จารุภัทร เรืองสุวรรณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พลเอก
จารุภัทร เรืองสุวรรณ
กรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
21 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 20 มีนาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้  ไทย
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2511 – 2547
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก จารุภัทร เรืองสุวรรณ (เกิด 20 มีนาคม พ.ศ. 2487) อดีตกรรมการการเลือกตั้ง ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง และเป็นอาของนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตหัวหน้า พรรคเพื่อไทย[1]

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน[แก้]

 • ราชองครักษ์พิเศษ
 • นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์
 • ผู้บรรยายพิเศษ วิชานโยบายสาธารณะ

ตำแหน่งหน้าที่ราชการในอดีต[แก้]

 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองพันที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ มหาตเล็กรักษาพระองค์
 • ผู้บังคับหมวด กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • อาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ฝ่ายเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • ฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณะจันทร์)
 • หัวหน้าศูนย์อำนวยการร่วม ๑๐๕ กองบัญชาการทหารสูงสุด
 • รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
 • ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • ผู้พิพากษาศาลทหารกรุงเทพ

ตำแหน่งหน้าที่ทางพลเรือนในอดีต[แก้]

 • ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รัฐบาลาฯพณฯพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
 • อำนวยการศูนย์ประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศ ทำเนียบรัฐบาล
 • กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศ (การก่อสร้างและการลงทุนในต่างประเทศ)
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โครงการสร้างงานในชนบท
 • กรรมการบริหาร การรถไฟแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ตำแหน่งหน้าที่ราชการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา[แก้]

 • เป็นผู้บรรยายและอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐ-เอกชนหลายสถาบัน
 • อาจารย์วิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๑๔-๒๕๒๕
 • ผู้บรรยายวิชาการวัดผล-ประเมินผล คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๒๕๒๓
 • ผู้บรรยายวิชาหลักการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ๒๕๒๓-๒๕๒๖
 • ผู้บรรยายวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๒๕๒๓-๒๕๒๙, ๒๕๓๔-๒๕๓๕
 • ผู้บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๓๗-๒๕๓๘
 • ผู้บรรยายพิเศษระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๒๕๓๗-๒๕๓๘
 • ผู้บรรยายระดับปริญญาโท วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) มหาวิทยาลัยเกริก ๒๕๓๗-๒๕๔๒
 • ผู้บรรยายพิเศษระดับปริญญาโท วิชาการบริหารโครงการ (Project Management) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ ๒๕๔๐-๒๕๔๓
 • ผู้บรรยายพิเศษวิทยาลัยการทัพเรือ วิชาบทบาททหารกับการพัฒนาประเทศ ๒๕๓๕-๒๕๓๙
 • ผู้บรรยายพิเศษวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ ๑-๒ ๒๕๓๑-๒๕๓๒ (ร่วมก่อตั้งหลักสูตร ปรอ. วปอ.)
 • ผู้บรรยายระดับปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๒๕๕๑-๒๕๕๓
 • ผู้บรรยายวิชา วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
 • ผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโท ความมั่นคงร่วมสมัย และสันติภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Bristol ประเทศอังกฤษ
 • ผู้บรรยายระดับปริญญาเอกวิชาภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยกรุงเทพ-ธนบุรี

ด้านการบริหารการศึกษา

 • รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทำหน้าที่รับผิดชอบบริหารด้านวิชาการ ปรับปรุงหลักสูตร และเป็นผู้ร่วมบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ๒๕๔๐-๒๕๔๑
 • ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกขั้นสูง บริหารสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กองทัพบก โดยมีหน่วยขึ้นตรง ๓ สถาบัน คือ วิทยาลัยการทัพบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบท และสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์กองทัพบท ๒๕๔๐-๒๕๔๔
 • ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบทชั้นสูง ได้ริเริ่มและพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารสันติภาพและความขัดแย้ง (Peace and Conflict Management) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพแห่งสหประชาชาติ (University for Peace of UN) ๒๕๔๑
 • ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง ได้จัดการประชุมระหว่างประเทศด้านบริหารความขัดแย้งร่วมกับมหาวิทยาลัยสันติภาพแห่งสหประชาชาติ และมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับเชิญจากสถาบัน APCSS สหรัฐอเมริกา ให้เป็นผู้นำเสนอบทความเรื่องบทบาททหารในการสร้างสันติภาพใน
 • การประชุมสัมมนาของสถาบันยุทธศาสตร์ของสหรัฐ (APCSS) ณ มลรัฐ Hawii ๒๕๔๒-๒๕๔๔
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ร่วมสัมมนาศึกษาดูงานกับกองทัพฟินแลนด์ เรื่องสันติภาพและการบริหารความขัดแย้ง ณ เมืองนินนิชาโร่ ประเทศฟินแลนด์ ๒๕๔๔
 • คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ๒๕๕๑-๒๕๕๓
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ๒๕๕๑-๒๕๕๓
 • รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ๒๕๕๔

