รายนามนายกรัฐมนตรีไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ด้านล่างนี้ คือ รายนามนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

รายนามนายกรัฐมนตรีไทย

      ประธานคณะกรรมการราษฎร
      นายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหาร
      ผู้รักษาการแทนในกรณีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลง
      คณะรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม คณะรัฐมนตรีไทย
คณะที่
เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
ที่มา
1
(1-3)
Phraya Manopakorn Nititada.jpg พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
(ก้อน หุตะสิงห์)
1 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 : เลือกตั้งทั่วไป)
-
2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
1 เมษายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา)
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476
(พระราชกฤษฎีกา)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(รัฐประหาร)
2
(1-5)
Phraya Pahol.jpg พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
(พจน์ พหลโยธิน)
4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(ลาออก)
คณะราษฎร
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
22 กันยายน พ.ศ. 2477
(ลาออก เนื่องจากสภาไม่อนุมัติสนธิสัญญาจำกัดยางของรัฐบาล)
6 22 กันยายน พ.ศ. 2477
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(ลาออก เนื่องจากกรณีกระทู้เรื่องขายที่ดินพระคลังข้างที่)
7 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(สภาครบวาระ)
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [1]
3
(1,2)
PiwenshongkanImage.jpg จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก พิบูลสงคราม)
9 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(ลาออก เนื่องจากต้องเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสม)
คณะราษฎร
10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(ลาออก เนื่องจากส.ส.ไม่อนุมัติร่างพ.ร.บ.และพ.ร.ก.)
4
(1)
Khuang Aphaiwong.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
11 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(ลาออก เนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง)
คณะราษฎร
5 Tawee Boonyaket.jpg ทวี บุณยเกตุ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
17 กันยายน พ.ศ. 2488
(ลาออก เนื่องจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เหมาะสมเข้ามาแทน)
คณะราษฎร
6
(1)
Senipramoj Cropped.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 13 17 กันยายน พ.ศ. 2488
(เสนอชื่อโดยผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน)
31 มกราคม พ.ศ. 2489
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร)
-
4
(2)
Khuang Aphaiwong.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
14 31 มกราคม พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(ลาออก เนื่องจากแพ้มติสภาที่เสนอพ.ร.บ.ที่รัฐบาลรับไม่ได้)
คณะราษฎร
7
(1-3)
Pridi Panomyong (Scholar).jpg ปรีดี พนมยงค์
(หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ลาออกเพราะประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489และให้เลือกตั้งทั่วไป)
คณะราษฎร
- 7 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(ลาออก เนื่องจากการสวรรคตของรัชกาลที่ 8)
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(ลาออก เนื่องจากถูกใส่ความกรณีสรรณคตของรัชกาลที่ 8)
8
(1,2)
Thawal Thamrong Navaswadhi.jpg พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
(หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
17 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(ลาออก เนื่องจากมีกระแสกดดันที่รุนแรง)
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(รัฐประหาร)
คณะทหารแห่งชาติ
(หัวหน้าคณะ: พลโท ผิน ชุณหะวัณ)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
4
(3,4)
Khuang Aphaiwong.jpg พันตรี ควง อภัยวงศ์
(หลวงโกวิทอภัยวงศ์)
19 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
(มติคณะทหารแห่งชาติ)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(ลาออก เนื่องจากเป็นรัฐบาลรักษาการเพื่อจัดเลือกตั้งทั่วไป)
พรรคประชาธิปัตย์
20 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
8 เมษายน พ.ศ. 2491
(ลาออก เนื่องจากคณะรัฐประหารบังคับให้ลาออกภายใน 24 ชั่วโมง)
3
(3-8)
PiwenshongkanImage.jpg จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(แปลก พิบูลสงคราม)
21 8 เมษายน พ.ศ. 2491
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492 : เลือกตั้งทั่วไป)
-
22 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(นำรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง)
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
(มติคณะรัฐประหาร)
6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มีการแต่งตั้งสมาชิกประเภทที่ 2 ขึ้นใหม่)
คณะบริหารประเทศชั่วคราว
24 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
23 มีนาคม พ.ศ. 2495
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2495 : เลือกตั้งทั่วไป)
-
25 24 มีนาคม พ.ศ. 2495
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(สภาครบวาระ)
26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
16 กันยายน พ.ศ. 2500
(รัฐประหาร)
พรรคเสรีมนังคศิลา
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
9 Pote Sarasin 1957.jpg พจน์ สารสิน 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500
(ทูลเกล้าเสนอชื่อโดยผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร)
1 มกราคม พ.ศ. 2501
(ลาออก)
-
10
(1)
Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg พลโท ถนอม กิตติขจร 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
(ลาออกและรัฐประหาร)
พรรคชาติสังคม
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
11 Salit thanarat.jpg จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 29 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
(มติสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(ถึงแก่อสัญกรรม)
คณะปฏิวัติ
10
(2-3)
Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร 30 9 ธันวาคม พ.ศ. 2506
(มติสภาร่างรัฐธรรมนูญ)
7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511 : เลือกตั้งทั่วไป)
-
31 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
(รัฐประหารด้วยตนเอง)

