)โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์
 • วิจารณ์ พานิช. การบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์ (2539, 2540, 2546)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • วิจารณ์ พานิช. อนาคตของพันธุศาสตร์ในประเทศไทย ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร พ.ศ. ๒๕๔๔(2544)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • วิจารณ์ พานิช. การประกันคุณภาพการศึกษากับการเป็นองค์กรเคออร์ดิค. ในหนังสือ "รวมบทความการบรรยายพิเศษในรอบ ๑ ปี" หน้า ๑๗๘ - ๒๒๒(2544) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 • วิจารณ์ พานิช. การสร้างศาสตร์ SBM บนแผ่นดินแม่ (2545) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
 • วิจารณ์ พานิช. เส้นทางสร้างสรรค์ สกว. ประสบการณ์ลองถูกลองผิดในการบริหารองค์กรอิสระ (2545) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • วิจารณ์ พานิช. การจัดการเครือข่ายวิชาการ (2546). กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้คึออะไร ไม่ทำ-ไม่รู้. ในหนังสือ "การจัดการความรู้ เพื่อคุณภาพที่สมดุล" หน้า 16 - 37(2547) สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • วิจารณ์ พานิช. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ (2548) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ได้รับการจัดทำเป็นหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2554) และจัดทำเป็นหนังสือประกอบการสอน สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554)
 • วิจารณ์ พานิช. KM วันละคำ : จากนักปฏิบัติ KM สู่นักปฏิบัติ KM เรียงร้อยถ้อยคำ "การจัดการความรู้" ที่ลึกกว่าถ้อยคำ (2549) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
 • วิจารณ์ พานิช. ผู้บริหาร องค์กรอัจฉริยะ ฉบับนักปฏิบัติ (2550) สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
 • วิจารณ์ พานิช. สภามหาวิทยาลัย ของ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (2551)
 • วิจารณ์ พานิช. กลไกกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษา (2551) สถาบันคลังสมองของชาติ
 • วิจารณ์ พานิช. เคออร์ดิค อลหม่าน สู่ ...ระเบียบ (2552) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • วิจารณ์ พานิช. แนวทางการทำงานของสมาชิกสภามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (2552) จัดพิมพ์โดยสถาบันคลังสมองของชาติ
 • วิจารณ์ พานิช. การศึกษาไทย ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ สู่เส้นทางแห่งอาจาริยบูชา "ครูเพื่อศิษย์" (ธันวาคม 2552) จัดพิมพ์โดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
 • วิจารณ์ พานิช. ครูเพื่อศิษย์ เติมหัวใจให้การศึกษา (พฤศจิกายน 2553) จัดพิมพ์โดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิจารณ์ พานิช. เปลี่ยนกระบวนทัศน์ของอุดมศึกษาไทย (ธันวาคม 2553) จัดพิมพ์โดยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑ (มกราคม ๒๕๕๕) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
 • วิจารณ์ พานิช. ส่งความสุข สู่คุณภาพการศึกษา (พฤศจิกายน ๒๕๕๕) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม
 • วิจารณ์ พานิช. สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ (๒๕๕๖) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสด-ศรีสฤษดิ์วงศ์
 • วิจารณ์ พานิช. การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร (ตุลาคม ๒๕๕๖) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • วิจารณ์ พานิช. การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ ๒๑ (ตุลาคม ๒๕๕๖) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • วิจารณ์ พานิช. สอนนอกกรอบ ยุทธวิธีจับใจศิษย์ (ธันวาคม ๒๕๕๖) จัดพิมพ์โดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)
 • วิจารณ์ พานิช. สอนเด็กให้เป็นคนดี (ตุลาคม ๒๕๕๗ และ ธันวาคม ๒๕๕๗) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • วิจารณ์ พานิช. การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้ (มิถุนายน ๒๕๕๗) จัดพิมพ์โดยโดยบริษัท สานอักษร จำกัด
 • วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้เรียบเรียง. แกะรอยความคิด พินิจความเรียง ของศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (ธันวาคม ๒๕๕๗) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ
 • วิจารณ์ พานิช. เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning (พฤศจิกายน ๒๕๕๘) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • วิจารณ์ พานิช. สอนอย่างมือชั้นครู (มกราคม ๒๕๕๙) จัดพิมพ์โดยโครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิจารณ์ พานิช. ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้ (กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • วิจารณ์ พานิช. บันเทิงชีวิตครูสู่ชุมชนการเรียนรู้ (กันยายน ๒๕๕๙) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • วิจารณ์ พานิช. เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่ (ธันวาคม ๒๕๕๙) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • วิจารณ์ พานิช และ วิมลศรี ศุษิลวรณ์. ศาสตร์และศิลป์ของการสอน (พฤศจิกายน ๒๕๖๐) จัดพิมพ์โดยมูลนิธิสยามกัมมาจลและโรงเรียนเพลินพัฒนา
 • วิจารณ์ พานิข. มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร (มีนาคม ๒๕๖๑) จัดพิมพ์โดยสถาบันคลังสมองของชาติ

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]