สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.jpg
ชื่ออังกฤษ School of Pharmacy Walailak University
ที่อยู่ 222 อาคารวิชาการ 9 ชั้น 1 ตำบลไทยบุรี
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วันก่อตั้ง 20 มีนาคม พ.ศ. 2550
คณบดี ภญ.ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
สถานปฏิบัติการ อาศรมยาวลัยลักษณ์
เว็บไซต์ http://pharmacy.wu.ac.th
    

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดทำการสอนใน หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เป็นปีแรกในปีการศึกษา 2550 โดยมุ่งผลิตเภสัชกรที่มีคุณธรรม มีความสามารถ และมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศ และของสากล โดยเน้นองค์ความรู้เรื่องยา ที่สามารถประยุกต์ในการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาสุขภาพของชุมชนและประชาชน

ปัญหาการใช้ยาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก ที่จะต้องอาศัยผู้รู้ ผู้มีความสามารถ มีทักษะในการทำงานเป็นทีมร่วมกับวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับได้ใช้ยาอย่างเหมาะสมและพอเพียง

ประวัติ[แก้]

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการศึกษา “เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในวโรกาสฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี “กาญจนาภิเษก” ที่จัดให้มีองค์ประกอบของอุทยานเป็น 11 อุทยาน ประกอบด้วย อุทยาน เทอดพระเกียรติ อุทยานสัมมนาและสาธิต อุทยานไทยทักษิณ อุทยานธรรมนิทัศน์ เขตการศึกษา อุทยานพฤกษศาสตร์ วนอุทยาน อุทยานโบราณคดี อุทยานสิ่งแวดล้อม และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในเขตการศึกษานั้นมี “ศูนย์การแพทย์” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ด้วยศูนย์การแพทย์นี้จะเป็นแหล่งให้การศึกษาวิชาชีพเฉพาะ แก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัดและอื่นๆ และยังกำหนดให้บริการและวิจัยทางการแพทย์ด้วย ประกอบกับความต้องการของชาวนครศรีธรรมราชที่จะให้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชา/หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ” ขึ้น (โดยร่วมกับประชาชนและจังหวัดนครศรีธรรมราช)โครงการดังกล่าวนี้จะเป็นการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่

 1. การผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ (ให้กระทรวงสาธารสุข) เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนที่มีอยู่แล้วในจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การส่วนบริหารตำบล
 2. เพื่อกระจายบุคลากรเหล่านี้ลงในพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง(โดยบัณฑิตใช้ทุนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.และ อบต.)
 3. เพื่อวิจัยศึกษากระบวนการบริการสุขภาพต้นแบบในระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่อื่นได้ด้วย

ดังนั้นการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสุขภาพนี่จะเน้นการพัฒนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบนก่อน โดยมีการจัดโครงสร้างขององค์กรในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อประสานงานแบบองค์รวมในลักษณะ “วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ” และองค์กรดำเนินการเป็น “สำนักวิชาใหม่” และสำนักวิชาเดิม และ “สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ที่เชื่อมโยงกับองค์กรหลักที่มีอยู่แล้วได้แก่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการดังกล่าวนี้จะทำการผลิตและกระจายแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ขาดแคลนและกระจายลงในพื้นที่ที่ต้องการบุคลากรเหล่านี้อย่างทั่วถึงในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน พร้อมกันนี้ก็จะศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารสุขภาพแก่ชุมชนในระดับรากหญ้า (ปฐมภูมิ)ให้มีประสิทธิภาพจนสามารถนำไปเป็นตัวอย่างในพื้นที่อื่นได้

โดยที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาการสุขภาพในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548 เวลา 10.30 – 12.00 น.ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ที่ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2548 เวลา 09.00 ณ ห้องโมคลานชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาระบบสุขภาพของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างองค์กรซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาลัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักวิชาใหม่ (สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักวิชาใหม่เพิ่มเติม และได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเภสัชบัณฑิต ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ 202/2548 เพื่อทำหน้าที่จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้

 • 1. นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี - ที่ปรึกษา
 • 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต - ที่ปรึกษา
 • 3. ศาสตราจารย์ ดร.สมพล ประคองพันธ์ - ประธานกรรมการ
 • 4. รองศาสตราจารย์ ดร.พาลาภ สิงหเสนี - กรรมการ
 • 5. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี สุทธิสีสงข์ - กรรมการ
 • 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ - กรรมการ
 • 7. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรัตน์ พงษ์เจริญสุข - กรรมการ
 • 8. ศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ - กรรมการ
 • 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา - กรรมการ
 • 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล - กรรมการ
 • 11.รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพร สิทธิราชา - กรรมการและเลขานุการ
 • 12.นางสาวพรพิมล ปัญญา - ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)และโครงการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548

โดยคณะทำงานได้จัดทำการศึกษาวิจัยการขอเปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ ฉบับที่ 9 และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของเภสัชกรคู่สัญญา เพิ่มเติมเพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต่อไป โดยหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ 2549)และโครงการจัดตั้งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2549 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโมคลาน และได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่20มีนาคม 2550 และสภาเภสัชกรรมได้รับทราบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549 ) แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาเพื่อรับรองปริญญาตาม มาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 (หนังสือที่ สภ 01/01/204 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550)

อ้างอิง[แก้]

 • [http://pharmacy.wu.ac.th โดยได้รับการอนุญาต จากคณาจารย์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว


แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]