พรรคสหประชาไทย

คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: จอมพล ถนอม กิตติขจร)
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
10
(4)
Thanom Kittikachorn 1960 02.jpg จอมพล ถนอม กิตติขจร 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ลาออก เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา)
คณะปฏิวัติ
12 Sanya Dharmasakti.jpg สัญญา ธรรมศักดิ์ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
(ทูลเกล้าเสนอชื่อ โดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(ลาออก โดยอ้างเหตุร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จ)
-
34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2517 : เลือกตั้งทั่วไป)
6
(2)
Senipramoj Cropped.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(ไม่ได้รับความไว้วางใจจาก ส.ส.ในการแถลงนโยบาย)
พรรคประชาธิปัตย์
13 คึกฤทธิ์ ปราโมช.jpg หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
20 เมษายน พ.ศ. 2519
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [2]
พรรคกิจสังคม
6
(3)
Senipramoj Cropped.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 37 20 เมษายน พ.ศ. 2519
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
25 กันยายน พ.ศ. 2519
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์จอมพล ถนอมกลับมาอุปสมบท)
พรรคประชาธิปัตย์
38 25 กันยายน พ.ศ. 2519
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(รัฐประหาร)
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
(หัวหน้าคณะ: พลเรือเอก สงัด ชลออยู่)
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
14 Priminister14 of thailand2.jpg ธานินทร์ กรัยวิเชียร 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519
(มติคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
(รัฐประหาร)
-
คณะปฏิวัติ
(หัวหน้าคณะ: พลเรือเอก สงัด ชลออยู่)
20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
15
(1,2)
Kriangsak Chomanan 1978.jpg พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520
(มติคณะปฏิวัติ)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 : เลือกตั้งทั่วไป)
-
41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันและผู้ลี้ภัย)
16
(1-3)
Prem Tinsulanoda cropped.JPG พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
30 เมษายน พ.ศ. 2526
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [3]
-
43 30 เมษายน พ.ศ. 2526
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [4]
44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [5]
17
(1,2)
Chatichai.jpg พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(ลาออก)
พรรคชาติไทย
46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
(รัฐประหาร)
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)
(หัวหน้าคณะ: พลเอก สุนทร คงสมพงษ์)
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
18
(1)
Anand Panyarachun.jpg อานันท์ ปันยารชุน 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534
(มติคณะ รสช.)
7 เมษายน พ.ศ. 2535
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2534 : เลือกตั้งทั่วไป)
-
19 สุจินดา คราประยูร1.jpg พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535
(ทูลเกล้าฯ เสนอชื่อโดยพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานสภารสช.[6] [7] และมติพรรคร่วมรัฐบาล[8])
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(ลาออก เนื่องจากเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ)
-
- Meechai.jpg มีชัย ฤชุพันธุ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
(นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
18
(2)
Anand Panyarachun.jpg อานันท์ ปันยารชุน 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
(ทูลเกล้าฯ เสนอชื่อโดยอาทิตย์ อุไรรัตน์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
23 กันยายน พ.ศ. 2535
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [9]
-
20
(1)
Chuan Leekpai.jpg ชวน หลีกภัย 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [10]
พรรคประชาธิปัตย์
21 Banharn Silpa-archa (cropped).jpg บรรหาร ศิลปอาชา 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [11]
พรรคชาติไทย
22 Chavalit.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(ลาออก เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ)
พรรคความหวังใหม่
20
(2)
Chuan Leekpai.jpg ชวน หลีกภัย 53 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [12]
พรรคประชาธิปัตย์
23
(1,2)
Thaksin crop.jpg ทักษิณ ชินวัตร 54 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(สภาครบวาระ)
พรรคไทยรักไทย
55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
19 กันยายน พ.ศ. 2549
(รัฐประหาร หลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร) [13]
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)
(หัวหน้าคณะ: พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน)
19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
24 General Surayud Chulanont.jpg พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 56 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
(มติคณะ คปค.)
29 มกราคม พ.ศ. 2551
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 : เลือกตั้งทั่วไป)
-
25 Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 57 29 มกราคม พ.ศ. 2551
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
9 กันยายน พ.ศ. 2551
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่ง) [14]
พรรคพลังประชาชน
26 Somchai Wongsawat 15112008.jpg สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 9 กันยายน พ.ศ. 2551
(นายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง)
18 กันยายน พ.ศ. 2551
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
พรรคพลังประชาชน
58 18 กันยายน พ.ศ. 2551
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 5 ปี) [15]
- Chaovarat Chanweerakul (cropped).jpg ชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มติคณะรัฐมนตรีรักษาการ)
17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่)
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
27 Vejjajiva - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2009.jpg อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 59 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(ยุบสภาผู้แทนราษฎร) [16]
พรรคประชาธิปัตย์
28 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 60 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554
(มติสภาผู้แทนราษฎร)
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งขณะรักษาการ หลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร) [17]
พรรคเพื่อไทย
- Niwatthamrong Boonsongpaisan at Ministerial Conference 2013 crop.jpg นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(มติคณะรัฐมนตรีรักษาการ)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(รัฐประหาร)
พรรคเพื่อไทย
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่ง)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
(หัวหน้าคณะ: พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
29 General Prayut Chan-o-cha (cropped).jpg พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 61 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557
(มติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
ปัจจุบัน
(ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