การร่วมประชุมระหว่างประเทศ[แก้]

ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศหลายครั้ง อาทิ

 • การประชุม Symposium ของ National Defence University at Fort McNair Washington D.C. นำเสนอบทความเรื่อง Agricultural and Regional Security
 • การประชุม Biennial Conference เรื่อง Asia-Pacific Studies in a Time of Economic Recovery ณ ศูนย์ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงแห่งภาคพื้นแปซิฟิก (Asia-Pacific Center for Security Studies) มลรัฐ Hawaii สหรัฐอเมริกา นำเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง The Role of Military in Transnational Security เมื่อ ๓๐ ส.ค.-๒ ก. ย. ๒๕๔๒
 • การประชุมครั้งที่ ๔๕ ของ Asia-Pacific League for Freedom and Democracy ณ กรุง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย นำเสนอบทความเรื่อง THailand and Transnational Security
 • การประชุมเรื่อง Evolving Roles of the Military in the Asia-Pacific ณ ศูนย์ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงแห่งภาคพื้นแปซิฟิก (Asia-Pacific Center for Security Studies) มลรัฐ Hawaii สหรัฐอเมริการ นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง Military Roles in Facing Transnational Security Threats เมื่อวันที่ ๘-๑๐ ส.ค. ๒๕๔๓
 • การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพแห่งสหประชาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง The Evolving Role of the Miliotarty: an Informal Meeting to Discuss Cooperation in Education, Training and Research to Prevent Conflict and Promote Peaceful Relations ณ กรุงเทพฯ เมือ ๑๓-๑๕ มิ.ย.๒๕๔๔
 • การประชุมของมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพแห่งสหประชาชาติ กับ มหาวิทยาลัยชิงหัวแห่งกรุงปักกิ่ง เรื่อง The Meeting of the Asia Pacific Network of University and Institutions for Conflict Prevention and Peace Building in Beijing, China นำเสนอบทความเรื่อง The Third-Siders for Peace and Conflict Prevention เมื่อ ๒๒-๒๓ พ.ค. ๒๕๔๕

การเจรจาการค้า-การลงทุนและการก่อสร้าง-แรงงาน ระหว่างประเทศ[แก้]

 • ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมธุรกิจไทยในต่างประเทศ ทำเนียบรัฐบาล (๒๕๒๕-๒๕๒๗)
 • เจรจาการค้า - การลงทุนและการธนาคารกับธนาคารกลางของ Saudi Arabia (SAMA) เรื่องการค้างประกันการลงทุนและการขึ้นบัญชีธนาคารไทยในบัญชีรายชื่อธนาคารต่างประเทศที่สามารถค้ำประกันการลงทุนและการก่อสร้างใน Saudi Arabia
 • การเจรจาการค้า - การลงทุนกับหอการค้าแห่งเมือง Jedah, Dahran เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจการค้าไทยใน Saudi Arabia และตะวันออกกลาง
 • เจราจาการค้า - การลงทุนกับหอการค้าและกระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศ Jordan, Bahrain และ Israel
 • เจรจาการค้า - การลงทุนกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหอการค้าของพม่า ออสเตรเลีย ปาปัวนิวกีนี อิรัค คูเวต ฯลฯ

โครงการและผลงานบางประการที่เป็นผู้มีส่วนริเริ่ม[แก้]

 • โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
 • โครงการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาสันติภาพและการบริหารความขัดแย้ง โรงเรียนเสนาธิการทหารบกร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสันติภาพแห่งสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการศึกษาระดับปริญญาโทด้านความมั่นคงร่วมสมัยและสันติภาพ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Bristol แห่งประเทศอังกฤษ

งานเขียน - วิทยานิพนธ์[แก้]

 • Peaceful Uses of Military Forces for National Development in Thailand 1977
 • ทหาร การศึกษา และการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๓๔
 • แนวทางการสร้างสันติภาพ พ.ศ. ๒๕๓๕
 • ทหารกับการพัฒนาประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๗
 • ชนะเลือกตั้งได้อย่างไร พ.ศ. ๒๕๓๘
 • พลเอก สายหยุด เกิดผล : แนวคิดและผลงานนักคิดอาวุโส สกว. พ.ศ. ๒๕๓๘
 • The Peaceful Uses of the Military Forces, June 2001
 • Asia Pacific Security Threats in the New Millennium 1999-2001

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]