ทองอินทร์ วงศ์โสธร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร.jpg
เกิดพ.ศ. 2488
สัญชาติไทย
การศึกษาPh.D. (Political Science)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

ทองอินทร์ วงศ์โสธร เกิดปี พ.ศ. 2488 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (กศ.บ.) สาขามัธยมศึกษา จากวิทยาลัยการศึกษาปทุมวัน ระดับปริญญาโท (M.A.) สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมินนิโซตา ระดับปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยมินนิโซตา และประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ สถาบันพระปกเกล้า

การทำงาน[แก้]

ทองอินทร์ วงศ์โสธร รับราชการเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2547[1]

ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวิจิตร ศรีสอ้าน)[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นายทองอินทร์ วงศ์โสธร แทนศาสตราจารย์เอี่ยม ฉายางาม ซึ่งครบวาระ))
  2. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สร ๓๔๖/๒๕๔๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายทองอินทร์ วงศ์โสธร และนายสมเชาว์ เกษประทุม)
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๘, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๑๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

ก่อนหน้า ทองอินทร์ วงศ์โสธร ถัดไป
ศ.ดร.เอี่ยม ฉายางาม 2leftarrow.png Stou2.jpg
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(22 มีนาคม พ.ศ. 2543 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547)
2rightarrow.png ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์