หมายเหตุ

รายนามนายกรัฐมนตรีไทยเรียงตามระยะดำรงตำแหน่ง

รายนามนายกรัฐมนตรีไทย เรียงตามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

      นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
อันดับ ชื่อ วาระดำรงตำแหน่ง รวมเวลา
1 จอมพล ป. พิบูลสงคราม 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 (1177 วัน)
8 เมษายน พ.ศ. 2491 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500 (3448 วัน)
4,625 วัน
2 จอมพล ถนอม กิตติขจร 1 มกราคม พ.ศ. 2501 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 (292 วัน)
9 ธันวาคม พ.ศ. 2506 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 (3597 วัน)
3,889 วัน
3 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 - 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 (3076 วัน) 3,076 วัน
4 ชวน หลีกภัย 23 กันยายน พ.ศ. 2535 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 (1023 วัน)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 (1188 วัน)
2,211 วัน
5 ทักษิณ ชินวัตร 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 - 19 กันยายน พ.ศ. 2549 (2048 วัน) 2,048 วัน
6 พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 (2004 วัน) 2,004 วัน
7 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (1763 วัน) 1,763 วัน
8 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (1150 วัน) 1150 วัน
9 ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (1006 วัน) 1,006 วัน
10 อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (961 วัน) 961 วัน
11 พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (933 วัน) 933 วัน
12 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 (843 วัน) 843 วัน
13 พันตรี ควง อภัยวงศ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (395 วัน)
31 มกราคม พ.ศ. 2489 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 (52 วัน)
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (103 วัน)
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 8 เมษายน พ.ศ. 2491 (47 วัน)
598 วัน
14 อานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 7 เมษายน พ.ศ. 2535 (402 วัน)
10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 - 23 กันยายน พ.ศ. 2535 (105 วัน)
507 วัน
15 บรรหาร ศิลปอาชา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 (501 วัน) 501 วัน
16 สัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (489 วัน) 489 วัน
17 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 มกราคม พ.ศ. 2551 (485 วัน) 485 วัน
18 พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 (442 วัน) 442 วัน
19 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 - 20 เมษายน พ.ศ. 2519 (403 วัน) 403 วัน
20 ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 (377 วัน) 377 วัน
21 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (358 วัน) 358 วัน
22 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 - 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 (349 วัน) 349 วัน
23 หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 17 กันยายน พ.ศ. 2488 - 31 มกราคม พ.ศ. 2489 (136 วัน)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 (27 วัน)
20 เมษายน พ.ศ. 2519 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (169 วัน)
332 วัน
24 สมัคร สุนทรเวช 29 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 กันยายน พ.ศ. 2551 (224 วัน) 224 วัน
25 ปรีดี พนมยงค์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (152 วัน) 152 วัน
26 พจน์ สารสิน 21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 1 มกราคม พ.ศ. 2501 (102 วัน) 102 วัน
27 สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 18 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (75 วัน) 75 วัน
28 พลเอก สุจินดา คราประยูร 7 เมษายน พ.ศ. 2535 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 (47 วัน) 47 วัน
29 ทวี บุณยเกตุ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 - 17 กันยายน พ.ศ. 2488 (17 วัน) 17 วัน

อดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่

ในปัจจุบันมีอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีชีวิตอยู่ 11 คน ได้แก่

เชิงอรรถ

 1. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2481
 2. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2519
 3. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2526
 4. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
 5. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2531
 6. ร่วมกันสู้ หน้า 35-48ค้านนายกฯ
 7. สารคดีเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ
 8. ย้อนรอย “สามัคคีธรรม” ยุคสุรยุทธ์-สนธิ ฟื้นคืนชีพ!?
 9. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2535
 10. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 11. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
 12. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
 13. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
 14. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 ประกอบมาตรา 182 (7) เนื่องในกรณีเป็นผู้ดำเนินรายการ "ชิมไปบ่นไป" และ "ยกโขยง 6 โมงเช้า"
 15. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้ยุบพรรคพลังประชาชน, พรรคชาติไทย และพรรคมัชฌิมาธิปไตย รวมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบคนละ 5 ปี
 16. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 17. ยุบสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

อ้างอิง

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น