สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
Red Cross College of Nursing
ตราประจำวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.gif
สถาปนา 16 มิถุนายน พ.ศ. 2457
ประเภท วิทยาลัย
เว็บไซต์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย และจัดเป็นสถาบันสมทบชั้นสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางอีกหลายสาขา

ประวัติ[แก้]

วิวัฒนาการ มาจาก "โรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดสยาม" ต่อมาเปลี่ยนเป็น "โรงเรียนการพยาบาลสภากาชาดไทยและโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์ และอนามัยสภากาชาดไทย" เปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2457 รับผดุงครรภ์ ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสูติกรรมโรงพยาบาลศิริราช ช่วยดูแลผู้ป่วยหญิง มีนายสิบพยาบาล พลพยาบาล พลเปล และนางพยาบาล พลเรือนดูแลผู้ป่วยชาย สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดสยาม พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนางพยาบาลเพื่อเปิดสอนวิชาการพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงสยาม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2457

ปีแรกที่เปิดสอน เปิดรับสมัครทั้งปีไม่มีกำหนดปิดรับ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 26 คน หลักสูตร 1 ปี สอบไล่ปีละ 2 ครั้งต่อมาขยายเป็นหลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ. 2459 มี หม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองโรงเรียนพยาบาลเป็นพระองค์แรก ต่อมามีการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียนสูติกรรม โรงพยาบาลศิริราชอยู่หลายรุ่น

 • พ.ศ. 2466 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปีรับนักเรียนมัธยม 3 สอนวิชาผดุงครรภ์เอง
 • พ.ศ. 2471 ขยายหลักสูตรเป็น 3 ปี 6 เดือน รับนักเรียน ม.6 สำเร็จแล้วให้ ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและประกาศนียบัตรวิชาการผดุงครรภ์
 • พ.ศ. 2494 ปรับปรุงหลักสูตรและขยายเวลาศึกษาเป็น 4 ปี รับนักเรียน ม.6 เรียนวิชาการพยาบาล 3 ปี และวิชาการผดุงครรภ์และอนามัย 1 ปี
 • พ.ศ. 2507 ปรับปรุงหลักสูตรรับนักเรียน ม.ศ. 5 สายสามัญหรือเทียบเท่า เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย เรียน 3 ปีและ ประกาศนียบัตรผดุงครรภ์เรียนต่ออีก 6 เดือน
 • พ.ศ. 2513 โรงเรียนเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย" ปรับปรุงหลักสูตรเป็นอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย มีอาจารย์ คุณอุดม สุภาไตร เป็นอาจารย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คนแรก
 • พ.ศ. 2514 เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาศึกษาชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[1]
 • พ.ศ. 2521 ปรับปรุงหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา รับพระราชทานปริญญาบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2532 สภากาชาดไทยได้มีประกาศสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 37) ให้วิทยาลัยพยาบาลฯ มีฐานะเป็นสำนักหนึ่งของสภากาชาดไทย พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างองค์กรการบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน วิชาการ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2532 โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และ ผ.ศ.ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลคนแรกจาก ระบบการสรรหา
 • พ.ศ. 2536 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขา วิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลผู้ติดเชื้อไวรัสเอดส์และผู้ป่วยเอดส์ ต่อมาเปิดสอนเพิ่มเติมอีกหลายหลักสูตร
 • พ.ศ. 2543 ดำเนินการโครงการติดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มอีก 1 สาขา
 • พ.ศ. 2560 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย" เพื่อเป็นพระอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีวันพระราชสมภพ [2]

อ้างอิง[แก้]

 1. รราชกิจจานุเบกษา. “พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย เข้าสมทบเป็นสถาบันวิชาการชั้นสูงในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๔.” ราชกิจจานุเบกษา. 14 กันยายน 2514. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/A/098/610.PDF (22 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).
 2. พระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๑๐๙ ก หน้า ๓ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]