คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คณะรัฐมนตรีอานันท์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2534 - 2535
Anand Panyarachun.jpg
วันแต่งตั้ง 9 มีนาคม พ.ศ.​ 2534
วันสิ้นสุด 7 เมษายน​ พ.ศ. 2535
(1 ปี 29 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 46
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 47 ของไทย (2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2535)

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2535[1] พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ[2]

รายชื่อคณะรัฐมนตรี[แก้]

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
Nuvola apps kbouncey.png รัฐมนตรีว่าการ
Nuvola apps kbouncegr.png รัฐมนตรีช่วยว่าการ
Nuvola apps kbounce.png รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย[3]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
รองนายกรัฐมนตรี นายเสนาะ อูนากูล 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
พลตำรวจเอกเภา สารสิน 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
สำนักนายกรัฐมนตรี LACMTA Circle L Line.svg หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
LACMTA Circle L Line.svg นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
LACMTA Circle L Line.svg นายมีชัย วีระไวทยะ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
LACMTA Circle L Line.svg นางสายสุรี จุติกุล 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงกลาโหม LACMTA Circle L Line.svg พลเรือเอกประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg พลเอกวิมล วงศ์วานิช 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg พลอากาศเอกพิศิษฐ์ ศาลิคุปต์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงการคลัง LACMTA Circle L Line.svg นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายวีรพงษ์ รามางกูร 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงการต่างประเทศ LACMTA Circle L Line.svg นายอาสา สารสิน 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายวิเชียร วัฒนคุณ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
LACMTA Circle L Line.svg นายอาณัติ อาภาภิรม 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายอาชว์ เตาลานนท์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงคมนาคม LACMTA Circle L Line.svg นายนุกูล ประจวบเหมาะ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg พลอากาศเอกสุเทพ เทพรักษ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงพาณิชย์ LACMTA Circle L Line.svg นายอมเรศ ศิลาอ่อน 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 10 กรกฎาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงมหาดไทย LACMTA Circle L Line.svg พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg พลเรือเอกวิเชษฐ การุณยวณิช 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 29 กรกฎาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงยุติธรรม LACMTA Circle L Line.svg นายประภาศน์ อวยชัย 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน LACMTA Circle L Line.svg นายสง่า สรรพศรี 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงศึกษาธิการ LACMTA Circle L Line.svg นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงสาธารณสุข LACMTA Circle L Line.svg นายไพโรจน์ นิงสานนท์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงอุตสาหกรรม LACMTA Circle L Line.svg นายสิปปนนท์ เกตุทัต 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
Circle Ash-grey Solid.svg นายวีระ สุสังกรกาญจน์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
ทบวงมหาวิทยาลัย LACMTA Circle L Line.svg นายเกษม สุวรรณกุล 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535

การปรับคณะรัฐมนตรี[แก้]

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที 47 ของไทย[แก้]

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิง[แก้]

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน)
  2. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่มที่ 108 ตอนที่ 42 เรื่อง พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ประกาศเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน))
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้งให้ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน))

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]